BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Churski Paweł (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Motek Paweł (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Stryjakiewicz Tadeusz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Przemysły kultury w polityce rozwoju miast i regionów - nowe obszary kształcenia w gospodarce przestrzennej
Cultural industries in the development policies of cities and regions: A new area of education in spatial management
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015, nr 30, s. 81-98, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Gospodarka przestrzenna, Kultura, Studia podyplomowe, Jakość kształcenia, Przemysły kultury, Dydaktyka
Spatial economy, Culture, Postgraduate studies, Quality education, Culture industries, Didactics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest przedstawienie założeń programowych i organizacyjnych nowego kierunku studiów podyplomowych pn. Przemysły kultury w polityce rozwoju miast i regionów, który został przygotowany przez zespół pracowników Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako innowacja dydaktyczna, wykorzystująca założenia modułowego systemu kształcenia, odpowiadająca na współczesne przemiany rynku pracy. Analiza, obok przedstawienia przedmiotowych założeń, obejmuje również doświadczenia wynikające z procesu kształcenia, jaki zrealizowano przy wsparciu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013-2015 (Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka. Działanie 4.3. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 - UDA-POKL.04.03.00-00-152/12-00), które stanowią podstawę do sformułowania wniosków i rekomendacji dla uczelni zainteresowanych rozwojem tej dziedziny kształcenia. (abstrakt oryginalny)

This paper seeks to present organisational and programme assumptions of a new field of postgraduate studies called Cultural industries in the development policies of towns and regions, prepared by a team of workers of the Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management of Adam Mickiewicz University in Poznań as a didactic innovation based on the assumptions of a modular system of education that meets contemporary changes in the labour market. Apart from those assumptions, the analysis will also embrace experiences following from the educational process implemented with the support of the Human Capital Operational Programme in the years 2013-2015 (Priority IV: Tertiary Education and Science, Measure 4.3: Enhancing the didactic potential of universities in areas of key importance for the Europe 2020 Strategy, UDA-POKL.04.03.00-00-152/12-00). They provide a basis for conclusions and recommendations for higher schools interested in the development of this area of education. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bloom B.S. (red.) 1956. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Susan Fauer Company Inc.
 2. Boschma R.A., Fritsch M. 2009. Creative class and regional growth. Empirical evidence from seven European countries. Economic Geography, 85(4).
 3. Churski P. 2013. Modułowy program kształcenia - szansa na podniesienie jakości kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna. [W:] P. Churski, T. Kudłacz (red.), Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia. Biuletyn KPZK PAN, 251.
 4. Churski P., Motek P. (red.) 2013. Przemysły kultury w polityce miast i regionów. Program kształcenia studiów podyplomowych. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Poznań.
 5. Europa 2020. 2010. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. (Europe 2020: a strategy for smart, sustainable and inclusive growth). Komunikat Komisji. COM (2005) 2020. 3.03.2010. Brussels.
 6. Florida R. 2002. The rise of the creative class and how it's transforming work, leisure, community and everyday life. Basic Books, New York.
 7. Florida R. 2005. Cities and the creative class. Routledge, New York.
 8. Klasik A. 2010. Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji. UE, Katowice.
 9. Próchnicka M., Saryusz-Wolski T., Kraśniewski A. 2011. Projektowanie programów studiów i zajęć dydaktycznych na bazie efektów kształcenia. [W:] A. Kraśniewski (red.), Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym jako narzędzie poprawy jakości kształcenia, Priorytet IV PO KL, Działanie 4.1., Poddziałanie 4.1.3. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 10. Skinner B.F. 1960. Teaching Machines. [W:] A.A. Lumsdaine, R. Glaser (red.), Teaching Machines and Programmed Learning. Washington.
 11. Skinner B.F. 1978. Poza wolnością i godnością. PIW, Warszawa.
 12. Stryjakiewicz T. 2008a. Regiony kreatywnej wiedzy - zarys międzynarodowego projektu badawczego ACRE. [W:] T. Stryjakiewicz, T. Czyż (red.), O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej. Biuletyn KPZK PAN, 237.
 13. Stryjakiewicz T. 2008b. Rozwój sektora kreatywnego w regionach metropolitalnych. [W:] J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 14. Stryjakiewicz T. 2011. Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów. [W:] K. Marciniak, K. Sikora, D. Sokołowski (red.), Koncepcje i problemy badawcze geografii. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz.
 15. Stryjakiewicz T., Kaczmarek T., Męczyński M., Parysek J.J., Stachowiak K. 2010. Polityka wspierania rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym na tle doświadczeń zagranicznych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 16. Stryjakiewicz T., Męczyński M. 2010. Atrakcyjność poznańskiego obszaru metropolitalnego dla pracujących w sektorze kreatywnym. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 17. Stryjakiewicz T., Stachowiak K. 2010. Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 18. Szafraniec K. 1994. Projektowanie doskonalenia zawodowego dorosłych opartego o koncepcję modułów kwalifikacyjnych. [W:] Kształcenie modułowe. ZG ZZDZ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu