BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pałucha Krzysztof (Politechnika Śląska)
Title
Indywidualizacja produktu w łańcuchu dostaw
Individuation of the Product in the Supply Chain
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 379-389, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Łańcuch dostaw, Organizacja procesów produkcyjnych, Przedsiębiorstwo produkcyjne
Supply chain, Organization of production processes, Production enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono - od strony procesów projektowania i przygotowania produkcji - charakterystykę tzw. środowisk produkcyjnych. Wskazano na znaczenie lokalizacji tzw. punktu rozdziału w łańcuchu dostaw i związane z tym problemy organizacji produkcji. Podkreślono konieczność szerokiego spojrzenia na organizację systemów produkcyjnych, mając na uwadze zarówno relacje produkt - proces, jak i charakterystyczne cechy poszczególnych metod zarządzania. Opierając się na przeprowadzonych badaniach, cele artykułu to przedstawienie środowisk produkcyjnych, ich charakterystyka dotycząca projektowania produktów oraz technicznego przygotowania produkcji, tj. działań kształtujących strukturę produktu i przebieg procesu produkcji. (abstrakt oryginalny)

In the article a characterization of so-called production environments was presented from the side of processes of designing and preparing the production. They pointed at the significance of the localization of the so-colled point (decoupling point) of the division (decoupling of messages) in the supply chain and problems associated whit in of the industrial engineering. A need for the wide look at the organization of production systems was emphasized bearing on mind both relations product - the process as well as characteristics of individual management methods. Presenting production environments, shaping their characteristics concerning the products design and technical preparing the production, i.e. action based on conducted examinations is a purpose of the article the structure of the product and the course of production processes. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bozarth C., Handfield R.B.: Introduction to Operations and Supply Chain Management. Pearson Education Inc. Publishing as Prentice Hall PTR, New Jersey 2006.
 2. Fechner I.: Zarządzanie łańcuchem dostaw. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007.
 3. Matusek M.: Rozwój nowego produktu w przedsiębiorstwach środowiska produkcyjnego - konstrukcja na zamówienie (Engineering-to-Order ETO). Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 63. Politechnika Śląska, Gliwice 2013.
 4. Pałucha K.: Współczesne kierunki zmian w zarządzaniu produkcją, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług. Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami. TNOiK, Katowice 2008.
 5. Pałucha K.: Wybrane problem zarządzania innowacjami w obszarze przygotowania i uruchamiania produkcji, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług. Koncepcje, metody, narzędzia współczesnego zarządzania. TNOiK, Katowice 2011.
 6. Pałucha K.: Zarządzanie systemami produkcyjnymi - nowe wyzwania, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług - nowe wyzwania. TNOiK, Katowice 2012.
 7. Pałucha K.: Organizacyjne problemy środowiska produkcyjnego w łańcuchu dostaw, [w:] Brzóska J., Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 83. Politechnika Śląska, Gliwice 2015.
 8. Pałucha K.: Innovation process management. "Archives of Materials Science and Engineering", Vol. 58, Iss. 1, November 2012.
 9. Produkcja w systemie pull. The Productivity Press Development Team, Prod-Publishing.com, Wrocław 2011.
 10. Rutkowski I.: Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania. PWE, Warszawa 2007.
 11. Szatkowski K.: Nowoczesne zarządzanie produkcją. PWN, Warszawa 2016.
 12. Zbroja T.: Rola środowiska produkcyjnego przedsiębiorstwa w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Materiały konferencyjne LOGISTICS'98, Poznań 1998.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.28
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu