BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górniak Sylwia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Aktywność i skuteczność gmin powiatu konińskiego w pozyskiwaniu środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007-2013 na realizację zadań własnych samorządu lokalnego1
Activity and Effectiveness of Konin County Municipalities in Funds Raising from Regional Operational Programme for Wielkopolska in 2007-2013 for the Implementation of Municipalities Own Tasks
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014, nr 28, s. 115-129, rys., bibliogr.10 poz.
Keyword
Gmina, Fundusze strukturalne
District, Structural funds
Note
streszcz. ,summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Powiat koniński, Wielkopolska
Konin County, Wielkopolska
Abstract
Integracja Polski z Unią Europejską stworzyła dla samorządów gminnych niepowtarzalną szansę na uzupełnienie braków występujących w budżetach lokalnych. Możliwości i korzyści płynące z wykorzystania środków europejskich na realizację wielu kosztownych przedsięwzięć spowodowały wzrost zainteresowania gmin ich pozyskaniem. Celem pracy jest identyfikacja zróżnicowania aktywności i skuteczności gmin powiatu konińskiego w pozyskiwaniu środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO). Analiza uwzględnia lata 2007-2013 i obejmuje swym zakresem 14 gmin powiatu konińskiego. Przeprowadzono ją w odniesieniu do zadań własnych gmin, co pozwoliło zidentyfikować główne kierunki wsparcia udzielonego gminom z tego programu operacyjnego.(abstrakt oryginalny)

Polish integration with the European Union created for polish municipalities unique opportunity to fill gaps in local budget. Possibilities and benefits of the use UE funds for the implementation of many costly projects caused an increased of interest municipalities their acquire. The aim of the paper is to identify differentiation of activity and effectiveness of Konin county municipalities in funds raising from the Regional Operational Programme for Wielkopolska (WRPO). The analysis covers the period 2007-2013 and includes 14 municipalities of Konin county. The analysis was carried out in relation to the municipalities own tasks, which allowed to identify main directions of support provided to municipalities under this Operational Programme(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Churski P 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
  2. Churski P. 2014. Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój Poznania na tle wybranych miast w Polsce - proba bilansu pierwszej dekady członkostwa w Unii Europejskiej. [W:] P Churski, T Stryjakiewicz (red.), Poznań - proba bilansu przemian w okresie 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 27: 25-44.
  3. Jastrzębska M. 2012. Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
  4. Kuchleweski T., Tołoczko A., Sadowska M., Sadowski T 2007. Fundusze Pomocowe UE. Praktyczny poradnik dla samorządów w okresie 2007-2013. Provent Investment, Kleosin-Ignatki.
  5. Leoński Z. 2002. Samorząd terytorialny w RP. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  6. Misterek W. 2008. Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Diffin, Warszawa.
  7. Motek P. 2006. Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
  8. Niewiadomski Z. (red.), Siemiński W., Sosnowski P, Tetera M. 2001. Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka. Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa.
  9. Sztorc E., Świstak M., Tkaczyński J.W. 2011. Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  10. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 1990 r. nr 16, poz. 95).
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2014.28.10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu