BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybylska Edyta (Politechnika Śląska)
Title
Potencjalne źródła innowacji w branży TSL
Potential Sources of Innovation in the TSL Industry
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 401-410, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Sektor TSL, Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw
TSL sector, Innovations, Enterprise innovation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Innowacyjność jest obecnie głównym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku. Również od podmiotów usług logistycznych wymaga się generowania, absorbowania i rozwijania nowych rozwiązań. Jednocześnie, aby być innowacyjnym konieczna jest znajomość źródeł innowacji. Literatura omawia dość obszernie różne podejścia dotyczące pochodzenia innowacji w przedsiębiorstwach. Jednak należy zauważyć, iż główne źródła różnią się w zależności od branży czy typu przedsiębiorstwa. Stąd celem artykułu jest wstępne uszeregowanie potencjalnych źródeł innowacji w przypadku branży TSL. Pozwoli to na dalsze badania wskazujące te z nich, które dominują w tej branży. (abstrakt oryginalny)

Innovation is now a main factor in the competitiveness of companies in the market. Also from logistics services enterprise required to generate, absorb and develop new solutions. At the same time to be innovative must know the sources of innovation. Literature extensively discusses the different approaches at the origin of innovation in enterprises. However, it should be noted that the main source of innovation vary depending on the industry or type of business. Hence, the aim of this article is preliminary lineup of potential sources of innovation in the industry TSL. This will allow further study indicating the ones that are dominant in this industry. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Badowska S.: Źródła i inspiracje wprowadzania innowacji produktowych. "Zarządzanie i Finanse", nr 2, 2012.
 2. Chodyński A.: Przedsiębiorczość i innowacyjność a kompetencje - aspekty strategiczne. Zeszyty Naukowe, s. Zarządzanie, nr 2. Wyższa Szkoła Humanitas, 2008.
 3. Fischer M.M.: The innovation process and network activities of manufacturing firms. 38th European Congress of the regional science association, Vienna 1998.
 4. Frankowski P., Skubiak B.: Innowacyjność w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 30. Szczecin 2012.
 5. Jeston J., Nelis J.: Process Innovation. BPTrends, Sydney 2006.
 6. Kanagal N.B.: Innovation and product innovation in marketing strategy. "Journal of Management and Marketing Research", Vol. 18, 2015.
 7. Karasek A.: Źródła innowacji w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań. Studia Ekonomiczne, nr 183. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2014.
 8. Kłopotek A.: Polityka proinnowacyjna jako warunek wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, t. LXXXIII. Konkurencyjność - Marketing - Informacja. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
 9. Kotler P.: Marketing. Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 10. Koźlak A.: Innowacyjność w podaży usług jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw sektora TSL. Referat z konferencji Eurotrans, Warszawa 2008.
 11. Koźlak A.: Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce z funduszy Unii Europejskiej. "Logistyka", nr 2, 2014.
 12. Matusek M.: Współtworzenie wartości z klientem - systematyczny przegląd literatury. "Przegląd Organizacji", nr 10, 2015.
 13. Motyka M.: Model kreowania systemu innowacji w przedsiębiorstwie. "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", Vol. 17, nr 4, 2014.
 14. Penc J.: Innowacje i zmiany w firmie. Placet, Warszawa 1999.
 15. Pomykalski A.: Zarządzanie innowacjami. PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 16. Segarra-Blasco A., Arauzo-Carod J.M.: Sources of innovation and industry-university interaction: Evidence from Spanish firms. "Research Policy", Vol. 37, 2008.
 17. Stawasz E.: Źródła innowacji, [w:] Matusiak K.B. (red.): Innowacje i transfer technologii. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 18. Szatkowski K.: Zarządzanie innowacjami i transferem technologii. PWN, Warszawa 2016.
 19. Szopik-Depczyńska K.: Klasyfikacja czynników aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw, [w:] Juchniewicz M (red.): Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. "Uwarunkowania instytucjonalne", nr 15, 2009.
 20. Tylżanowski R.: Innowacyjne rozwiązania logistyczne w przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Zarządzanie i Marketing, tom 1, nr 34, 2013.
 21. Zakrzewska-Bielawska A.: Organizacja działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach innowacyjnych, [w:] Stabryła A., Makłus T. (red.): Strategie rozwoju organizacji. S. Encyklopedia Zarządzania. mfiles.pl, Kraków 2012.
 22. Żołnierski A.: Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, www.pptb.pl/publikacje/ potencjal_msp.pdf, 15.12.2016.
 23. Żukowska J., Pindelski M.: Rola innowacji w zarządzaniu organizacjami - studium przypadku, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług - współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług. TNOiK, Katowice 2010.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.30
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu