BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baran Jolanta (Silesian University Of Technology)
Title
Logistic Aspects of Corporate Carbon Footprint Calculation in Pharmaceutical Supply Chain
Logistyczne aspekty obliczania śladu węglowego organizacji w farmaceutycznym łańcuchu dostaw
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2016, nr 5, s. 14-19, tab., rys., bibliogr. 38 poz.
Keyword
Łańcuch dostaw, Emisja gazów, Rynek farmaceutyczny
Supply chain, Gas emissions, Pharmaceutical market
Note
summ., streszcz., Artykuł powstał w wyniku realizacji pracy statutowej o symbolu BK-223/ROZ-3/2015 realizowanej w Instytucie Inżynierii Produkcji na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
Abstract
Ślad węglowy organizacji określa emisję gazów cieplarnianych związaną z działalnością organizacji i jest to jeden ze wskaźników stosowanych w kontekście wpływu przedsiębiorstw na środowisko. Celem artykułu jest identyfikacja logistycznych aspektów ujmowanych w ramach obliczania śladu węglowego organizacji w odniesieniu do branży farmaceutycznej w obliczu specyfiki farmaceutycznego łańcucha dostaw. W artykule przedstawiono źródła emisji gazów cieplarnianych w zakresie transportu, magazynowania, pakowania oraz logistyki odzysku w farmaceutycznym łańcuchu dostaw. Przeanalizowano ponadto kategorie emisji z wyodrębnieniem aspektów logistycznych. Omówiono wyniki obliczeń śladu węglowego dla czterech przykładowych organizacji. (abstrakt oryginalny)

The Corporate Carbon Footprint determines the greenhouse gas emissions generated by an organization and it is one of the most widely used indicators related to the environmental impact evaluation. The aim of this paper is to identify the logistic aspects of the corporate carbon footprint calculation in the pharmaceutical industry in the face of the specificity of the pharmaceutical supply chain. The paper presents the problems of transport, storage, packaging and reverse logistics in relation to the types and categories used in the corporate carbon footprint calculations. The carbon footprint calculation results obtained for four example organizations are discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Abbas H., Farooquie J.A., Return and disposal of unused medicines: a customer perspective of reverse logistics, International Journal of Business and Management Invention, Vol. 2, Issue 11, November 2013, p. 59-66.
 2. Baran J., Ilościowe metody oceny wpływu na środowisko wspomagające ekoprojektowanie w ekologistyce, "Logistyka", No. 6/2014, p. 14010-14020.
 3. Baran J., Janik A., Ryszko A., Handel emisjami w teorii i praktyce, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2011.
 4. Baran J., Janik A., Ryszko A., Szafraniec M., Making ecoinnovation measurable - are we moving towards diversity or uniformity of tools and indicators? 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015, SGEM2015 Conference Proceedings, Book 2, Vol. 2, Albena, Bulgaria, 2015, p. 787-798.
 5. BASF Scope 3 GHG Inventory Report.
 6. Cagiao J., Gómez B., Doménech J.L., Mainar S.G., Calculation of the corporate carbon footprint of the cement industry by the application of MC3 methodology, "Ecological Indicators", No. 11/2011, p. 1526-1540.
 7. Council Directive 92/25/EEC of 31 March 1992 on the wholesale distribution of medicinal products for human use. OJ L 113,30.04.1992, p. 1-4.
 8. Deloitte. 2015 Global life sciences outlook. Adapting in an era of transformation.
 9. Demirel N.O., Gókçen H., A mixed integer programming model for remanufacturing in reverse logistics environment, "International Journal of Advanced Manufacturing Technology", No. 39/2008, p. 2617-2634.
 10. Dey A., LaGuardia P., Srinivasan M., Building sustainability in logistics operations: a research agenda. Management Research Review, Vol. 34, No. 11/2001, p. 1237-1259.
 11. European Medicines Agency, http://www.ema.europa.eu/.
 12. Govindan K., Soleimani H., Kanaan D., Reverse logistics and closed-loop supply chain: A comprehensive review to explore the future, "European Journal of Operational Research", No. 240/2015, p. 603-626.
 13. Górniak J., Krajewski P., Logistyka zwrotna jako istotny element w branży farmaceutycznej, "Logistyka", No. 3/2014.
 14. GSK. Responsible Business Supplement 2014.
 15. Information from European Union Institutions, Bodies, Offices and Agencies. Guidelines of 7 March 2013 on Good Distribution Practice of Medicinal Products for Human Use. OJ C 68,8.3.2013, p. 1-14.
 16. ISO 14064-1:2006. Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals.
 17. ISO/TR 14069:2013. Greenhouse gases - Quantification and reporting of greenhouse gas emissions for organizations - Guidance for the application of ISO 14064-1.
 18. Janik A., Uwzględnianie wartości efektów środowiskowych w logistyce odzysku, "Logistyka", No. 6/2014, p. 14257-14266.
 19. Joint Statement for the UN Climate Summit. Coalition for Sustainable Pharmaceuticals and Medical Devices. 2014.
 20. Johnson&Johnson. 214 Citizenship & Sustainability Report.
 21. Jurczak M., W oczekiwaniu na zmiany, "TSLbiznes", No. 1/2013, p. 18-21.
 22. Kabir M.I., Reverse logistics in pharmaceutical industry, International Journal of Supply Chain Management, Vol. 2, No. 1, March 2013.
 23. Kanaan D., Diabat A., Alrefaei M., Govindan K., Yong G., A carbon footprint based reverse logistics network design model. Resources, "Conservation and Recycling", No. 67/2012, p. 75-79.
 24. Kramarz M., Analiza otoczenia łańcucha dostaw jako etap konfiguracji złożonego systemu logistycznego na przykładzie branży farmaceutycznej, LogForum, Vol. 5, Issue 4, No. 5/2009.
 25. Kwateng K.O., Debrah B., Parker D.V., Owusu R.N., Prempeh H., Reverse logistics practices in pharmaceutical manufacturing industry: experiences from Ghana, Global Journal of Business Research, Vol. 8, No. 5/2014, p. 17-26.
 26. Obrzud P., Logistyczna "osobliwość" branży farmaceutyków, "Logistyka a Jakość", september-october 2009.
 27. Odlanicka-Poczobutt M., Specyfika kanałów dystrybucji leków biofarmaceutycznych zagranicznej firmy produkcyjnej na rynku polskim, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", Serie: "Organizacja i Zarządzanie", vol. 60/2012, p. 247-258.
 28. Penela A.C., do Carme García-Negro M., Quesada J.L.D., A Methodological Proposal for Corporate Carbon Footprint and Its Application to a Wine-Producing Company in Galicia, Spain, "Sustainability", No. 1/2009, p. 302-318.
 29. Rogers D.S. & Tibben-Lembke R.S., Going backwards: Reverse logistics trends and practices. Center for Logistics Management, University of Nevada, Reno, Reverse Logistics Executive Council, 1998.
 30. Ryszko A., Wybrane problemy zarządzania zielonym łańcuchem dostaw, "Logistyka", No. 5/2014, p. 14660-14668.
 31. Sanofi. C02 emissions - Scope 3. May 2015.
 32. Stajniak M., Konecka S., Rola transportu w dystrybucji produktów farmaceutycznych, "Logistyka", No. 6/2014, p. 13760-13765.
 33. Teunter R., Inderfurth K., Minner S., Kleber R., Reverse logistics in a pharmaceutical company: a case study. Econometric Institute Report EI2003-30.
 34. Uchnast M., Z zachowaniem najwyższych standardów, "TSLbiznes", No. 1/2013, p. 34-35.
 35. Wiśniewska M., Branża farmaceutyczna wyzwaniem dla operatora, "TSLbiznes", No. 1/2013, p. 24-25.
 36. World Business Council for Sustainable Development, World Resources Institute: The Greenhouse Gas Protocol. A Corporate Accounting and Reporting Standard, Revised Edition, 2004.
 37. World Business Council for Sustainable Development, World Resources Institute: The Greenhouse Gas Protocol. Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions (version 1.0). Supplement to the Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting & Reporting Standard. 2013.
 38. Xie Y., Breen L., Green community pharmaceutical supply chain in UK: Reducing and Recycling Pharmaceutical waste, POMS 21st Annual Conference, Vancouver, Canada, May 7-10, 2010.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu