BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziejczak Aneta, Kawińska Maria
Title
Intensywność organizacji rolnictwa w Polsce
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014, nr 26, s. 107-117, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rolnictwo, Produkcja roślinna, Produkcja zwierzęca
Agriculture, Crop production, Animal production
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Małe gospodarstwa zanikają w wielu regionach świata. Wciąż jednak pełnią istotną rolę w gospodarce zarówno krajów wysoko rozwiniętych, jak i rozwijających się. W artykule na wybranych przykładach przedstawiono rolę i funkcje małych gospodarstw rolnych. Szczególną uwagę zwrócono na Polskę i województwo małopolskie. Przedyskutowano przyczyny i skutki przestrzenne ich rozmieszczenia w tym regionie oraz dalsze perspektywy ich obecności jako trwałego elementu gospodarki terenów wiejskich Małopolski.(abstrakt oryginalny)

Small farms disappear in many regions of the world. Still, they play an important role in the economy of both developed countries and developing ones. The article presents selected examples of the role and function of small farms. Particular attention was given to Poland and Malopolska (Lesser Poland) Province. The causes and effects of the spatial distribution in the region and further prospects of their presence as a permanent element of the economy in rural areas of Malopolska were discussed.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Głębocki B. 2005. Produkcja zwierzęca - rozwój i przestrzenne jej rozmieszczenie (Animal production - its development and spatial distribution). [In:] B. Głębocki (ed.), Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 219-309.
  2. Głębocki B. 2007. Rolnictwo (Agriculture). [In:] H. Rogacki (ed.), Geografia społeczno-gospodarcza Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 185-271.
  3. Jędryczka (Kacprzak) E. 1998. Intensywność organizacji produkcji roślinnej i kierunki użytkowania gruntów ornych w Polsce w latach 1988-1996 (Intensity of crop production organisation and uses of arable land in Poland in the years 1988-1996). [In:] J.J. Parysek, H. Rogacki (eds), Przemiany społeczno-gospodarcze Polski lat dziewięćdziesiątych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 91-97.
  4. Kołodziejczak A. 2010. Modele rolnictwa a zróżnicowanie przestrzenne sposobów gospodarowania w rolnictwie polskim (Models of agriculture and spatial differences in the farming systems in Poland). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
  5. Kopeć B. 1987. Intensywność organizacji w rolnictwie polskim w latach 1960-1980 (Intensity of agricultural production organisation in Polish agriculture over the years 1960-1980). Rocz. Nauk Rolniczych, G 84(1): 7-27.
  6. Kopiński J. 2009. Regionalne zróżnicowanie intensywności organizacji produkcji rolniczej w Polsce (Regional differences in the intensity of agricultural production organisation in Poland). Studia i Raporty IUNG-PIB, 15: 37-49.
  7. Krasowicz S., Nieściór E. 2004. Regionalne zróżnicowanie intensywności organizacji produkcji rolnej w Polsce (Regional differences in the intensity of agricultural production organisation in Poland). Acta Agraria et Silvestria, 43 (1): 131-141.
  8. Krasowicz S., Kuś J., Jankowiak J. 2007. Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania gospodarstw rolniczych o różnych kierunkach produkcji w aspekcie rozwoju zrównoważonego (Economic-organisational conditions of the operation of agricultural holdings engaged in different lines of production in terms of sustainable development). Studia i Raporty IUNG-PIB, 7: 55-76.
  9. Polna M. 2009. Intensywność organizacji rolnictwa w Polsce w latach 1996-2002 (Intensity of agricultural production organisation in Poland in the years 1996-2002). Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(12): 157-165.
  10. Uliszak R. 1988. Przemiany w poziomie intensywności rolnictwa Unii Europejskiej w latach 1975-1993 (Changes in the level of the intensity of EU agriculture in the years 1975-1993). Prace Geograficzne, XVII (198): 77-97.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2014.26.08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu