BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepańska Magdalena (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Świadomość i aktywność społeczna w zakresie kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich
Social Awareness And Activity in the Planning and Protection of the Cultural Landscape of Rural Areas
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014, nr 26, s. 135-148, rys., wykr. tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Krajobraz kulturowy, Przekształcania krajobrazu, Ochrona krajobrazu, Rozwój obszarów wiejskich
Cultural landscape, Landscape transformation, Landscape protection, Rural development
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
W 2004 r. Polska ratyfikowała Europejską Konwencję Krajobrazową, jednak po 10 latach w polskim prawie nadal brak odrębnych aktów prawnych odnoszących się wyłącznie do krajobrazu. Wydaje się, że brak całościowego i przejrzystego systemu ochrony, norm i standardów projektowych poprawiających jakość współczesnego krajobrazu kulturowego oraz ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-promocyjnej w zakresie ochrony jego zasobów może przekładać się na niski poziom świadomości i aktywności społecznej, zwłaszcza w odniesieniu do specyfiki dziedzictwa kulturowego wsi. Celem artykułu jest określenie poziomu świadomości i aktywności społecznej w dziedzinie kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich. Przeprowadzono badania ankietowe, którymi objęto mieszkańców wsi na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa wielkopolskiego. Dokonano również analizy projektów zgłoszonych do konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" w celu określenia zróżnicowania przestrzennego i kierunków aktywności społecznej w procesie kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego.(abstrakt oryginalny)

In 2004 Poland ratified the European Landscape Convention, but after 10 years Polish law still lacks separate acts referring exclusively to the landscape. It seems that the absence of a comprehensive and clear protection system, project norms and standards improving the quality of the modern cultural landscape, and an all-Polish educational-promotional campaign for the protection of its resources may translate into a low level of social awareness and activity, especially concerning the specificity of the cultural heritage of the countryside. This article seeks to establish the level of social awareness and activity in the planning and protection of the cultural landscape of rural areas. A survey research was conducted among country people living in the rural and urban-rural communes of Wielkopolska voivodeship. An analysis was also made of projects submitted for the competition "Rural Wielkopolska Growing More Beautiful" to determine spatial differences in and directions of social activity in the process of planning and protection of the cultural landscape(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartkowski T. 1985. Nowy etap dyskusji nad pojęciem krajobrazu. Czasopismo Geograficzne, LVI(1): 73-79.
 2. Bogdanowski J. 1976. Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu. Ossolineum, Wrocław, Kraków.
 3. Böhm A. 2008. Między mandatem a partycypacją społeczną. [W:] U. Myga-Piątek, K. Pawłowska (red.), Zarządzanie krajobrazem kulturowym. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, PTG, 10: 515-524.
 4. Chilik P. 2011. Aby na wsi było ładniej. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa.
 5. Duriasz-Bułhak J., Połomski K., Potok A. 2001. Rzecz o dziedzictwie na wsi. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa.
 6. Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r. (Dz.U. 2006 nr 14, poz. 98).
 7. Jałowiecki B. 1996. Przestrzeń historyczna, regionalizm, regionalizacja. [W:] B. Jałowiecki (red.), Oblicza polskich regionów. Wydawnictwa Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa, 17(50): 19-88.
 8. Konopka M. 2001. Każde miejsce opowiada swoją historię czyli rzecz o dziedzictwie wiejskim. Fundacja Fundusz Współpracy Program AGROLINIA 2000, Poznań.
 9. Kowalczyk A. 1992. Badanie spostrzegania krajobrazu multisensorycznego - podstawą kształtowania obszarów rekreacyjnych. Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz.
 10. Krzymowska-Kostrowicka A. 1997. Geoekologia turystyki i wypoczynku. PWN, Warszawa.
 11. Kwaśniewski K. 1986. Mentalność wielkopolska. [W:] R. Domański, R. Kozarski (red.), Województwo poznańskie. Zagadnienia geograficzne i społeczno-gospodarcze, PWN, Warszawa-Poznań, s.-541.
 12. Libura H. 1990. Percepcja przestrzeni miejskiej. Rozwój Regionalny - Rozwój Lokalny - Samorząd Terytorialny, 31. Pietrzak M. 1998. Syntezy krajobrazowe - założenia, problemy, zastosowania. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 13. Problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
 14. Poradnik dla planistów i samorządów lokalnych. 2011. Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa.
 15. Raszeja E. 2002. Procedury i instrumenty kształtowania krajobrazu na obszarach wiejskich Wielkopolski w aspekcie integracji z Unią Europejską. Studioteka Zarysy WAPP, Poznań.
 16. Raszeja E., Wilkaniec A., Mezer E. 2010. Krajobraz i dziedzictwo kulturowe wsi w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 3. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 17. Uchwała nr 3227/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia III edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś".
 18. Uchwała nr 3454/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia listy rankingowej projektów w III edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś".
 19. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162, poz. 1568).
 20. Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020. Załącznik do Uchwały nr XXXII/635/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013 r.
 21. Wilczyński R. 2003 Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Fundusz Współpracy - Program Agro-Info, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2014.26.10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu