BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotus Jacek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Turyści w strukturze miast: obraz konfliktu czy koegzystencji? - rozważania na podstawie badań city users w dwóch miastach
Tourists in the Structure of Cities : Conflict or Coexistence? - Considerations on the Basis of City Users Theory in the Two Cities
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015, nr 31, s. 33-46, rys., wykr., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Turystyka, Turystyka miejska, Turystyczne atrakcje, Krajobraz miasta
Tourism, Urban tourism, Tourist attraction, City landscape
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zasadniczym celem opracowania jest podjęcie dyskusji nad rolą turysty w strukturach przestrzennych i społecznych współczesnego dużego polskiego miasta. Sformułowano następujące pytania: jakie obszary aktywności oraz dziedziny aktywności w mieście wybierają turyści? jakie obrazy miasta w świadomości turystów pozostają po jego opuszczeniu? jaki jest odbiór turystów przez mieszkańców miast i czy prawdopodobny jest konflikt użytkowania miasta pomiędzy tymi społecznościami? Zaprezentowane wyniki badań prowadzą do konkluzji, że współczesne miasto faktycznie zmienia się pod wpływem turystów. Jednakże obraz tych zmian wcale nie musi wiązać się ze zmianą negatywną. Wejście turysty do miasta może prowokować do rozwoju obszarów i poprawy codziennego życia samych mieszkańców.(abstrakt oryginalny)

The main aim of this paper is to discuss the role of tourist in the spatial and social structures of the modern large Polish cities. Following questions were formulated: what areas of activity and ways of activity tourists choose in the city? What image of the city in the minds of tourists remain after leaving? What kind of attitudes have residents the tourists? Is conflict possible between them? Presented results provoke to conclusion that contemporary city is indeed changing under tourist influence. However these changes don't have to be negative. Tourists entrance to the city can provoke to development of city districts and to improve everyday life of their residents.
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ashwort G., Page S.J. 2011. Urban tourism research: recent progress and current paradoxes. Tourism Management, 32: 1-15.
 2. Denzin N.K. 1978. The research act: A theoretical introduction to sociological methods. McGraw-Hill, New York.
 3. Denzin N.K., Lincoln Y.S. (red.) 1994. Handbook of Qualitative Research. Sage, Thousand Oaks.
 4. http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=Liveability2014 (dostęp: 7.03.15).
 5. http://www.melbourne.vic.gov.au/AboutMelbourne/Statistics/Pages/DailyPopulation.aspx (dostęp: 7.03.15.
 6. ) http://www.melbourne.vic.gov.au/Pages/default.aspx (dostęp: 7.03.15).
 7. Jacobs J. 1961. The Death and Life of Great American Cities. Random House, New York.
 8. Judd D.R. 1999. Constructing the Tourist Bubble. [W:] D.R. Judd, S.S. Fainstein (red.), The Tourist City. Yale University Press, New Haven, CT, s. 35-53.
 9. Judd D.R. 2003. Visitors and Spatial Ecology of the City. [W:] L.M. Hoffman, S.S. Fainstein, D.R. Judd (red.), Cities and Visitors. Blackwell, Oxford-Malden, s. 23-39.
 10. Judd D.R., Fainstein S.S. 1999. Cities as Places to Play. [W:] D.R. Judd, S.S. Fainstein (red.), The Tourist City. Yale University Press, New Haven, CT, s. 261-272.
 11. Kowalczyk A. 2001. Geografia turyzmu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Madurowicz M. 2008. Kto jest turystą w wielkim mieście? Poszukiwania badawcze. [W:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka kulturowa. Uniwersytet Warszawski, s. 59-84.
 13. Martinotti G.1996. Four Populations: Human Settlements and Social Morphology in Contemporary Metropolis. European Review, 4, 1: 1-21.
 14. Novy J. 2011. Marketing Marginalized Neighborhoods. Tourism and Leisure in the 21st Century Inner City. Columbia University, New York.
 15. Włodarczyk B. 2006. Przestrzeń turystyczna - cykliczność, "aktorzy", determinanty rozwoju. Turyzm, 16, 2: 41-64.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu