BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Toczyńska Joanna (Politechnika Śląska)
Title
Analiza wdrażania projektów bezpośredniego wsparcia MMŚP w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007-2013
Analysis of the Implementation Projects Direct Support Micro, Small And Medium Enterprises (MSMEs) under the Regional Operational Programme of Silesian Voivodeship for Years 2007-2013
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 453-471, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Regionalny Program Operacyjny, Fundusze unijne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wspieranie przedsiębiorczości, Obszary problemowe
Regional Operational Programme (ROP), EU funds, Small business, Entrepreneurship support, Problem areas
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstract
W artykule przeprowadzono analizę realizacji projektów mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) bezpośrednio dofinansowywanych w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007-2013. Analizę przeprowadzono w przekroju: ilościowym, wartościowym, sektorowym projektów, a także z punktu widzenia osiągania wskaźników docelowych Programu. Zidentyfikowano obszary pozytywnych zmian, a także obszary problemowe, jak również czynniki, przyczyny i trendy zaobserwowanych zjawisk. Szczególną uwagę poświęcono realizacji projektów przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności MMŚP przez innowacyjne wdrożenia produktowe i technologiczne oraz w zakresie podjęcia prac badawczo-rozwojowych. (abstrakt oryginalny)

In the article the analysis of projects of micro, small and medium enterprises (MSMEs) directly funded under Measure 1.2 of the Regional Operational Programme of the Silesian Voivodeship for years 2007-2013. The analysis was conducted in the section of quantity, value, sectoral projects, and also from the point of view of achieving the target indicators of the Program. Identified areas of positive change, as well as problem areas, as well as factors, causes and trends observed phenomena. Particular attention was allocated projects contributing to the competitiveness of MSMEs through the implementation of innovative product and technology and for taking research and development. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ewaluacja ex post RPO WSL na lata 2007-2013, Raport końcowy. Wykonany na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego przez firmę Agrotec Polska Sp.z o.o. oraz Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych WISE, sierpień 2014.
 2. Grudzewski W., Hejduk I.: Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Poltext, Warszawa 2013.
 3. Kuczewska L., Nowacki R.: Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2016.
 4. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn. "Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020". Kutno, grudzień 2014.
 5. Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014. PARP, Warszawa 2015.
 6. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013. Sejmik Województwa Śląskiego, 2003.
 7. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020. Sejmik Województwa Śląskiego, 2012.
 8. Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WSL 2007-2013 za 2014 rok, Katowice 2015, Załącznik nr IV "Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów", http://rpo2007-2013.slaskie.pl/?grupa=1&art=1412240038&id_m=291, 15.01.2017.
 9. Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WSL za 2014 rok, załącznik nr XIII "Analiza wdrażania działań powierzonych dla MŚP w ujęciu dominującej działalności gospodarczej (PKD) realizowanych projektów", przyjęte Uchwałą nr 1259/53/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 lipca 2015 roku.
 10. Starczewska-Krzysztoszek M.: Curriculum Vitae mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014. Raport z wyników badania przygotowanego przez Konfederację Lewiatan w ramach projektu "Monitoring kondycji sektora MMŚP 2014", Warszawa 2014.
 11. Strona Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP), http://rpo2007-2013.scp-slask.pl/index.php?grupa=18&art=12&s=#p12, 13.01.2017.
 12. Strona Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP), http://rpo2007-2013.scp-slask.pl/pl/artykul/wyniki_konkursowe/1256539129/0/, 10.01.2017.
 13. Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Katowice, marzec 2016.
 14. Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, załącznik nr 1 "Szczegółowy budżet RPO WSL na lata 2007-2013. Indykatywna tabela finansowa". Katowice, marzec 2016.
 15. Warunki powstawania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2009-2013. GUS, Warszawa 2015.
 16. Zadura-Lichota P. (red.): Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności. PARP, Warszawa 2015.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.34
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu