BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łaszek Jacek (Narodowy Bank Polski, Poland; Warsaw School of Economics, Poland), Olszewski Krzysztof (Narodowy Bank Polski, Poland; Warsaw School of Economics, Poland), Waszczuk Joanna (Narodowy Bank Polski, Poland; Warsaw School of Economics, Poland)
Title
Regional Diversification of Saturation of the Housing Stock : Poland against the Background of Europe
Regionalna dywersyfikacja nasycenia zasobami mieszkaniowymi : Polska na tle Europy
Source
Barometr Regionalny, 2017, t. 15, nr 2, s. 7-17, rys., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Urbanizacja, Mieszkania, Popyt na nieruchomości
Urbanisation, Dwellings, Demand for real estate
Note
JEL Classification: M2, O18, R31
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie różnic w nasyceniu zasobami mieszkaniowymi i ich dostępnością w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej oraz ich wpływu na ceny mieszkań i gospodarkę. Wyodrębnione zostaną rejony, które charakteryzują się niedoborem mieszkań. W analizie uwzględnione zostały różnice w poziomie dobrobytu mieszkańców oraz skali urbanizacji poszczególnych państw. Odniesiono się też do implikacji społecznych i ekonomicznych niedoskonałego funkcjonowania rynku mieszkaniowego a zwłaszcza zmienności ich cen. Ponadto podkreślone zostały różnice ilościowe i jakościowe w zasobie mieszkań, które zmniejszają efektywny zasób mieszkań dostępnych. W przypadku Polski jedynie w Warszawie i Łodzi można odnotować nasycenie mieszkaniowe odpowiadające temu ze starej Unii. Niniejszy artykuł podzielono na 5 części. Po wprowadzeniu w tematykę, w drugim rozdziale poruszono kwestie zjawiska strukturalnego, długookresowego niedopasowania popytu i podaży na europejskim rynku mieszkaniowym i jego konsekwencje. W trzecim rozdziale zaprezentowano sytuację mieszkaniową w UE. Następnie przedstawiono zróżnicowanie regionalne zasobu mieszkaniowego w Polsce. Rozdział piąty stanowią wnioski i podsumowanie analizy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the differences in saturation of the housing stock and its availability in Poland as well as in European Union countries and its influence on house prices and the economy. Regions which are characterized by a housing shortage will be separated. The analysis takes into ac - count the differences in the level of wealth of the inhabitants and the scale of urbanization of individual states. The implications of social and economic imperfections in the functioning of the housing market, and in particular the price volatility of housing, have also been addressed. In addition, the quantitative and qualitative differences in the housing stock, which reduce the effective stock of available housing, are highlighted. In the case of Poland, only in Warsaw and Łódź does housing saturation correspond to that of the "old" EU. This article is divided into 5 parts. After an introduction to the subject, the second section deals with the issues of structural, long-term imbalances of demand and supply in the European housing market and its consequences. In the third section, the housing situation in the EU is presented. In the fourth part, the regional diversification in the housing stock in Poland is discussed. Section five consists of conclusions and a summary of the analysis (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abeysinghe, T., and J.Y. Gu. 2011. "Lifetime Income and Housing Affordability in Singapore." Urban Studies 48 (9): 1875-1891. doi: 10.1177/0042098010380956.
 2. André, C. 2010. "A Bird's Eye View of OECD Housing Markets." OECD Economics Department Working Papers (746). doi: 10.1787/5kmlh5qvz1s4-en.
 3. Andrews, D., A. Caldera Sánchez, and Å. Johansson. 2011. "Housing Markets and Structural Policies in OECD Countries." OECD Economics Department Working Papers (836). doi: 10.1787/5kgk8t2k9vf3-en.
 4. Caldera Sánchez, A., and Å. Johansson. 2011. "The Price Responsiveness of Housing Supply in OECD Countries." OECD Economics Department Working Papers (837): 1-35. doi: 10.1787/5kgk9qhrnn33-en.
 5. Catte, P., N. Girouard, R.W.R. Price, and C. André. 2004. "Housing Markets, Wealth and the Business Cycle." OECD Economics Department Working Papers (394). doi: 10.1787/534328100627.
 6. Dipasquale, D., and W.C. Wheaton. 1992. "The Markets for Real-Estate Assets and Space - a Conceptual-Framework." Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association 20 (2): 181-197.
 7. Górczyńska, M. 2014. Zmiany zróżnicowań społecznych i przestrzennych w wybranych dzielnicach Warszawy i aglomeracji paryskiej. Dynamika i aktorzy, Prace Geograficzne/Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Warszawa: IGiPZ PAN.
 8. Guerrieri, L., and M. Iacoviello. 2017. "Collateral Constraints and Macroeconomic Asymmetries." Journal of Monetary Economics (90): 28-49.
 9. Iacovou, M., and A.J. Skew. 2011. "Household Composition across the new Europe: Where Do the New Member States Fit In?" Demographic Research 25: 465-489.
 10. Li, J.V. 2014. Recent Trends on Housing Affordability Research: Where Are We Up To? CityU on Cities Working Paper Series (5): 1-21, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2555439.
 11. Łaszek, J., and K. Olszewski. 2014. "Zachowania firmy deweloperskiej na rynku mieszkań i zagregowana podaż." Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie (3): 71-87.
 12. Myers, D., W.C. Baer, and S.Y. Choi. 1996. "The Changing Problem of Overcrowded Housing." Journal of the American Planning Association 62 (1): 66-84. doi: 10.1080/01944369608975671.
 13. O'Sullivan, A. 2011. Urban Economics. International Edition. 8th ed. Boston: McGraw-Hill Higher Education.
 14. Ortalo-Magne, F., and S. Rady. 1999. "Boom In, Bust Out: Young Households and the Housing Price Cycle." European Economic Review 43 (4-6): 755-766. doi: 10.1016/S0014-2921(98)00091-9.
 15. Ortalo-Magne, F., and S. Rady. 2006. "Housing Market Dynamics: On the Contribution of Income Shocks and Credit Constraints." Review of Economic Studies 73 (2): 459-485. doi: 10.1111/j.1467-937X.2006.383_1.x.
 16. Rosen, S. 1974. "Hedonic Prices and Implicit Markets - Product Differentiation in Pure Competition." Journal of Political Economy 82 (1): 34-55. doi: 10.1086/260169.
 17. Rybkowska, A., and M. Schneider. 2011. "Housing Conditions in Europe in 2009." Statistics in Focus (4): 1-12
Cited by
Show
ISSN
1644-9398
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.56583/br.433
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu