BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójcik Agnieszka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Decisions by Listed Residential Property Developers on Entering the Market Segment of Commercial Real Estate
Decyzje giełdowych deweloperów mieszkaniowych o wejściu w segment nieruchomości komercyjnych
Source
Barometr Regionalny, 2017, t. 15, nr 2, s. 67-73, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Nieruchomości komercyjne, Nieruchomości mieszkaniowe
International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standard, Commercial property, Real estate housing
Note
JEL Classification: G39, M41, R39
streszcz., summ.
Abstract
W ciągu kilku ostatnich lat można obserwować wyraźny trend polegający na rozszerzaniu przez deweloperów działalności deweloperskiej mieszkaniowej o segment nieruchomości komercyjnych. Zjawisko to poddano analizie na próbie giełdowych spółek z segmentu deweloperów mieszkaniowych, które były notowane w okresie 2010-2015, przy czym w badaniu uwzględniano podmioty które były notowane co najmniej przez jeden rok we wskazanym przedziale czasowym. Jako materiał badawczy posłużyło 118 raportów rocznych (ESPI) publikowanych przez te spółki, a podstawą do uznania wejścia przez spółkę w segment komercyjny za wejścia stałe i istotne wartościowo, było spełnienie przez spółkę wymogów Międzynarodwego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF): Segmenty operacyjne w zakresie obowiązku sporządzania sprawozdawczości segmentów operacyjnych, z uwzględnieniem segmentu komercyjnego. Celem badania przedstawionego w artykule było określenie, czy motyw rentownościowy (w ujęciu rynkowym) może być uznany za dominujący motyw deweloperów mieszkaniowych do rozszerzania działalności o segment komercyjny. (abstrakt oryginalny)

The subject matter of this article are the decisions of listed residential developers to expand their operations into the segment of commercial real estate. The subject is presented both in terms of quantity (the number of entrances, dynamics) and in the context of motivation (the reasons for diversification of the commercial segment). The aim of this article is to verify the hypothesis concerning the domination of financial and profitability motivations (marketwise) in this process. The research conducted on a sample of 118 annual reports (for the years 2010-2015), published by listed companies of the WIG-DEVELOPERS segment, became the basis for the formulation of the conclusions. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Greuning, H.v., D. Scott, and S. Terblanche. 2011. International Financial Reporting Standards. A Practical Guide. Sixth Edition. Washington, D.C.: The World Bank.
  2. Jońska, B. 2014. Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi. 2nd ed. Nieruchomości. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
  3. Marcinek, K. 2009. Finansowa ocena inwestowania w nieruchomości komercyjne, Podręcznik. Materiały Dydaktyczne/Akademia Ekonomiczna im Karola Adamieckiego w Katowicach. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego.
  4. Wójcik, A. 2016. Zarządzanie finansami w branży deweloperskiej. Studium teoretyczno-empiryczne. Warszawa: Difin.
  5. Zalewski, Ł. 2016. Fiskus kwestionuje VAT od transakcji nieruchomościowych. Gazeta Prawna.pl,http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/990880,vat-od-transakcji-nieruchomosciowych.html.
Cited by
Show
ISSN
1644-9398
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.56583/br.438
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu