BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kociuba Dagmara (Maria Curie-Sklodowska University, Poland)
Title
Regional Innovation Strategy - from Design to Implementation : Lubelskie Voivodship Case Study
Regionalna Strategia Innowacji - od projektowania do implementacji : przykład województwa lubelskiego
Source
Barometr Regionalny, 2017, t. 15, nr 2, s. 99-114, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Strategia innowacyjna, Innowacyjność regionu, Polityka spójności, Regionalny Program Operacyjny
Innovation strategy, Regional innovation, Cohesion policy, Regional Operational Programme (ROP)
Note
JEL Classification: R11, R51, R58, O38
streszcz., summ.
Country
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstract
Artykuł ma na celu przedstawienie procesu projektowania i wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji (RIS3). Praca składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono ideę inteligentnej specjalizacji i jej implementację w ramach polityki spójności 2014-2020, a także ukazano podstawy prawne, przesłanki i założenia tworzenia RIS3. W drugiej części, na tle potencjałów endogenicznych, przewag konkurencyjnych i poziomu innowacyjności regionu, przedstawiono w praktyce proces opracowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020 (RIS3 WL) od etapu dochodzenia do wyboru regionalnych inteligentnych specjalizacji w procesie przedsiębiorczego odkrywania, poprzez definiowanie celów, priorytetów i kierunków działań oraz określenie założeń implementacji, po wskazanie źródeł finansowania. W kontekście finansowania założenia strategii skonfrontowano z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, co pozwoliło na wyciągnięcie wniosków odnośnie finansowania przedsięwzięć proinnowacyjnych na poziomie regionalnym. W stosunku do założeń RIS3 WL zanotowano znaczące zwiększenie środków w ramach Osi Priorytetowej 3 nastawionej na poprawę konkurencyjności firm sektora MŚP. Wartością poznawczą artykułu jest przedstawienie na szerszym tle metodyki projektowania RIS3 województwa lubelskiego i przełożenia zapisów strategii na konkretne działania w sferze finansowej. (abstrakt oryginalny)

The objective of the article is to present the process of designing and implementing Regional Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3). The paper is composed of two parts. The first part presents the idea of Smart specialization and its implementation in the current programming period, as well as the legal basis, premises, and assumptions of development of RIS3. In the second part, in the context of endogenic potentials, competitive advantages, and level of competitiveness of the region, the process of development of Regional Innovation Strategy for the Lubelskie Voivodship 2020 is presented in practice from the stage of identification of the areas of regional smart specialization in the entrepreneurial discovery process, through defining goals, priorities, and directions of measures and determination of the implementation assumptions, to the specification of financing sources. In the context of financing, the assumptions of the strategy were confronted with the provisions of the Regional Operational Programme of the Lubelskie Voivodship 2014-2020. This permitted drawing conclusions regarding financing pro-innovation measures on the regional level. In comparison to the assumptions of Regional Innovation Strategy for the Lubelskie Voivodship 2020 a considerable increase of resources in the scope of the Priority Axis 3 aiming at the improvement of competitiveness of SMEs was recorded. The cognitive value of the article is the presentation, in a broader context, of the methodology of development of RIS3 of the Lubelskie Voivodship, and translation of provisions of the strategy into specific measures in the financial sphere. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barca, F. 2009. An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A Place-Based Approach to Meeting European Union Challenges and Expectations.
 2. Barca, F., P. McCann, and A. Rodríguez-Pose. 2012. "The Case for Regional Development Intervention: Place-Based Versus Place-Neutral Approaches." Journal of Regional Science 52 (1): 134-152. doi: 10.1111/j.1467-9787.2011.00756.x.
 3. Foray, D. 2015. Smart Specialisation. Opportunities and Challenges for Regional Innovation Policy. London - New York: Routledge Taylor & Francis Group.
 4. Foray, D., P.A. David, and B.H. Hall. 2009. "Smart Specialisation - the Concept." Knowledge Economists Policy Brief (9).
 5. Foray, D., and B. Van Ark. 2007. "Smart Specialisation in a Truly Integrated Research Area is the Key to Attracting More R&D to Europe." Knowledge Economists Policy Brief (1).
 6. Kardas, M. 2011. "Inteligentna specjalizacja. (Nowa) koncepcja polityki innowacyjnej." Optimum. Studia Ekonomiczne (2): 121-135.
 7. Kociuba, D. 2016. "Support of Regional Smart Specialisation through the Implementation of Integrated Territorial Investments." Studia Regionalia 47: 71-86. doi: 10.12657/studreg-47-05.
 8. McCann, P., and R. Ortega-Argilés. 2014. "The Role of the Smart Specialisation Agenda in a Reformed EU Cohesion Policy." Scienze Regionali - Italian Journal of Regional Science 13 (1): 15-32. doi: 10.3280/SCRE2014-001002.
 9. McCann, P., and R. Ortega-Argilés. 2015. "Smart Specialization, Regional Growth and Applications to European Union Cohesion Policy." Regional Studies 49 (8): 1291-1302. doi: 10.1080/00343404.2013.799769.
 10. Nowakowska, A. 2015. "Inteligentne specjalizacje regionalne - nowa idea i wyzwanie dla polityki regionalnej." In Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu, edited by E. Pancer-Cybulska and E. Szostak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (380): 310-318. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 11. Słodowa-Hełpa, M. 2013. "Inteligentna specjalizacja polskich regionów: warunki, wyzwania i dylematy." Roczniki Nauk Społecznych 5 (1): 87-120.
Cited by
Show
ISSN
1644-9398
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.56583/br.441
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu