BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicka Anna H. (Maria Curie-Sklodowska University, Poland)
Title
Marketing Approaches in Planning of the Compact City
Podejścia marketingowe w planowaniu miasta zwartego
Source
Barometr Regionalny, 2017, t. 15, nr 2, s. 115-127, rys., tab., bibliogr. 37 poz.
Keyword
Miasto, Urbanizacja, Planowanie przestrzenne miasta, Marketing
City, Urbanisation, Town spatial planning, Marketing
Note
JEL Classification: M38, O18
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł skupia się na oszacowaniu potencjalnych wartości marketingowych struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta zwartego w kontekście aktualnych kierunków rozwoju miast i prowadzonej działalności planistycznej. Rozwój miast do wewnątrz stwarza możliwość rozwiązywania istniejących problemów przestrzennych lecz wiąże się również z kumulacją wielu czynników i uwarunkowań. Głównym założeniem jest poszukiwanie kompleksowych rozwiązań urbanistycznych, które przynoszą wszechstronne korzyści. Poszczególne cechy przestrzeni miejskiej wskazywane w koncepcji miasta zwartego zostały poddane analizie pod kątem ich potencjału marketingowego. Celem artykułu jest zweryfikowanie potencjalnej wartości marketingowej miasta zwartego i jego tzw. ofertowości. Analiza porównawcza definicji, celów, cech, narzędzi oraz produktów marketingu urbanistycznego i planowania zwartej struktury miejskiej prowadzi do wskazania potencjalnych możliwości uzupełnienia procesu planistycznego i projektowania urbanistycznego o podejście marketingowe. Rezultatem jest wskazanie czynników wpływających na wartość przestrzeni miejskiej jako produkt marketingowy, weryfikacja produktów możliwych do uzyskania od etapu planowania do użytkowania przestrzeni miejskiej oraz próba włączenia poszczególnych działań marketingowych w proces planistyczny. Wyraźne związki pomiędzy planowaniem i projektowaniem miast oraz marketingiem urbanistycznym wskazują na możliwość integracji obydwu dziedzin i osiąganie wymiernych korzyści. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an attempt at assessment of marketing values of the structure of the compact city in the context of current tendencies in the development of cities and self-governmental activities. Inward urban development involves the accumulation of many urban factors and possibilities of solving the existing spatial problems. The objective is to search for complex urban planning solutions permitting the coexistence of common benefits. The features of the functional spatial structure of a compact city were analyzed in terms of the marketing value of urban space. The objective of the article is to verify the potential marketing value of the compact city, i.e. its offer. The comparative analysis of the definition, targets, attributes, tools, and products of the idea of the compact city and urban marketing leads to the ability of distinguishing potential opportunities in the process of spatial planning and urban design. The result is the countercheck of impact factors on the value of urban space as marketing products, the distinction of potential products at every stage of the planning process, and the attempt to include marketing approaches in urban planning. The research showed that the that evident relations between spatial planning and urban marketing offer possibilities of integration of both areas and achievement of quantifiable advantages. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ashworth, G.J. 1994. "Marketing of Places: What Are You Doing?" In Urban Marketing in Europe. International Conference, Turin, February 1994, edited by G. Ave and F. Corsico. Torino: Torino incontra.
 2. Barrett, G. 1996. "The Transport Dimension." In The Compact City. A Sustainable Urban Form?, edited by M. Jenks, E. Burton and K. Williams. London - New York: E & FN Spon.
 3. Boulding, K.E. 1956. The Image. Knowledge in Life and Society. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 4. Burton, E. 2002. "Measuring Urban Compactness in UK Towns and Cities." Environment and Planning B-Planning & Design 29 (2): 219-250. doi: 10.1068/b2713.
 5. Castells, M. 2000. "Urban Sustainability in the Information Age." City 4 (1): 118-122. doi: 10.1080/713656995.
 6. Corsico, F. 1994. "Urban Marketing a Tool for Cities and for Business Enterprises a Condition for Property Development, a Challenge for Urban Planning." In Urban Marketing in Europe. International Conference, Turin, February 1994, edited by G. Ave and F. Corsico. Torino: Torino incontra.
 7. Crookston, M., P. Clarke, and J. Averley. 1996. "The Compact City and the Quality of Life." In The Compact City. A Sustainable Urban Form?, edited by M. Jenks, E. Burton and K. Williams, 134-142. London - New York: E & FN Spon.
 8. Dudek-Mańkowska, S. 2011. "Koncepcja wizerunku miasta." In Kreowanie wizerunku miast, edited by A. Grzegorczyk and A. Kochaniec, 42-67. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
 9. Florek, M. 2007. Podstawy marketingu terytorialnego. 2nd ed. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 10. Hermann, B. 2013. "Wartość nieruchomości w planowaniu przestrzennym." Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego (4): 4-11.
 11. Jastrzębska, M. 1999. "Nowy model samorządu terytorialnego. Istota, zadania, autonomia, władze, jednostki organizacyjne, finanse, nadzór." Samorząd Terytorialny (1/2): 12-28.
 12. Jenks, M., and R. Burgess. eds. 2000. Compact Cities: Sustainable Urban Forms for Developing Countries. London - New York: Spon Press.
 13. Jenks, M., E. Burton, and K. Williams. eds. 1996. The Compact City. A Sustainable Urban Form? London - New York: E & FN Spon.
 14. Łuczak, A. 2002. "Wizerunek miasta jako element strategii marketingowej." In Marketing terytorialny, edited by T. Markowski. Warszawa: KPZK PAN.
 15. Martineau, P. 1958. "The Personality of the Retail Store." Harvard Business Review 36 (1): 47-55.
 16. Matsumoto, T., D. Sanchez-Serra, and A. Ostry. 2012. Compact City Policies. A Comparative Assessment, OECD Green Growth Studies. Paris: OECD Publishing.
 17. Mazurek-Kusiak, A., and J. Wojciechowska-Solis. 2014. "Noticeability and Effectiveness of Tourism Promotion in Lublin Province." In Local and Regional Economy in Theory and Practice, edited by M. Markowska, D. Głuszczuk and B. Bal-Domańska, 149-159.
 18. Mazurek-Kusiak, A.K. 2010. "Rola władz samorządowych w kreowaniu wizerunku miasta Lublina." Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Ekonomiczne Problemy Usług (53): 203-215.
 19. McLaren, D. 1992. "Compact or Dispersed? Dilution is No Solution." Built Environment 18 (4): 268-284.
 20. Newman, P., and J.R. Kenworthy. 1999. Sustainability and Cities. Overcoming Automobile Dependence. Washington, D.C.: Island Press.
 21. Nijkamp, P., and S.A. Rienstra. 1996. "Sustainable Transport in Compact City." In The Compact City. A Sustainable Urban Form?, edited by M. Jenks, E. Burton and K. Williams. London - New York: E & FN Spon.
 22. Nowak, M. 2015. "Mieszkaniec a użytkownik zewnętrzny. Perspektywa krytyczna." Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna (31): 7-16.
 23. Paddison, R. 1993. "City Marketing, Image-Reconstruction and Urban Regeneration." Urban Studies 30 (2): 339-350. doi: 10.1080/00420989320080331.
 24. Pluta, K. 2012. Przestrzenie publiczne miast europejskich. Projektowanie urbanistyczne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 25. Polska, A. 2013. Podejścia marketingowe w planowaniu przestrzennym - na przykładzie wybranych miast i gmin województwa lubelskiego. Ph.D. thesis, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
 26. Polski, J. 2009. "Marketing urbanistyczny jako instrument atrakcyjności inwestycyjnej regionu." In Podlasie regionem przyszłości, edited by A.F. Bocian, 294-311. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 27. Roychansyah, M.S., K. Ishizaka, and T. Omi. 2005. Transformation of Sustainability Into Compact City Implementation. Measurement of Compactness Attributes in Japanese Cities. Paper read at The 2005 World Sustainable Building Conference, 2005.09.27-29, at Tokyo.
 28. Saaty, T.L. 2013. Compact City. The Next Urban Evolution in Response to Climate Change. Pittsburgh, PA: RWS Publications.
 29. Sawicka, A., and M. Filipowicz. 2014. "Rola obszarów prawnie chronionych w kształtowaniu struktury miasta oraz ich wpływ na jakość życia miejskiego." Zeszyty Naukowe - Almamer Szkoła Wyższa (4): 237-252.
 30. Stangel, M. 2013. Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju, Monografia/Politechnika Śląska. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 31. Szromnik, A. 2007. Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Kraków-Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 32. Thomas, L., and W. Cousins. 1996. "A New Compact City Form: Concepts in Practice." In The Compact City. A Sustainable Urban Form?, edited by M. Jenks, E. Burton and K. Williams. London - New York: E & FN Spon.
 33. Tkaczyk, P. 2011. Zakamarki marki. Rzeczy o których mogłeś nie wiedzieć, zapomnieć lub pominąć podczas budowania swojej marki, Onepress Exclusive. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 34. Wejchert, K. 1974. Elementy kompozycji urbanistycznej. Warszawa: "Arkady."
 35. Williams, K., E. Burton, and M. Jenks. 1996. "Achieving the Compact City through Intensification: an Acceptable Option?" In The Compact City. A Sustainable Urban Form?, edited by M. Jenks, E. Burton and K. Williams, 83-96. London - New York: E & FN Spon.
 36. Zuziak, Z.K. 1996. "Planowanie aktywizujące a struktura przestrzenna miasta." In Nowe uwarunkowania rozwoju i kształtowania miast polskich, edited by M. Kochanowski, 65-81. Warszawa: KPZK PAN.
 37. Zuziak, Z.K. 2007. "Ekologiczne definiowanie urbanistyki." Czasopismo Techniczne. Architektura 104 (14): 9-20.
Cited by
Show
ISSN
1644-9398
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.56583/br.442
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu