BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polska Anna (Maria Curie-Sklodowska University, Poland), Polski Jan (Maria Curie-Sklodowska University, Poland)
Title
Urban Marketing of Small Cities
Marketing urbanistyczny małych miast
Source
Barometr Regionalny, 2017, t. 15, nr 2, s. 129-136, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Małe miasto, Marketing miejski, Zagospodarowanie przestrzenne
Small town, City marketing, Spatial development
Note
JEL Classification: R42, R52, R53
streszcz., summ.
Abstract
W polityce rozwoju regionalnego i lokalnego znacznie mniej uwagi poświęca się małym miastom w porównaniu z dużymi aglomeracjami miejskimi. Jednakże od ilości i poziomu rozwoju małych miast poważnie uzależniona jest spójność terytorialna regionów. Celem tego artykułu jest uzasadnienie potrzeby marketingowego wspomagania rozwoju tych jednostek osadniczo gospodarczych. Praktyka planowania i zarządzania marketingowego jest słabo upowszechniona zwłaszcza w regionach Polski Wschodniej. W tym artykule autorzy akcentują potrzebę wspomagania atrakcyjności małych miast wobec podstawowych grup użytkowników, w tym: mieszkańców, różnorodnych firm, instytucji i organizacji społecznych a także przyjezdnych. Małe miasta są w regionach swoistą "przepompownią" produkcji, usług, kapitału i informacji z większych ośrodków na swoje zaplecze. Na przykładzie słabo zurbanizowanego województwa lubelskiego można stwierdzić, że sieć miast jest zbyt rzadka. Małe miasta charakteryzują niskie standardy urbanistyczne. Kierunkiem poprawy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej takich regionów jak lubelski może być marketing urbanistyczny. Wśród jego narzędzi główną rolę będzie odgrywała poprawa: standardów w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej oraz kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych dla osadnictwa i rynkowej działalności gospodarczej. Potrzebna też będzie poprawa kultury organizacji samorządów lokalnych we współpracy z różnymi partnerami na szczeblu lokalnym i regionalnym. (abstrakt oryginalny)

In the politics of the regional and local development much less attention is devoting itself to small cities compared with large urban agglomerations. However a territorial cohesion of regions is seriously dependent on the amount and the level of development of small cities. Justifying the need of marketing assisting of the development of these economic individuals is the purpose of this article. The practice of the planning and the marketing management is poorly popularized especially in regions of Eastern Poland. In this article authors are stressing the need of assisting attraction of small cities towards basic groups, in it of residents, diverse companies, institutions and social organizations as well as visitors. The small cities are in the regions the specific "pumping stations" of the production, services, capital and information from the larger centers to one's back. On the example of the poorly urbanized Lubelskie Voivodship it is possible to state that the net of cities is too rare. Low urban planning standards are characteristic of small cities. The urban planning marketing can be the direction of the improvement of the social, economic and spatial situation of such regions as the Lubelskie Voivodship. Amongst this tools a main role will be playing the improvement in the standards of the technical and social infrastructure and comprehensive preparing the new investment grounds for the settlement and the market business activity. The improvement in the corporate culture of local governments in cooperation with all sorts partners on the local and regional level will also be needed. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ashworth, G.J., and H. Voogd. 1990. Selling the City. Marketing Approaches in Public Sector Urban Planning. London: Belhaven.
 2. Baucz, A., M. Łotocka, and P. Żuber. eds. 2009. Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 3. Bury, P., T. Markowski, and J. Regulski. 1993. Podstawy ekonomiki miasta. Łódź: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 4. Dunaj, B. ed. 1999. Słownik współczesnego języka polskiego. T. 2, p-żyzny. 2nd ed. Warszawa: "Wilga."
 5. Frankowski, Z. 1997. "Rozwój marketingu terytorialnego - dylematy." Człowiek i Środowisko (2): 163-175.
 6. Gzell, S. 2004. "Małe miasta jako wzorzec dla nowej urbanistyki." Urbanista (2).
 7. Knox, P.L., and H. Mayer. 2009. Small Town Sustainability. Economic, Social, and Environmental Innovation. Basel-Boston: Birkhäuser.
 8. Parkinson, M. 1994. "The of the Entrepreneurial European City: Strategic Responses to Economic Changes." In Urban Marketing in Europe. International Conference, Turin, February 1994, edited by G. Ave and F. Corsico. Torino: Torino incontra.
 9. Pealinck, J.H.P. 1992. "Równowaga ogólna w ekonomii przestrzennej." In Ekonomiczna analiza przestrzenna, edited by C. Ponsard and B. Gruchman, 223-258. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 10. Szromnik, A. 2007. Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Kraków-Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 11. Zuziak, Z.K. 1997. "Planowanie i projektowanie miast - koncepcje marketingowe." Człowiek i Środowisko (2): 139-148.
Cited by
Show
ISSN
1644-9398
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.56583/br.443
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu