BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ćwiąkała-Małys Anna (University of Wrocław, Poland), Łagowski Paweł (University of Wrocław, Poland)
Title
Academic Advancement Efficiency Measurement in Polish Universities Including a Division into Voivodships
Pomiar efektywności awansu zawodowego nauczycieli akademickich w polskich uczelniach wyższych w podziale na województwa
Source
Barometr Regionalny, 2017, t. 15, nr 2, s. 137-146, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Kariera zawodowa, Pracownicy naukowi, Metoda DEA (analiza obwiedni danych)
Higher education, Professional career, Academic staff, Data Envelopment Analysis (DEA)
Note
JEL Classification: I21, I23
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest próba zmierzenia efektywności awansu naukowego w ujęciu regionalnym (podział według województw) na podstawie polskiego szkolnictwa wyższego. Badanie poziomu efektywności awansu naukowego przeprowadzono przy wykorzystaniu nieparametrycznej metody DEA, dla której potrzeb zostały stworzone trzy modele: doktorski, doktorski-uzupełniający, profesorski. Wiedza dotycząca poziomu efektywności awansu naukowy ma istotne znaczenie w rozwoju gospodarki poszczególnych regionów. Z drugiej strony, wyniki badania mogą pozwolić przenieść wiedzę, narzędzia z regionów charakteryzujących się wyższymi poziomami efektywności do tych z niższym poziomem (efekt konwergencji). (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is an attempt to measure the efficiency of academic advancement in a regional conceptualization (division according to voivodships) in Polish higher education. In making this attempt a non-parametric DEA method has been used introducing three models: doctoral, doctoral-supplemental, and post-doctoral. Knowledge concerning academic advancement efficiency is significant in developing the economy of particular regions. On the other hand, the results may lead to knowledge, models and tools transfer from regions with higher levels of efficiency to those with low levels of efficiency (convergence efficiency). (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bowlin, W.F. 1998. "Measuring Performance: An Introduction to Data Envelopment Analysis (DEA)." The Journal of Cost Analysis 15 (2): 3-27. doi: 10.1080/08823871.1998.10462318.
  2. Charnes, A., W.W. Cooper, and E. Rhodes. 1979. "Measuring the Efficiency of Decision-Making Units." European Journal of Operational Research 3 (4): 339-339. doi: 10.1016/0377-2217(79)90229-7.
  3. Chojnicki, Z., and T. Czyż. 2006. Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
  4. Ćwiąkała-Małys, A. 2010. Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie akademickim, Acta Universitatis Wratislaviensis. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  5. Ćwiąkała-Małys, A., and W. Nowak. 2009. Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego, Acta Universitatis Wratislaviensis. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  6. Drucker, P.F., and A. Ehrlich. 1976. Skuteczne zarządzanie. Zadania ekonomiczne a decyzje związane z ryzykiem. Translated by A. Ehrlich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  7. Fried, H.O., C.A.K. Lovell, and S.S. Schmidt. eds. 1993. The Measurement of Productive Efficiency. New York - Oxford: Oxford University Press.
  8. Malik, K. 2004. Efektywność zrównoważonego i trwałego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski.
  9. Malmquist, S. 1953. "Index Numbers and Indifferences Surfaces." Trabajos de Estatistica 4: 209-242
Cited by
Show
ISSN
1644-9398
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.56583/br.444
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu