BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Edward (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ryzyko kosztów i koszty ryzyka
Cost Risk and the Cost of Risk
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 511-518, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Koszty, Koszty działalności gospodarczej
Risk management, Costs, Economic activities costs
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Głównym celem artykułu jest ukazanie istoty i specyfiki ryzyka kosztów działalności przedsiębiorstwa oraz zakresu kosztów, których ponoszenie jest skutkiem ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Metodologia badania - Najważniejszą metodą badawczą zastosowaną, aby zrealizować założony cel artykułu, jest krytyczny przegląd literatury krajowej i zagranicznej poświęconej zarządzaniu kosztami i zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie. Zastosowano także metodę deskryptywną oraz wnioskowania logicznego. Wynik - W artykule wykazano, że ryzyko kosztów stanowi istotny element ogólnego ryzyka przedsiębiorstwa oraz powoduje ponoszenie specyficznych kosztów działalności przedsiębiorstwa (kosztów ryzyka). Oryginalność/wartość - Artykuł jest jedną z niewielu publikacji w literaturze polskiej poświęconych zarządzaniu ryzykiem kosztów w przedsiębiorstwie, a jego wartość dodaną stanowi identyfikacja czynników ryzyka kosztów i specyfikacja kosztów ryzyka.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The main purpose of this article is to present the nature and specifics of the cost risks of the company's activity and the range of incurred costs which are the result of the risk of undertaking a business activity. Research methodology - The research method used to achieve the established purpose of the article is a critical review of domestic and foreign literature dedicated to cost management and risk management in the enterprise. Findings - The article demonstrated that cost risk is an important part of the overall risk of the company and will incur specific costs of business activity (cost of risk). Originality/value - The article is one of the few publications in Polish literature devoted to cost risk management in the enterprise, and its added value is the identification of cost risk factors, as well as the specification of the cost of risk.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czajor, P. (2007). Integracja systemu rachunkowości i systemu zarządzania ryzykiem - wybrane aspekty. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 38 (94), 53-65.
  2. Dahlgaard, J.J., Kristensen, K., Kanji, G.K. (2000). Podstawy zarządzania jakością. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Enterprise Risk Management - Intergrated Framework (2004). London: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).
  4. Jajuga, K. (2007). Elementy nauki o finansach. Warszawa: PWE.
  5. Kokot-Stępień, P. (2015). Identyfikacja ryzyka jako kluczowy element zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74 (1), 533-544.
  6. Kuziak, K. (2011). Pomiar ryzyka przedsiębiorstwa. Modele pomiaru i ich ryzyko. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  7. Młodzik, E. (2013). Międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem. W: K. Winiarska (red.), Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
  8. Nowak, E. (2017). Pomiar ryzyka kosztów w przedsiębiorstwie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (złożone do druku).
  9. Nowak, E. (2014). Ryzyko kosztów działalności przedsiębiorstwa. W: J. Chluska (red.), Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka. Aspekty teoretyczne. Częstochowa: Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-49
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu