BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nucińska Joanna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Title
Kalkulacja kosztów zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego w jednoetapowym modelu rachunku kosztów działań
Cost Calculation for Educational Tasks of Polish Local Government in One -Stage Model of Activity -Based Costing
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 519-529, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Rachunek kosztów działań, Budżet zadaniowy, Finansowanie oświaty
Activity Based Costing (ABC), Task budget, Financing of education
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Opracowanie sposobu kalkulacji kosztów realizacji oświatowych zadań samorządów z wykorzystaniem jednoetapowego modelu rachunku kosztów działań (OS ABC) J. Mielcarka. Metodologia badania - Studia literatury przedmiotu z zakresu rachunku kosztów działań, analiza aktów prawnych regulujących działalność jednostek systemu oświaty, analiza i dostosowanie założeń teoretycznych modelu OS ABC do specyfiki oświatowych jednostek budżetowych. Wynik - Założenia teoretyczne i zakres danych niezbędnych do kalkulacji kosztów zadań samorządowych jednostek oświatowych i oszacowania poziomu efektywnego wykorzystania zdolności produkcyjnej zasobów w modelu oświatowym OS ABC. Oryginalność/wartość - Powiązanie kalkulacji kosztów zadań oświatowych j.s.t. z analizą efektywności wykorzystania zasobów szkolnych, finansowanych ze środków publicznych. Artykuł powstał w ramach cyklu publikacji pt. "Uwarunkowania pomiaru efektywności finansowania edukacji".(abstrakt oryginalny)

Purpose - To develop a method of cost calculation for the educational tasks of local government using the One-Stage general model of Activity-Based Costing (ABC OS) defined by J. Mielcarek. Design/methodology/approach - Studies of literature concerning activity based costing, analysis of legal acts regulating the activities of the education system entities in Poland, analysis and adaptation of theoretical assumptions of OS ABC model to the specific nature of educational budgetary units. Findings - Theoretical assumptions and scope of the data necessary to calculate the tasks costs of local educational institutions and to estimate the level of efficient productive capacity utilization of resources in the educational OS ABC. Originality/value - Linking the results of local educational public tasks costing with analysis of the efficiency of school resources utilization. This paper belongs to the publications series entitled "Conditioning of measuring the efficiency of education funding".(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Filipiak, B. (2011). Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne. Warszawa: Difin.
 2. Kaplan, R.S., Cooper, R. (2002). Zarządzanie kosztami i efektywnością. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 3. Kożuch, A.J. (2012). Budżetowanie jako instrument zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Lubińska, T. (red.) (2009). Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce. Warszawa: Difin.
 5. Maślankowski, K. (2011). Rekonstrukcja podstaw teoretycznych rachunku kosztów działań. Studium metodologiczne. Toruń: TNOiK - "Dom Organizatora".
 6. Mielcarek, J. (2005). Teoretyczne podstawy rachunku kosztów i zasobów - koncepcji ABC i ABM. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 7. Mielcarek, J. (2007). Ogólny model jednoetapowy a Time-Driven ABC. Poznań: Wydawnictwo Target.
 8. Nucińska, J. (2013). Rachunek kosztów działań jako narzędzie wspierające planowanie i realizację budżetu j.s.t. w układzie zadaniowym. W: M. Pawlak (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu - uwarunkowania finansowe i organizacyjne (s. 171-189). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z 2.03.2010 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Dz.U. 2010 nr 38, poz. 207 z późn. zm.
 10. Skrzypek, E. (2011). Nowe zarządzanie publiczne - budżet zadaniowy. W: A. Siedlecka (red.), Budżet zadaniowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarką narodową (s. 9-18). Biała Podlaska: Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II.
 11. Strąk, T. (2012). Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych. Warszawa: Difin.
 12. Ustawa z 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela. Dz.U. 1982 nr 3, poz. 19 z późn. zm.
 13. Ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Dz.U. 1994 nr 43, poz. 163 z późn. zm.
 14. Ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dz.U. 2005 nr 14, poz. 114 z późn. zm.
 15. Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2009 nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 16. Zawadzka-Pąk, U.K. (2013). Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych. Gdańsk: ODDK.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-50
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu