BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oleksyk Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Informacyjne wspomaganie procesu decyzyjnego na przykładzie konwersji zobowiązań na kapitały własne
Supporting Information of the Decision Making Process on the Example of the Conversion of Liabilities into Equity
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 531-539, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Analiza finansowa, Proces podejmowania decyzji, Sprawozdawczość finansowa, Kapitał własny
Financial analysis, Decision making process, Financial reporting, Ownership capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych czynników będących podstawą decyzji o konwersji zobowiązań na kapitały własne, której podjęcie powinno opierać się na trzech ważnych elementach: wynikach przedsiębiorstwa, prognozie przyszłych możliwych wyników oraz informacjach płynących z otoczenia przedsiębiorstwa. Tak przygotowane założenia są podstawą do opracowania scenariuszy podjęcia właściwej decyzji, związanej z uzyskaniem pożądanej struktury źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Metodologia badania - Badanie literatury zostało uzupełnione o analizę zapotrzebowania menedżerów na najważniejsze informacje. Następnie - wykorzystując wnioskowanie przez analogię oraz metodę dedukcyjną - zostaną zaproponowane kolejne kroki procedury analitycznej, poprzedzającej trudną decyzję o konwersji zobowiązań na kapitały własne. Wynik - Przeprowadzone przez autora badania pozwalają na identyfikację kluczowych informacji zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które stały się podstawą do podjęcia decyzji niezbędnych do zapewnienia niezakłóconej działalności przedsiębiorstwa przez zmianę struktury pasywów przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość - Wartością artykułu jest oryginalna propozycja procedury wspomagania podjęcia decyzji o konwersji zobowiązań na kapitały własne.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to identify the most important factors underlying the decision of conversion of liabilities into equity. This decision should be based on three important elements: the outcome of the company, forecasts of possible future performance and the information coming from the business environment. Such assumptions are the basis for the development of scenarios under-adoption of the relevant decision of the obtaining the appropriate structure of financing sources of the company. Design/methodology/approach - The study of literature is the starting point in this article. The study of literature has been complemented by an analysis of the demand of managers on the most important information. Then, using reasoning by analogy and using deductive method we will be proposed next steps of the analytical procedure preceding the difficult decision of liabilities into equity. Findings - Conducted by the author studies allow identification of key information, both internal and external, which became the basis to take the necessary decisions to undisturbed business activity by changing the structure of liabilities of the company. Originality/value - The value of the article is original proposal of procedure of support the decision to convert the liabilities into equity.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gabrusewicz, W. (2014). Analiza finansowa przedsiębiorstwa - teoria i zastosowanie. Warszawa: PWE
  2. Jachna, T., Sierpińska, M. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Karmańska, A. (2008). Ryzyko w rachunkowości. Warszawa: Difin.
  4. Kowalak, R. (2016). Informacja dodatkowa w analizie finansowej przedsiębiorstwa. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 285.
  5. Gos, W., Hońko, S., Kufel, T. (2006). Prawne, podatkowe i bilansowe aspekty konwersji wierzytelności na udziały (akcje). Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 33.
  6. Micherda, B. (red.) (2011). Sprawozdania finansowe i ich analiza. Analiza finansowa. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
  7. Nita, B. (2013). Sprawozdawczość wewnętrzna w procesie zarządzania ryzykiem. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 287.
  8. Nowak, E. (2014). Analiza sprawozdań finansowych. Warszawa: PWE.
  9. Skoczylas, W. (red.) (2009). Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
  10. Świderska, G.K. (1999). Rola rachunkowości w procesie podejmowania decyzji. Monitor Rachunkowości i Finansów, 10.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-51
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu