BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybylska Edyta (Politechnika Śląska)
Title
Kryteria wyboru usługodawcy logistycznego w zakresie obsługi transportu drobnicowego
Criteria of Selecting Logistics Service Provider of LCL Transport
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 103, s. 181-193, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Usługi logistyczne, Logistyka, Transport
Logistic services, Logistics, Transport
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zagadnienie oceny i wyboru dostawcy jest podstawowym problemem w obszarze logistyki. Dotyczy ono nie tylko dostawców dóbr materialnych ale także usług, w tym usług logistycznych. Dokonywana ocena i wybór mają charakter wielokryterialny, wynikający z konieczności uwzględnienia w prowadzonych analizach szeregu kryteriów ilościowych i jakościowych. W literaturze proponowanych jest wiele parametrów, które mogą okazać się ważne przy współpracy z usługodawcą logistycznym. Stąd celem artykułu jest dyskusja nad istotnością kryteriów wyboru dostawcy w przypadku tych podmiotów oraz przeprowadzenie wstępnych badań w tym obszarze, z uwzględnieniem wybranego usługodawcy logistycznego i jego klientów.(abstrakt oryginalny)

The issue of evaluation and selection of suppliers is a major problem in the area of logistics. It concerns not only the suppliers of material goods but also service providers, including logistics services. The assessment evaluation and selection is a multi-criteria resulting from the need to take into account in the analyzes carried out a number of quantitative and qualitative criteria. Literature suggests a number of parameters, which may be important in cooperation with logistics service provider. Hence the aim of this article is to discuss the significance of the criteria for selecting suppliers for these companies and conduct preliminary research in this area, taking into account the logistics service provider and its customers.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akman G., Baynal K.: Logistics service provider selection through an integrated fuzzy multicriteria decision making approach. "Journal of Industrial Engineering", Article ID 794918, 2014.
 2. Bendkowski J., Radziejowska G.: Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 3. Carter C.R., Jennings M.M.: The role of purchasing in corporate social responsibility: a structural equation analysis. "Journal of Business Logistics", No. 251, 2004.
 4. Gupta R., Sachdeva A., Bhardwaj A.: Criteria of selecting 3pl provider: a literature review. "International Scholarly and Scientific Research & Innovation", Vol.
 5. 5, No. 11, 2011. 5. Fechner I.: Zarządzanie łańcuchem dostaw. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007.
 6. Igarashi M., de Boer L., Magerholm Fet A.: What is required for greener supplier selection? A literature review and conceptual model development. "Journal of Purchasing & Supply Management", No. 19, 2013.
 7. Kawa A., Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy, nr 100. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010.
 8. Krawczyk S. (red.): Logistyka. Teoria i praktyka, t. II. Difin, Warszawa 2011.
 9. Matejun M.: Kryteria wyboru dostawcy outsourcingowego, [w:] Rokita J., Czakon W., Samborski A. (red.): Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009.
 10. Matusek M.: Proces doboru dostawcy wspierający zrównoważony rozwój - identyfikacja kryteriów oceny metodą AHP (Analytic Hierarchy Process). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 78. Politechnika Śląska, Gliwice 2015.
 11. Nogalski B., Niewiadomski P.: Koncepcja oceny dostawcy w elastycznym zakładzie wytwórczym - strategiczna perspektywa sukcesu. "Zarządzanie i Finanse", nr 4/2, t. 11, 2013.
 12. Nowakowski T., Werbińska-Wojciechowska S.: Metody oceny i wyboru dostawców w przedsiębiorstwie. "Logistyka", nr 3, 2012.
 13. Slupina M.: Czynniki determinujące wybór operatora logistycznego w zakresie transportu drobnicowego. Praca magisterska pod kierunkiem E. Przybylskiej. Politechnika Śląska, Zabrze 2016.
 14. Przybylska E.: Aspekty kosztowe cyklu realizacji zamówienia z uwzględnieniem relacji zachodzących pomiędzy przedsiębiorstwami. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 60. Politechnika Śląska, Gliwice 2012.
 15. Rattanawiboonsom V.: Effective criteria for selecting third-party logistics providers: the case of thai Automotive Industry. "World Review of Business Research", Vol. 4, 2014.
 16. Serafin R., Luściński S.: Dynamiczna ocena dostawców z zastosowaniem adaptacyjnego systemu oceny ryzyka dostaw. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 1. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2014.
 17. Zailani S., Amran A., Jumadi H.: Green innovation adoption among logistics service providers in Malaysia: an exploratory study on the managers' perceptions. "International Business Management", No. 5(3), 2011.
 18. Żbikowska E.: Obsługa klienta a pozycja przedsiębiorstw TSL w łańcuchu dostaw. "International Journal of Managemet and Economics", No. 22, 2007.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu