BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Remlein Marzena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Strategie społecznie odpowiedzialnego inwestowania w polityce inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw
The Concept of Socially Responsible Investing in the Investment Policy of Polish Companies
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 541-551, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Inwestycje przedsiębiorstw, Strategia inwestycyjna
Socially responsible investing (SRI), Enterprises investments, Investment strategy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Prezentacja koncepcji społecznie odpowiedzialnego inwestowania oraz ocena polskiego rynku społecznie odpowiedzialnych inwestycji. Metoda badania - Studia literaturowe oraz analiza aktów prawnych, metoda indukcji oraz metody analizy danych empirycznych. Wynik - W Polsce rynek społecznie odpowiedzialnych inwestycji jest w początkowej fazie rozwoju, jednak analiza danych dotyczących społecznie odpowiedzialnych inwestycji wskazuje na jego wzrost. Oryginalność/wartość - Koncepcja społecznie odpowiedzialnego inwestowania jest stosunkowa nowa, rzadko prezentowana w polskiej literaturze naukowej. Dokonano oceny polskiego rynku społecznie odpowiedzialnych inwestycji na podstawie aktualnych danych empirycznych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of the concept of socially responsible investing and evaluation of the Polish market for socially responsible investment. Design/methodology/approach - Study of literature, analysis of legal acts, methods of analysis of empirical data and inductive reasoning. Findings - In Poland the market for socially responsible investment is in the initial stage of development, however, data on socially responsible investments demonstrate its growth. Originality/value - The concept of socially responsible investing is relatively new, rarely presented in Polish literature. An evaluation of the Polish market of socially responsible investment based on the most current empirical data. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czerwonka, M. (2013). Inwestowanie społecznie odpowiedzialne. Warszawa: Difin.
 2. Domini, A., Kinder, P. (1984). Ethical Investment. New York: Addison-Wesley.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/ UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Dz. Urz. UE L 330/1.
 4. Dziawgo, L. (2010), Zielony rynek. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego. Warszawa: PWE.
 5. European SRI Study 2010 (2010). Eurosif.
 6. European SRI Study 2012 (2012). Eurosif.
 7. European SRI Study 2014 (2014). Eurosif.
 8. European SRI Study 2016 (2016). Eurosif.
 9. International Finance Corporation. Pobrano z: www.ifc.org (12.02.2017).
 10. Janik, B. (2014., Inwestycje finansowe w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Warszawa: Difin.
 11. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. nr 78, poz. 483.
 12. Kubińska, E. (2014). Inwestowanie odpowiedzialne społecznie na europejskich rynkach wschodzących. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska XLVIII (3), 179-188.
 13. Lulewicz-Sas, A. (2014). Społecznie odpowiedzialne inwestowanie narzędziem koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu. Economics and Management, 1, 142-157.
 14. Mansley, M. (2000). Socially Responsible Investment: A Guide for Pension Funds and Institutional Investors. Sudbury, UK: Monitor Press.
 15. Munoz-Torres, M.J., Fernandez-Izquierdo, M. A., Balaguer-Franch, M.R. (2004). The Social Responsibility Performanceof Ethical and Solidarity Funds: An Approach to the Case of Spain. Business Ethics, 13, 200- 218.
 16. Remlein, M. (2015). Doświadczenia polskich grup kapitałowych w zakresie zintegrowanej sprawozdawczości. Studia Oeconomica Posnaniensia, 3 (1), 149-166.
 17. RESPECT Index. Pobrano z: www.odpowiedzialni.gpw.pl/opis_projektu (16.02.2017).
 18. Rogowski, W., Ulianiuk, A. (2012). Społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI) - próba charakterystyki. Część III: Efektywność inwestycji społecznie odpowiedzialnych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 114, 64-81.
 19. Sandberg, J., Juravle, C., Hedesstrom, T. M., Hamilton, I. (2009). The Heterogeneity of Socially Responsible Investment. Journal of Business Ethics, 87, 519-533.
 20. Sparkes, R. (2002). Socially Responsible Investment: A Global Revolution. Chichester: John Wiley & Sons.
 21. Urban, D. (2011). Zarys koncepcji inwestowania społecznie odpowiedzialnego. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 261, 495-507.
 22. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U. 2017, poz. 61.
 23. Wolska, M., Czerwonka, M. (2013). Społecznie odpowiedzialne inwestowanie - analiza rentowności funduszy SRI w Polsce. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 126, 9-22.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-52
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu