BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobańska Irena (Uniwersytet Łódzki), Kalinowski Jacek (Uniwersytet Łódzki)
Title
Innowacja w zarządzaniu publicznymi uczelniami wyższymi - Kompleksowy System Informacyjny Uniwersytetu Łódzkiego
Innovation in the Management of Public Universities - Comprehensive Information System of the University of Lodz
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 553-567, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
System informacyjny, Rachunkowość zarządcza, Szkolnictwo wyższe
Information system, Management accounting, Higher education
Note
streszcz., summ.
Company
Uniwersytet Łódzki
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań sytuacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego w 2004 roku i ogólnych założeń projektu Kompleksowego Systemu Informacyjnego do Zarządzania UŁ (KSI) oraz procesu jego wdrażania w latach 2012-2013. Metodologia badania - Dla realizacji sformułowanego celu zastosowano triangulację metodologiczną polegającą na wykorzystaniu połączeniu różnych metod badawczych w celu uzyskania spójnych podstaw empirycznych do wnioskowania. Zastosowano trzy metody jakościowe: obserwacja uczestnicząca i obserwacja bezpośrednia oraz analiza przypadku oraz jedną metodę ilościową: analiza danych finansowych. Wynik - W artykule przedstawiono bariery wdrażania narzędzi rachunkowości zarządczej wykorzystanych w KSI i sposoby ich pokonywania. Oryginalność/wartość - W końcowej części opisano wpływ wykorzystania informacji z KSI na efektywność zarządzania Uniwersytetem Łódzkim.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to present the situational conditions of the University of Lodz in 2004 and the general assumptions of the Comprehensive Information System project for the Management of the University of Lodz (CIS), as well as the process of its implementation in the years 2012-2013. Design/methodology/approach - For the realization of the aim formulated in this way, methodological triangulation was used consiting in using a combination of different research methods to obtain consistent empirical basis for inference. Three qualitative methods were used - participant observation, direct observation, and case analysis, and one quantitative method - financial data analysis. Findings - The article describes the barriers to the implementation of management accounting tools used in CIS and the ways of overcoming them. Originality/value - The final part of the article presents the influence of the use of information from CIS on the effectivity of management at the University of Lodz.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bielski, M. (2004). Podstawy organizacji i zarządzania. 2 wydanie rozszerzone. Warszawa: C.H. Beck.
 2. Kalinowski, J. (2010). Zarządzanie kosztami projektów długoterminowych. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.
 3. Kalinowski, J., Sobieski, Ś. (2010). Od systemu informatycznego do systemu informacyjnego, czyli o ewolucji świadomości na przykładzie doświadczeń Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2002-2009. W: R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie (s. 614-621). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Zarządzania Produkcją.
 4. Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2001). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Konecki, K., (2000). Studia z metodologii badań jakościowych: Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Kostera, M. (2003). Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Nita, B. (2013). Teoria uwarunkowań sytuacyjnych w rachunkowości zarządczej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 71 (127), 193-209.
 8. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE (2010). Finansowanie projektów w 7. PR UE. Pobrano z: http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/dlfiles/finanse%207.%20PR_luty2010.pdf (18.03.2017).
 9. Sobańska, I. (1979). Modele kosztów a rachunek kosztów. Praca doktorska, maszynopis powielony.
 10. Sobańska, I. (2006). Rachunkowość zarządcza w uniwersytetach publicznych: z badań empirycznych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 31 (87), 101-117.
 11. Sobańska, I., Kalinowski, J. (2012a). Rachunek kosztów w uniwersytetach publicznych. Problemy metodologiczne i proces aplikacji w szkołach wyższych w krajach UE. W: I. Sobańska, P. Kabalski (red.), Współczesne nurty badawcze w rachunkowości (s. 357-376). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 12. Sobańska, I., Kalinowski, J. (2012b). Rachunek kosztów w uczelniach publicznych - czas na zmiany. Rachunkowość, 7, 25-31.
 13. Sobańska, I., Kalinowski, J. (2013). Cost Management in European Universities - A Time of Change. Social Science, 1 (83), 84-93.
 14. Sobańska, I., Szychta, A., Michalak, J., Michalak, M. (2007a). Changes in the University of Lodz Management Accounting System. A Case Study - Objectives and General Structure of the Project. Programme and Collected Abstract. 30th Annual European Accounting Association. Lisbon 25-27 April.
 15. Sobańska, I., Szychta, A., Michalak, J., Michalak, M. (2007b). Założenia i ogólna struktura projektu systemu rachunkowości zarządczej w Uniwersytecie Łódzkim. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 36 (92), 71-97.
 16. Sobańska, I., Wencel, A., Kalinowski, J. (2013). Project Management in Universities - Accounting Payroll on the Example of the University of Lodz. Prezentacja podczas 6th International Scientific Conference "Development of Services World: Transformations & Actions". Kowno 17-18 października.
 17. Sobańska, I., Wencel, A., Kalinowski, J. (2014a). Project Management in Universities - Accounting Payroll on the Example of the University of Lodz. Programme and Collected Abstract. 37th Annual European Accounting Association. Tallin 21-23 May.
 18. Sobańska, I., Wencel, A., Kalinowski, J. (2014b). Project Management in Universities - Accounting Payroll on the Example of the University of Lodz. Social Science, 1 (83), 45-54.
 19. Szychta, A. (2007). Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 20. Szychta, A. (2011). Cechy współczesnych badań i teorii w dziedzinie rachunkowości zarządczej. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 249, 11-34.
 21. Uniwersytecka Komisja Finansowa Konferencji Rektorów Uniwersytetów Publicznych (2016). Analiza ekonomiczna uniwersytetów polskich za lata 2005-2015. Prezentacja niepublikowana.
 22. Ustawa z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2005 nr 164, poz. 1365 z późn. zm.
 23. Whyte, W.F. (1993). Street Corner Society. Chicago-London: The University of Chicago Press.
 24. Wietrzyk, M. (2009). Zastosowanie teorii instytucjonalnej w rachunkowości zarządczej na przykładzie Uniwersytetu Łódzkiego. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Sobańskiej w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ. Łódź (praca niepublikowana).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-53
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu