BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wanicki Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Projekty badawczo-rozwojowe w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa
R&D Projects in the Process of Creation of Company Value
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 569-575, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Sfera B+R w przedsiębiorstwie
Value Based Management (VBM), Creating company's value, R&D in the enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Przedstawienie definicji projektów badawczo-rozwojowych i ich roli w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa. Identyfikacja kluczowych czynników w ramach projektów badawczo-rozwojowych mających wpływ na wartość przedsiębiorstwa. Metodologia badania - W niniejszej publikacji przeprowadzono analizę literatury przedmiotu oraz wnioskowanie indukcyjne. Wynik - W wyniku przeprowadzonej analizy wskazano, w jaki sposób można kreować wartość przedsiębiorstwa za pomocą realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Przedstawiono nośniki wartości projektów badawczo-rozwojowych oraz ich znaczenie w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość - Następują dynamiczne zmiany w otoczeniu organizacji zarówno w wymiarze technologicznym i społecznym, dzięki czemu następuje rozwój koncepcji w zakresie kreowania wartości. W niniejszej publikacji wskazano znaczenie realizacji projektów badawczo-rozwojowych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Presenting the role of research and development projects in the process of creating value. Identification of key factors in R & D projects affecting the value of an enterprise. Design/methodology/approach - This paper provides an analysis of literature on the subject and inferential reasoning. Findings - As a result of the analysis, the impact of R & D projects on the value of the company was specified. The value of R & D projects and their importance in the process of creating company value were presented. Originality/value - There are dynamic changes in the environment of the organization both in the technological and social dimensions. Those changes support the development of the concepts of value creation. This publication is an attempt to present the importance of implementing R & D projects in the value creation process.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bogdanecki, J. (1998). Zarządzanie innowacjami. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 2. Duliniec, A. (1998). Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Kasprzak, W., Pelc, K. (1999). Wyzwania technologiczne - programy a strategie. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 4. Kozarkiewicz, A. (2013). Wartość dla interesariuszy w ocenie projektów i portfeli projektów - przesłanki koncepcji a wyniki badań empirycznych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 5. Łada, M., Orchel-Szeląg, A. (2015). Pomiar efektów projektów innowacyjnych - studium przypadku KIC INNOENERGY. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 6. Łada, M., Kozarkiewicz, A. (2010) Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu. Warszawa: C.H. Beck.
 7. Mankins, J.C. (1995). Technology Readiness Levels. NASA.
 8. Nauka i technika w 2001 roku (2003). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 9. NCBR. Pobrano z: http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/ innomoto/11_poziomy_gotowosci_technologicznej-zmiana-13.04.2016.pdf (27.09.2016).
 10. Nogalski, B., Rybicki, J.M., Marcinkiewicz, H. (2004). Zarządzanie antykryzysowe jako value driver. W: J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania. Płock-Pekin-Łódź: Wydawnictwo Naukowe Novum.
 11. Paździor, A. (2013). Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynków finansowych. Warszawa: Difin.
 12. Rappaport, A. (1999). Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora. Warszawa: WIG-Press.
 13. Rojek, T. (2011). Stymulanty procesów zmian wartości przedsiębiorstw. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 14. Roussel, P.A., Saad, N.K., Erickson, T.J. (1991). Third generation R&D. Boston: Harvard Business School Press.
 15. Sosnowska, A. (2001). Formy powiązań sfery B+R ze sferą produkcji. W: K. Poznańska (red.), Sfera badawczo-rozwojowa przedsiębiorstwa w działalności innowacyjnej. Warszawa: Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Szkoła Główna Handlowa.
 16. Szczepankowski, P. (2007). Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-54
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu