BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matczak Maciej (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Wykorzystanie strukturalnych miar koncentracji w analizie konkurencyjności rynku morskich przewozów kontenerowych
Concentration Measures in the Process of Identification of Competitiveness Level of Global Seaborne Container Transport Market
Source
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 3 (35), s. 111-119, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Funkcjonowanie rynku usług transportowych
Keyword
Transport morski, Konkurencyjność, Rynek
Sea transport, Competitiveness, Market
Note
streszcz., summ.,
Abstract
Procesy integracji realizowane pomiędzy globalnymi operatorami morskich przewozów kontenerowych są powszechnym zjawiskiem rynkowym. Proces ten powoduje jednak stopniowy wzrost koncentracji rynku, co może skutkować zdominowaniem sektora przez największych armatorów. Tym samym ograniczeniu ulegnie efektywność funkcjonowania rynków, które dążyć będą do oligopolizacji. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania miar koncentracji rynków dla badania poziomu ich konkurencyjności. W opracowaniu dokonany został przegląd dorobku w obszarze miar koncentracji, gdzie szczególną uwagę zwrócono na specyfikę poszczególnych rozwiązań. Przy wykorzystaniu tychże wskaźników przeprowadzono pomiar koncentracji rynku oparty na rankingu największych morskich operatorów kontenerowych na świecie. Przeprowadzona analiza potwierdziła znaczenie odpowiedniego doboru miar koncentracji na uzyskany wynik, a co za tym idzie - na ocenę stopnia konkurencyjności rynków.(abstrakt autora)

Mergers and acquisitions among global operators of maritime container traffic are a common market phenomenon. At the same time, this process causes a gradual increase in market concentration, which in turn can lead to domination of the sector by major shipowners. Thus, the effectiveness of markets will be restricted by evolution of its structures towards oligopolistic competition. The aim of the article is to present the possibilities of using fundamental measures of market concentration to study their level of competitiveness. A review of the current literature in the field of measurement of concentration was described. By using these measures, subsequently, a research based on the ranking of the largest marine container operators in the world was provided as well. The analysis confirmed the importance of the choice of measures on the obtained measurement result, and thus to assess the degree of competitiveness of markets.(author's abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alphaliner - Top 100: Operated fleets 2009-2015. Pobrane z: www.alphaliner.com.
 2. Bikker, J.A., Haaf, K. (2002). Measures of Competition and Concentration in the banking Industry: a Review of the Literature. Economic & Financial Modelling, Summer.
 3. Bonne, J. (2008). A New Way to Measure Competition. The Economic Journal, 118 (August).
 4. Chiersch, A., Schmidt-Ehmcke, J. (2010). Empiricism Meets Theory - Is the Boone-Indicator Applicable? DIW Berlin, Discussion Paper 1030.
 5. Concentration and Market Shares. Horizontal Merger Guidelines. U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commision. Pobrane z: http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/horiz_book/toc. html (15.05.2014).
 6. Curry, B., George, K.D. (1983). Industrial Concentration: A Survey. Journal of Industrial Economics, 31 (3).
 7. Davis, S. (1980). Measuring Industrial Concentration: An alternative Approach. The Review of Economics and Statistics, 62 (2).
 8. Ginevičius, R., Čirba, S. (2007). Determining Market Concentration. Journal of Business Economics and Management, 8 (1).
 9. Ginevičius, R., Čirba, S. (2009). Additive Measurement of Market Concentration. Journal of Business Economics and Management, 10 (3).
 10. Hall, M., Tideman, N. (1967). Measures of Concentration. Journal of the American Statistical Association, 62 (317).
 11. Horowitz, A., Horowitz, I. (1968). Entropy, Markov Processes and Competition in the Brewing Industry. Journal of Industrial Economics, 16 (3).
 12. Horvath, J. (1970). Suggestion for a Comprehensive Measure of Concentration. Southern Economic Journal, 36 (4).
 13. Jenny, F. (2010). Wpływ wzrostu znaczenia podejścia ekonomicznego na praktykę orzeczniczą organów antymonopolowych. Konferencja "Liberalizacja, deregulacja, konkurencja na rynkach". UOKiK Gdańsk, 27.05.2010 r.
 14. Kramaric, T.P., Kitic, M. (2012). Comparative Analysis of Concentration in Insurance Markets in New UE Member States. World Academy of Science, Engineering and Technology, 66.
 15. Kwiatkowska, E.M. (2013). Mierzalne kryteria oceny konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych. Aspekty praktyczne. iKAR - Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 8 (2).
 16. Latreille, P.L., Mackley, J. (2014). Using Excel to illustrate Hannah and Kay's Concentration Axioms. Pobrane z: http://www.economicsnetwork.ac.uk/archive/latreille_concentration (15.05.2014).
 17. Matczak, M. (2015). Procesy integracji w transporcie światowym oraz ich rynkowe implikacje. Gdynia: Wyd. AMG w Gdyni.
 18. OECD (1990). Glossary of Industrial Organization Economics and Competition Law.
 19. Rosenbluth, G. (1955). Measures of Concentration. Business Concentration and Price Policy.
 20. Wytyczne w sprawie oceny horyzontalnego połączenia przedsiębiorstw na mocy rozporządzenia Rady w sprawie kontroli koncentracji. Dz.U. C 301, 05.02.2004.
 21. Xu, J. (2005). Market Research Handbook: Measurement, Approach and Practice. Lincoln, NE: iUniverse.
Cited by
Show
ISSN
1644-275X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.35-11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu