BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gmińska Renata (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), Jaworski Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Wizerunek biegłego rewidenta według opinii studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
of Auditor in Opinion of Students of WSB University in Gdańsk
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 603-614, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Biegli rewidenci, Etyka zawodowa, Badania ankietowe
Authorized auditors, Professional ethics, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Company
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Abstract
Cel - Identyfikacja kompetencji oraz cech osobistych i zawodowych składających się na wizerunek biegłego rewidenta według oceny studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Metoda badania - Badanie ankietowe z analizą uzyskanych wyników. Wynik - Biegły rewident jest zawodem pozytywnie ocenianym przez studentów. Zajmuje wysoką pozycję społeczną, jest zawodem z przyszłością. Biegły jest postrzegany jako osoba uczciwa, o wysokich kwalifikacjach, dokładna, odpowiedzialna, samodzielna i odporna na stres. Dysponuje dużą wiedzą biznesową, a w szczególności związaną z rachunkowością, ma duże doświadczenie zawodowe, a w swojej pracy cechuje się obiektywizmem, umiejętnością zachowania tajemnicy i starannością. Względnie nisko studenci ocenili jego niezależność. Najniżej (choć również pozytywnie) respondenci ocenili kulturę osobistą, komunikatywność i zorganizowanie biegłego oraz umiejętność współpracy w zespole i kierowania nim. Nie potwierdziło się przypuszczenie, że powinien być otwarty na ludzi. Oryginalność/wartość - Badanie zarysowało wizerunek biegłego rewidenta. Wyniki badania mają także implikacje praktyczne w zakresie upowszechniania wiedzy na temat zawodu biegłego rewidenta oraz kształtowania jego profilu osobowościowo-zawodowego.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The identification of basic competence, personal and professional features constituting the Auditor's image in the opinion of students of WSB University in Gdańsk. Design/methodology/approach - The survey with quantitative analysis of its results. Findings - Auditor is the profession positively evaluated by students. He enjoys a high social position, it is a profession with a future. Auditor is seen as an honest, highly qualified, accurate, responsible and resistant to stress person. Auditor has high business knowledge, especially in accounting. He has extensive professional experience, and in his work he is characterized by objectivity, the ability to maintain confidentiality and diligence. Relatively low students assessed auditor's independence. The lowest (but also positive) notes were marked for manners, communication and organization of the auditor and that he can work and direct a team. The supposition that auditor should be open to people absolutely did not confirm. Originality/value - The study was outlined image of the auditor. The study results have also practical implications for the dissemination of knowledge about auditor's profession and for shaping its personal and professional profile.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cieślak, I., Dobija, D. (2013). Instytucjonalizacja zasad etycznych jako narzędzie budowania wiarygodności i zaufania publicznego do zawodu biegłego rewidenta. Prakseologia, 154, 135-170.
 2. Gabrusewicz, W. (2007). Biegły rewident - zawód czy misja? Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 38 (94), 67-77.
 3. Jakubowicz-Bryx, A. (2016). Wizerunek nauczyciela wczesnej edukacji w opiniach rodziców i nauczycieli. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, 4 (1), 7-23.
 4. Kodeks etyki zawodowych księgowych IFAC (2011). Pobrano z: http:www.kibr.webserwer.pl_docuchwalyuchwala_ 4249-60-2011_Kodeks_IFAC.pdf (9.12.2016).
 5. Korczyński, S. (2005). Obraz idealnego nauczyciela kreowany przez uczniów i rodziców. W: S. Korczyński (red.), Nauczyciel epoki przemian. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 6. Nowak, M. (2016). Typologia etyki utylitarystycznej a moralność biegłego rewidenta i księgowego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2 (80/2), 493-500.
 7. Paszkiewicz, A., Silska-Gembka, S. (2013). Rola kompetencji miękkich w pracy księgowego - wyniki badań empirycznych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 130, 89-113.
 8. Pfaff, J. (2015). Niezależność biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania publicznego w świetle nowych regulacji UE. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 240, 101-113.
 9. Sawicki, K. (2013). Obiektywizm i niezależność biegłych rewidentów i księgowych według kodeksów etyki zawodowej i przepisów prawa. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61, 581-594.
 10. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Dz.U. 2009 nr 77, poz. 649 z późn. zm.
 11. Włodarczyk, D., Tobolska, B. (2011). Wizerunek zawodu pielęgniarki z perspektywy lekarzy, pacjentów i pielęgniarek. Medycyna Pracy, 62 (3), 269-279.
 12. Wiśniewska, J. (2013). Klasyfikacja usług wykonywanych przez biegłych rewidentów. Copernican Journal of Finance & Accounting, 2 (2), 203-214.
 13. Wszelaki, A. (2016). Zasady i etyka wykonywania zawodu biegłego rewidenta w regulacjach polskiego prawa. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 274, 113-121.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-57
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu