BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybyłowski Adam (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Kształtowanie mobilności miejskiej w odniesieniu do komunikacji społecznej na przykładzie Gdyni
Shaping Urban Mobility - Social Comm Unication in Gdynia City Case Study
Source
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 3 (35), s. 143-152, rys., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Funkcjonowanie rynku usług transportowych
Keyword
Badania ankietowe
Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.,
Abstract
Dynamiczny rozwój miast i zmiany stylu życia mieszkańców sprawiają, że ich potrzeby transportowe nieustannie wzrastają. Sytuacja taka stawia przed prężnie rozwijającymi się miastami wyzwania wobec zrównoważonego podejścia w zakresie mobilności. Celem publikacji jest zaprezentowanie procesu kształtowania mobilności w miastach na przykładzie aspektów komunikacyjnych. Pozytywnie zweryfikowano hipotezę badawczą zakładającą, iż mieszkańcy Gdyni są zadowoleni z jakości nawiązywanej komunikacji z samorządem miejskim w odniesieniu do kształtowania mobilności miejskiej. Może to stanowić podstawę do bardziej aktywnego włączania ich w procesy planistyczne. Badania oparto na źródłach literatury przedmiotu oraz wynikach pilotażowych badań ankietowych zrealizowanych wśród respondentów.(abstrakt autora)

The dynamic development of cities and the changing residents life style make their transport needs constantly increasing. This situation poses for dynamically developing cities lots of challenges for a sustainable approach to mobility. The aim of the publication is to present the shaping urban mobility process with a particular emphasis on the social communication aspects. The research hypothesis has been positively verified: the inhabitants of Gdynia are generally satisfied with the communication quality with the city authorities in relation to the development of urban mobility. This may provide a basis for a more active involvement in the planning processes in future. The study has been based on the sources of literature and the results of pilot survey research carried out among residents.(author's abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamkiewicz-Kłos, Z. (2015). Plany zrównoważonej mobilności jako element polityki transportowej. W: A. Zając (red.), Biała Księga Mobilności 2015. Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Stowarzyszenie Transportu Publicznego i in.. Pobrane z: http://transport-publiczny.pl/BKM/BialaKsiegaMobilnosci2015. pdf (30.06.2016).
 2. Allen, J., Browne, M. (2016). Sustainability Strategies for City Logistics. Pobrane z: http://ebooks.narotama. ac.id (30.06.2016).
 3. Banister, D. (2008). The Sustainable Mobility Paradigm. Transport Policy, 15 (2).
 4. Borys, E. (2016). Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej na przykładzie miasta portowego Gdynia, praca magisterska: Akademia Morska w Gdyni.
 5. Lopez-Ruiz, H.G., Christidis, P., Demirel, H., Kompil, M. (2013). Quantifying the Effects of Sustainable Urban Mobility Plans. Report EUR 26123, Joint Research Center.
 6. Margherita, A., Elia, G., Secundo, G., Passiante, G. (2012). Sustainable Mobility: An Integrative Framework and Its Application for New Service Design. International Journal of Technology Management & Sustainable Development, 11 (1).
 7. McLaren, D., Agyeman, J. (2015). Sharing Cities: A Case for Truly Smart and Sustainable Cities. Cambridge: MIT Press.
 8. Michnej, M. (2014). Komunikacja społeczna w procesach planowania zrównoważonych systemów transportu na przykładzie wybranej jednostki samorządu terytorialnego. Logistyka, 4.
 9. Palmowski, T. (red.). (2016). Gdynia w Unii Europejskiej: Konkurencyjność gospodarki. Warunki życia. Spójność społeczna i terytorialna. Gdańsk, Pelplin: Bernardinum.
 10. Pawłowska, B. (2014). Zrównoważony rozwój transportu warunkiem wzrostu dobrobytu społecznego oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. Logistyka, 2.
 11. Romanowska, A. (2015). Działania dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Gdyni. W: A Zając (red.), Biała Księga Mobilności 2015. Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Stowarzyszenie Transportu Publicznego i in. Pobrane z: http://transport-publiczny.pl/BKM/BialaKsiegaMobilnosci2015.pdf (29.07.2016).
 12. Turała, M. (red.). (2015). Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Łódź: Wyd. UŁ.
 13. Wołek, M. (2014). SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) jako narzędzie kształtowania zrównoważonej mobilności miejskiej. Logistyka, 2.
 14. Wołek, M., Wyszomirski, O. (red.). (2013). The Trolleybus Transport as a Means of Public Transport in the Light of TROLLEY Project. Gdańsk: Wyd. UG.
Cited by
Show
ISSN
1644-275X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.35-14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu