BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rymer Wojciech (Akademia Morska w Szczecinie), Wolnowska Anna (Akademia Morska w Szczecinie)
Title
Żegluga odrzańska jako ogniwo intermodalnych łańcuchów transportowych
The Odra Navigation as a Link of Intermodal Transport Chains
Source
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 3 (35), s. 153-162, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Funkcjonowanie rynku usług transportowych
Keyword
Transport intermodalny, Żegluga morska
Intermodal transport, Sea navigation
Note
streszcz., summ.,
Abstract
Transport na Odrze sukcesywnie zanika. W latach 70. była ona dobrze wykorzystywana jako droga śródlądowa, ale od 2012 roku, kiedy to przetransportowano ostatnie tony węgla na trasie Gliwice-Wrocław, nie można mówić o regularnym transporcie wodnym śródlądowym. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że Odrzańska Droga Wodna(ODW) może być istotnym elementem intermodalnego łańcucha logistycznego i wykorzystanie jej może przynieść wiele korzyści zarówno podmiotom, jak i przedmiotom łańcucha. Na podstawie analizy i wykorzystania metod dywergencji podjęto próbę wykazania, że ODW nie posiada istotnych ograniczeń, które uniemożliwiałyby transport intermodalny. Zaproponowano rozmieszczenie punktów styku na znacznym obszarze zachodniej Polski, co niewątpliwie spowodowałoby zmniejszenie natężenia ruchu drogowego na istniejących szlakach. Określono warunki, jakie powinna spełniać ODW jako potencjalne ogniwo intermodalnego łańcucha transportowego.(abstrakt autora)

Tr ansport on the Odra river has been gradually declining. In the 1970s, the river was used as an inland waterway, but since 2012, when last tons of coal were transported from Gliwice to Wrocław, we cannot talk about regular water inland navigation. The aim of this article is to prove that the Odra Waterway (ODW) can be a significant element of an intermodal logistic chain and that its usage can bring many benefits both for entities as well as for objects of the chain. On the basis of analysis and using methods of divergence, it was proven that ODW has not got any vital limitations that would disable intermodal transport. It was proposed to place points of contact on the substantial area of western Poland, which would decrease traffic density on existing routes. One determined conditions which ODW as a potential link of an intermodal transport chain should meet. (author's abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Central European Transport Corridor (2004/2016). Pobrane z: www.cetc.pl (1.03.2016).
 2. Christopher, M. (1998). Logistics and Supply Chain Management, Strategies for Reducing Costs and Improving Service. London: Financial Times, Prentice Hall.
 3. Cooper, M.C., Lambert, D.M., Pagh, J.D. (1997). Supply Chain Management: More than a New Name for Logistics. The International Journal of Logistics Management, 8 (1), 1-14. DOI: 10.1108/09574099710805556.
 4. Coyle, J., Bardi, E.J., Jr Langley, C.J. (2002). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: PWE.
 5. Ellram, L.M. (1991). Supply Chain Management: The Industrial Organisation Perspective. Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 21 (1), 13-22. DOI: 10.1108/09600039110137082.
 6. Hann, M., Piotrowski, L., Woś, K. (2014). Adaptation of the Odra River for the Purposes of Inland Water Transport. Logistyka, 6, 13322-13324.
 7. Inventory of Main Standards and Parameters of the E Waterway Network ("Blue Book") (2012). Rev. 2. New York, Geneva: UN/ECE.
 8. ISO 668:2013 Series 1 freight containers - Classification, dimensions and ratings.
 9. Jędrzychowski, K., Karkos, D. (2016). Konkurencyjność czasowa i kosztowa transportu wodnego śródlądowego w stosunku do alternatywnych form obsługi zaplecza zespołu portowego Szczecin - Świnoujście (studia przypadków). W: M. Pluciński (red.), Możliwości wykorzystania transportu wodnego śródlądowego w obsłudze zespołu portowego Szczecin-Świnoujście (s. 97-104). Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie.
 10. Kaup, M., Filina-Dawidowicz, L. (2014). Warianty śródlądowych przewozów kontenerów chłodniczych. Część 2. Ocena możliwości realizacji przewozów na wybranych trasach. Logistyka, 3, 2823-2831.
 11. Kublicki, J., Urbanyi-Popiołek, I., Miklińska, J. (2000). Transport międzynarodowy i multimodalne systemy transportowe. Gdynia: Wyd. WSM w Gdyni.
 12. Kulczyk, J., Skupień, E. (2010). Transport kontenerowy na odrzańskiej drodze wodnej. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport, 73, 61-75.
 13. MR (2013/2015). Debata Strategiczna Krajowe Forum Terytorialne. Pobrane z: www.mr.gov.pl (1.03.2016).
 14. Polityka transportowa Państwa na lata 2006-2025 (2005). Warszawa: MI.
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z 7.05.2002 w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych. Dz.U. nr 77, poz. 695.
 16. Terminology on Combined Transport (2001). New York, Geneva: UN/ECE.
 17. Ustawa z 6.12.2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dz.U. nr 227, poz. 1658.
 18. Wojciech, S. (2013). Po drugie: Autostrada wodna na Wiśle. Wojciech Szczurek o autostradzie wiślanej Helsinki - Warszawa. Pobrane z: www.dziennikbaltycki.pl (1.03.2016).
Cited by
Show
ISSN
1644-275X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.35-15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu