BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajda Hanna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Przestrzenny wymiar integracji cudzoziemców w Poznaniu
Spatial Distribution of Foreigners in Poznań
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015, nr 31, s. 75-86, rys., wykr.,bibliogr. 6 poz.
Keyword
Miasto, Socjologia miasta, Integracja społeczna, Cudzoziemcy
City, City sociology, Social integration, Foreigners
Note
streszcz., summ.
Country
Poznań
Poznan
Abstract
Obecność cudzoziemców w Polsce jest zjawiskiem wciąż stosunkowo nowym i niezbadanym. Okres transformacji i akcesja Polski do Unii Europejskiej to wydarzenia, które zdecydowały o nasileniu się napływu imigrantów do Polski. Większość współczesnych migracji, również w Polsce, odbywa się do miast. Naturalne i zrozumiałe jest zatem, że obecność obcokrajowców wywiera coraz większy wpływ na sytuację gospodarczą i społeczno-demograficzną kraju oraz wiąże się z wieloma zmianami w wymiarze społecznym i strukturalnym miasta. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie wzorców osiedlania się obcokrajowców w Poznaniu w ujęciu przestrzennym. W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących miejsc osiedlania się cudzoziemców w Poznaniu w latach: 2000, 2005, 2010 i 2012.(abstrakt oryginalny)

The presence of foreigners in Poland is yet a relatively unexplored phenomenon and an interesting research area. Since the transformation and the Polish accession to the European Union there has been an upward trend towards an increase of population of immigrants recently (within the last couple of years). It is self-evident that vast majority of migration is into cities. Therefore, the activity of foreigners contributes both to the social and structural changes. This article aims to present spatial distribution of foreigners in city of Poznań. The article presents the results of research on patterns of settlement of foreigners in city of Poznań from 2000-2012.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Burgess E.W. 1925.The Growth of the City: an Introduction to a Research Project. [W:] E.W. Burgess, R. Park, R.D. McKenzie, City. Chicago and London, s. 47-62.
  2. Darroch G.A., Marston W.G. 1969. Ethnic Differentiation: Ecological Aspects of a Multidimentional Concept. International Migration Review, 4, 1: 71-95.
  3. Górny A., Grzymała-Kazłowska A., Kępińska E., Fihel A., Piekut A. 2007. Od zbiorowości do społeczności: rola migrantów osiedleńczych w tworzeniu się społeczności imigranckich w Polsce. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
  4. Hamm B. 1990.Wprowadzenie do socjologii osadnictwa. KiW, Warszawa.
  5. Jałowiecki B., Szczepański M.S. 2006. Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
  6. Park R., Burgess E.W. 1921. Assimilation. [W:] Introduction to the Science of Sociology. The University of Chicago Press, Chicago, s. 734-784.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu