BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trzeciak Mateusz (Politechnika Śląska)
Title
Czynnik ludzki jako kluczowy czynnik ryzyka projektu w branży IT
The Human Factor as a Kay Risk Factor for the Project in the IT Industry
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 473-486, rys., bibliogr. 49 poz.
Keyword
Rynek informatyczny, Zarządzanie projektem, Ryzyko, Kapitał ludzki
Information technology (IT) market, Project management, Risk, Human capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel niniejszego artykułu to rozważania teoretyczne dotyczące wpływu czynnika ludzkiego, zespołu projektowego na kształtowanie się ryzyka projektu w zwinnym podejściu do zarządzania projektami. W artykule przedstawiono podstawowe procesy zarządzania ryzykiem oraz omówiono jego główne czynniki. Wskazano również czynniki bezpośrednio związane z interesariuszami, funkcjonowaniem zespołu projektowego oraz odniesiono je do wyników badań The Standish Group w raporcie Chaos Manifesto. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this article is theoretical overview regarding the impact of the human factor, the project team on the development of project risks in agile project management. The article presents the basic processes of risk management and discusses the main risk factors. It also identifies factors arising directly from stakeholders and operation of the project team and reference them to the results of The Standish Group's in Chaos Manifesto Report. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamus A.: Zastosowanie metodyk zwinnych w produkcji oprogramowania przez firmy "software'owe". Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2013.
 2. AgilePM - Agile Project Management Handbook, DSDM Consortium, v. 1.2, 2012.
 3. Basu R.: Managing Quality in Project: An Empirical Study. "International Journal of Project Management", No. 32(1), 2014.
 4. Betta J.: Ludzie największą wartością projektu. Zeszyty Naukowe, nr 3. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław 2012.
 5. Chmielarz W.: Trends in the development of IT project's management. "Polish Journal of Management Studies", Vol. 6, Czestochowa University of Technology, Czestochowa 2012.
 6. Cockburn A.: Agile Soft Development, Gra zespołowa, Helion. Gliwice 2008.
 7. Daigneault P., Jacob S., Tremblay J.: Measuring Stakeholder Participation in Evaluation: An Empirical Validation of the Participatory Evaluation Measurement Instrument (PEMI). "Evaluation Review", No. 36(4), 2012.
 8. DeMarco T., Lister T.: Waltzing with Bears: Managing Risk on Software Project. Dorset House, 2003.
 9. Ficoń K.: Identyfikacja i zwalczanie zagrożeń i czynników ryzyka w projektach innowacyjnych. Zeszyty Naukowe, r. 49, nr 175B. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, 2008.
 10. Frame J.D.: Zarządzanie projektami w organizacjach. WIG-Press, Warszawa 2001.
 11. Frączkowski K.: Zarządzanie projektem informatycznym. Projekty w środowisku wirtualnym. Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
 12. Grzegorzczyk S., Grucza B., Ogonek K., Wachowiak P.: Kierowanie zespołem projektowym. Centrum Doradztwa i Informatyki DIFI Sp. z o.o., Warszawa 2004.
 13. Heerkens G.: Jak zarządzać projektami? Wydawnictwo RM, Warszawa 2003.
 14. Hightsmith J.: APM: Agile Project Management: Jak tworzyć innowacyjne produkty. PWN, Warszawa 2007.
 15. Hottenstein M.P., Dean J.W.: Managing Risk in Advanced Manufacturing Technology. "California Management Review", No. 34(4), 1992.
 16. Kaczmarek T.T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Difin, Warszawa 2008.
 17. Karbownik A.: Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami. "Przegląd Organizacji", nr 1, 2005.
 18. Kisielnicki J., Turyna J.: Decyzyjne systemy zarządzania. Difin, Warszawa 2012.
 19. Kompendium wiedzy zarządzania projektami. PMBoK Guide. MT&DC, Warszawa 2013.
 20. Kopczyński T.: Rola i kompetencje kierownika projektu w zwinnym zarządzaniu projektami na tle tradycyjnego podejścia do zarządzania projektami. "Studia Oeconomica Posnaniensia", nr 270/9, 2014.
 21. Koskela L., Howell G.: The Underlying Theory of Project Management Is Obsolete, Proceeding of the PMI Research Conference. Seattle, June 2002.
 22. Kozarkiewicz-Chlebowska A.: Zarządzanie portfelami projektów: przegląd problemów i narzędzi. "Przegląd Organizacji", nr 12, 2007.
 23. Lasek M., Adamus A.: Kiedy warto stosować metodyki zwinne (Agile Methodologies) w zarządzaniu projektami wytwarzania oprogramowania? Nr 1(31). Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2014.
 24. Lent B.: Zarządzanie procesami prowadzenia projektów. Informatyka i telekomunikacja. Difin, Warszawa 2005.
 25. Michalczyk L.: Zespoły wirtualne - analiza przypadku. "Zarządzanie przedsiębiorstwem", nr 3, 2013.
 26. Mierzwińska L.: Personalne aspekty sukcesu projektu informatycznego realizowanego z zastosowaniem metodyk zwinnych. Part 1. "Zarządzanie i Finanse", No. 4, 2013.
 27. Mingus N.: Zarządzanie projektami. Helion, Gliwice 2002.
 28. Phillips J.: Zarządzanie projektami IT. Poznaj najskuteczniejsze metody zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi. Helion, Gliwice 2005.
 29. Pichler R.: Agile Product Management with Scrum: Creating Product That Customers Love. Person Education, Inc., Boston 2010.
 30. Pleban B.: Rola i funkcje lidera w kierowaniu zespołem projektowym e-biznesu. Zeszyty Naukowe, nr 11. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania, 2005.
 31. PRINCE2 Skuteczne zarządzanie projektami. Office of Government Commerce, London 2006.
 32. Sajdak M.: Zwinność w odpowiedzi współczesnych przedsiębiorstw na nowe wyzwania otoczenia. "Studia Oeconomica Posnanienia", Vol. 2, No. 11, Poznań 2014.
 33. Schwaber K., Beedle M.: Agile Software Development with Scrum. Prentice Hall, New Jersey 2001.
 34. Spałek S.: Dojrzałość przedsiębiorstwa w zarządzaniu projektami. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 35. Spolsky J.: Zarządzanie projektami informatycznymi. Subiektywne spojrzenie programisty. Helion, Gliwice 2005.
 36. Thamhain H.: Managing Risks in Complex Projects. "Project Management Journal", No. 44(2), 2013.
 37. Trocki M., Grucza B.: Analiza interesariuszy. Bizarre, Warszawa 2004.
 38. Trocki M., Grucza B.: Zarządzanie interesariuszami projektu, [w:] M. Trocki, E. Sońta-Drączkowska (red.): Strategiczne zarządzanie projektami. Bizarre, Warszawa 2009.
 39. Trocki M.: Nowoczesne zarządzanie projektami. PWE, Warszawa 2012.
 40. Trompenaars F., Hampden-Turner Ch.: Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 41. Trzaskalik T. (red.): Wybrane zagadnienia zarządzania projektami. Informatyka w badaniach operacyjnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
 42. Walczak W.: Zarządzanie ryzykiem w zwinnych metodykach zarządzania projektami, [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko'10. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010.
 43. Williams T.: Assessing and Moving on from the Dominant Project Management Discutrise in the Light of Project Overruns. "EEE Transactions on Engineering Management", Vol. 52, No. 4, 2005.
 44. Winch M.G.: Managing Project Stakeholders, [in:] Wiley J.: The Wiley Guide to Managing Projects. Hoboken, 2004.
 45. Wirkus M.: Zarządzanie projektami i procesami. Difin, Warszawa 2013.
 46. Wiśniewska J., Świadek A.: Sukces i dojrzałość organizacji w zarządzaniu projektami, [w:] Janasz K., Wiśniewska J. (red.): Zarządzanie projektami w organizacji. Difin, Warszawa 2014.
 47. Wittek J.: Zarządzanie ryzykiem w projekcie z wykorzystaniem kluczowych czynników sukcesu. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 32. Politechnika Śląska, Gliwice 2005.
 48. Wróblewski P.: Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków. Helion, Gliwice 2005.
 49. Wyrozębski P., Jachniewicz M., Metelski W.: Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarządzaniu projektami. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.35
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu