BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Turek Marian (Politechnika Śląska)
Title
Uwarunkowania procesów konsolidacyjnych w polskich przedsiębiorstwach górniczych
Conditions of Consolidation Processes in Polish Mining Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 487-503, rys., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Konsolidacja przedsiębiorstw, Górnictwo węgla kamiennego, Współdziałanie przedsiębiorstw
Consolidation of companies, Hard bituminous coal mining, Cooperation of enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem rozważań podejmowanych w artykule jest przedstawienie procesów konsolidacji prowadzonych w polskich przedsiębiorstwach górniczych w latach 1990-2016 oraz ich aktualnych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. W pierwszej części artykułu przedstawiono istotę konsolidacji oraz jej przebieg w polskim górnictwie węgla kamiennego. Następnie zidentyfikowano i scharakteryzowano kluczowe uwarunkowania skuteczności oraz efektywności działań konsolidacyjnych prowadzonych w polskich przedsiębiorstwach górniczych. W artykule wykorzystano rynkowe dane statystyczne oraz prognozy rozwoju branży. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the taken in the article consideration is to present the consolidation processes conducted in Polish mining enterprises in the years 1990-2016 and their current internal and external conditions. In the first part of the article the essence of consolidation and its progress in the Polish hard coal mining is presented. Then the key determinants of the efficiency and effectiveness of Polish mining enterprises consolidation are identified and characterized. In the article, market statistical data are used as well as development forecasts for the mining industry. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bluszcz A., Kijewska A., Sojda A.: Analiza efektywności zarządzania wartością przedsiębiorstwa górniczego. Zeszyty Naukowe, s. Finanse, nr 64/1. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013.
 2. Borowiecki R., Jaki A. (red.): Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki. Uniwersytet Ekonomiczny, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2008.
 3. Borowiecki R., Jaki A. (red.): Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej. Instrumenty - przebieg - efekty. Akademia Ekonomiczna, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Kraków 2005.
 4. Dworzecki Z. (red.): Przedsiębiorstwo kooperujące. EuroExpert, Warszawa 2002.
 5. Dźwigoł H.: Model restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego. Difin, Warszawa 2007.
 6. Falencikowski T., Nogalski B.: Partnerstwo podatkowe przedsiębiorstw. "Przegląd Organizacji", nr 7-8, 2002.
 7. Haus B.: Formy koncentracji organizacyjnej przedsiębiorstw, [w:] Lichtarski J. (red.): Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1992.
 8. Haus B.: Konkurencja i formy współdziałania przedsiębiorstw, [w:] Dworzecki Z. (red.): Przedsiębiorstwo kooperujące. EuroExpert, Warszawa 2002.
 9. Jonek-Kowalska I., Turek M.: Koncentracja przedsiębiorstw przemysłowych. Przyczyny - przebieg - efekty. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 10. Jonek-Kowalska I.: [w:] Pyka J.: Nowoczesność przemysłu i usług. Relacje i wartość w strategiach zarządzania przedsiębiorstwami. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Katowicach, Katowice 2008.
 11. Jonek-Kowalska I.: Challenges for long-term industry restructuring in the Upper Silesian Coal Basin What has Polish coal mining achieved and failed from a twenty-year perspective? ,,Resources Policy", Vol. 44, 2015.
 12. Jonek-Kowalska I.: Koszty produkcji w polskim górnictwie węgla kamiennego, [w:] Turek M. (red.): Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w aspekcie poprawy efektywności wydobycia. Difin, Warszawa 2013.
 13. Kaczmarek B.: Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 14. Karbownik A. (red.): Zarządzanie procesem dostosowawczym w górnictwie węgla kamiennego w świetle dotychczasowych doświadczeń. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 15. Karbownik A.: Cele strategiczne w restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, [w:] Borowiecki R., Jaki A. (red.): Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej. Instrumenty - przebieg - efekty. Akademia Ekonomiczna, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Kraków 2005.
 16. Karbownik A.: Decyzje i działania oraz zmiany w systemie zarządzania w górnictwie węgla kamiennego podjęte w ramach realizacji programu restrukturyzacji w latach 1998-2002, [w:] Karbownik A. (red.): Zarządzanie procesem dostosowawczym w górnictwie węgla kamiennego w świetle dotychczasowych doświadczeń. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 17. Magda R., Woźny T., Głodzik S., Jasiewicz J.: Innowacyjne planowanie i projektowanie dla potrzeb zarządzania produkcją górniczą. "Przegląd Górniczy", nr 9, 2010.
 18. Nogalski B., Kreft Z.: Współdziałanie przedsiębiorstw w grupie kapitałowej, [w:] Romanowska M., Trocki M. (red.): Przedsiębiorstwo partnerskie. Difin, Warszawa 2002.
 19. Pieńkowski L.: Reaktory jądrowe typu HTR jako skondensowane źródło ciepła. W stronę synergii węglowo-jądrowej, [w:] Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2010.
 20. Pyka J.: Nowoczesność przemysłu i usług. Relacje i wartość w strategiach zarządzania przedsiębiorstwami. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Katowicach, Katowice 2008.
 21. Romanowska M., Trocki M. (red.): Przedsiębiorstwo partnerskie. Difin, Warszawa 2002.
 22. Sitko W.: Tendencje kształtujące zarządzanie współczesnymi organizacjami w Polsce. Lublin 2007.
 23. Sojda A.: Analiza statystyczna wskaźników finansowych dla przedsiębiorstw górniczych. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 68. Politechnika Śląska, Gliwice 2014.
 24. Sojda A.: Perspektywy i zagrożenia dla rozwoju zasobów ludzkich w górnictwie węgla kamiennego. "Studia Ekonomiczne", nr 196, 2014.
 25. Ściążko M., Chmielniak T.: Zero-emisyjny kompleks energio-chemiczny - unikalny przykład działania proekologicznego wykorzystującego węgiel kamienny, [w:] Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2010.
 26. Ściążko M., Zuwała J.: Uwarunkowania dla rozwoju i wdrażania technologii zero-emisyjnych w energetyce, [w:] Ściążko M. (red.): Uwarunkowania wdrożenia zero-emisyjnych technologii węglowych w energetyce. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze 2007.
 27. Taczanowski S.: Wykorzystanie węgla w symbiozie z energią jądrową, [w:] Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2010.
 28. Turek M., Jonek-Kowalska I.: Koncentracja przedsiębiorstw i jej efekty na przykładzie Kompanii Węglowej S.A., [w:] Borowiecki R., Jaki A. (red.): Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki. Uniwersytet Ekonomiczny, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2008.
 29. Turek M. (red.): Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w aspekcie poprawy efektywności wydobycia. Difin, Warszawa 2013.
 30. Turek M.: Nowe technologie szansą na rozwój przedsiębiorstw przemysłów tradycyjnych, [w:] Sitko W.: Tendencje kształtujące zarządzanie współczesnymi organizacjami w Polsce. Lublin 2007.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.36
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu