BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wengierek Maria (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Sposoby postępowania z odpadami niebezpiecznymi w województwie śląskim. Część II - uwarunkowania prawne i organizacyjne wybranych rodzajów odpadów
Handling of Hazardous Waste Ways in Silesia Region. Part II - Legal Framework and Organization of Some Types of Waste
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 505-517, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Odpady niebezpieczne, Utylizacja odpadów, Recykling, Gospodarka odpadami
Hazardous wastes, Waste utilization, Recycling, Waste management
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstract
Odpady niebezpieczne oraz składniki niebezpieczne znajdujące się w zużytych urządzeniach uchodzą za jedne z najbardziej kłopotliwych. Nieprawidłowy sposób ich zagospodarowania powoduje, że szkodliwe substancje w nich zawarte mogą skazić środowisko oraz spowodować problemy zdrowotne u ludzi i zwierząt. Niniejszy artykuł stanowi kolejną część opracowania pt. "Sposoby postępowania z odpadami niebezpiecznymi w województwie śląskim". Jest on kontynuacją poprzednich rozważań i dotyczy wybranych rodzajów odpadów, w szczególności pojazdów wycofanych z eksploatacji, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, olejów odpadowych, zużytych baterii i akumulatorów. (abstrakt oryginalny)

Hazardous waste and hazardous components contained in the used devices are considered to be the most troublesome waste. Wrong way of waste management causes harmful substances they contain can contaminate the environment and cause health problems in humans and animals. This article is the next part of the study "Ways of hazardous waste management in the province of Silesia". It is a continuation of previous discussions and addresses certain types of waste, in particular, end of life vehicles, electrical and electronic equipment waste, oils waste, used batteries and accumulators. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aktualizacja Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014, https://www.mos.gov.pl/g2/.../8fc2497f345721fe 22ca200b9ceac577.pdf.
 2. Bendkowski J., Wengierek M.: Logistyka odpadów, t. 1. Politechnika Śląska, Gliwice 2002.
 3. Człowiek - najlepsza inwestycja. Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski, Miljø ekspert, Białystok 2013.
 4. http://eco-cars.pl/recykling.
 5. http://fors.pl/recykling/dane-o-sys-recy-po-w-polsce/.
 6. http://techtrendy.pl/title,ile-zlota-jest-w-telefonie-komorkowym,wid,15714515,wiadomość.html?ticaid=616f8d.
 7. http://www.recykling-polska.pl/463/informacje-recykling/recykling-samochodow/.
 8. https://uokik.gov.pl/download.php?plik=6354.
 9. https://www.bioelektro.pl/aktualności-67/raport-gios-o-gospodarce-zuzytym-elektro sprzetem.html.
 10. Kozłowski J., Czyżyk H.: Zagospodarowanie złomu zespolonego elektrycznego i elektronicznego. "Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów", nr 3, 2004.
 11. Merkisz-Guranowska A.: Ocena skutków regulacji prawnych wynikających z nowelizacji Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Zakład Pojazdów Samochodowych i Transportu Drogowego, Poznań 2013.
 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 2005 nr 143, poz. 1206).
 13. Ustawa o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 nr 79, poz. 666).
 14. Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. 2007 nr 90, poz. 607 z późn. zm.).
 15. Ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015, poz. 881).
 16. Ustawa z dnia 13.09.2013 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013, poz. 1399).
 17. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, art. 5, pkt 1 i 2).
 18. Ustawa z dnia 27 maja 2015 roku o zmianie Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 933).
 19. Wengierek M.: Łańcuch logistyczny jako instrument koordynacji przepływu odpadów i surowców wtórnych. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z 21. Politechnika Śląska, Gliwice 2004.
 20. Wengierek M.: System logistyczny odpadów - sfera regulacji. Nadzór i kontrola, [w:] Bendkowski J. (red.): Wybrane elementy zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie. Politechnika Śląska, Gliwice 2008.
 21. Wengierek M.: System logistyczny odpadów. Sfera regulacji. Współpraca uczestników łańcucha dostaw. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 56. Politechnika Śląska, Gliwice 2011.
 22. Wojewódzki System Odpadowy - baza danych.
 23. www.gios.gov.pl
 24. www.mos.gov.pl/g2/.../72919e2e2ca9a6924e974a3e029b6af.doc.
 25. Wykaz stacji demontażu pojazdów. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice 2015.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.37
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu