BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wielicka-Gańczarczyk Karolina (Politechnika Śląska)
Title
Planowanie restrukturyzacji w szpitalach publicznych zlokalizowanych w województwie śląskim
Preparing to Restructuring of Public Hospitals in the Silesian Voivodeship
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 519-531, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Szpitalnictwo, Restrukturyzacja, Placówki służby zdrowia, Służba zdrowia, Zarządzanie projektem
Hospital service, Restructuring, Medical facilities, Health service, Project management
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstract
Szpitale publiczne funkcjonują w stanie ciągłej restrukturyzacji. Reformy państwa, niekorzystna sytuacja ekonomiczna itp. powodują konieczność wdrażania kolejnych działań restrukturyzacyjnych. Nieliczne szpitale mogą pozwolić sobie na realizację działań związanych z restrukturyzacją rozwojową. Wydaje się zatem, że najistotniejszym etapem restrukturyzacji (głęboko przemyślanym) powinno być jej odpowiednie zaplanowanie. W artykule opisano 25 lat reform sektora ochrony zdrowia, które wpłynęły na obecną sytuację publicznych szpitali. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących przygotowania szpitali do restrukturyzacji. Przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące sposobu i zakresu planowania działań restrukturyzacyjnych w szpitalach publicznych i zestawiono je z zasadami zarządzania projektami. (abstrakt oryginalny)

The public hospitals operate in a constant state of restructuring. Government reforms, the unfavorable economic situation of healthcare institutions, which results from unsuccessful restructuring make it necessary to implement further restructuring actions. Only a few hospitals can afford to activities connected with the development restructuring. It seems that the most important stage of restructuring (which are deep thought) should prepare the appropriate plan (project). The article describes twenty-five years of reforms in the health sector, which had an impact on restructuring and the current situation of public hospitals. Presents the results of planning restructuring actions in public hospitals and summarizes them with the principles of project management. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Fijałkowska B.: Meandry restrukturyzacji Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Zeszyty Naukowe, nr 1(167), WSOWL, 2013.
 2. Głowacka D., Galicki J., Mojs E.: Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 3. Hass-Symotiuk M.: Przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe a efektywność gospodarowania zasobami opieki zdrowotnej. Zeszyty Naukowe, nr 757, s. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 58. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013.
 4. Horosz P.: Komercjalizacja szpitali i jej skutki w świetle przepisów polskiego prawa gospodarczego. Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 5. Janasz K., Wiśniewska J.: Zarządzanie projektami w organizacji. Difin, Warszawa 2014.
 6. Klich J.: Przedsiębiorczość w reformowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce. Niedoceniane interakcje. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007.
 7. Kochniarz M.: Komercjalizacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
 8. Kopczewski M.: Alfabet zarządzania projektami. Helion, Gliwice 2015.
 9. Makowski D., Jemielniak D.: Organizacja i zarządzanie, [w:] Kautsch M. (red.): Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania. Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
 10. Rabiej E.: Formy organizacyjne podmiotów leczniczych - uwarunkowania prawne i ekonomiczne. "Przedsiębiorstwo i Region", nr 5, 2013.
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych.
 12. Starecki T.: Zarządzanie projektami dla inżynierów. Wydawnictwo Btc, Legionowo 2011.
 13. Sudoł S.: Nauki o zarządzaniu a zarządzanie publiczne, [w:] Frączkiewicz-Wronka A. (red.): Zarządzanie publiczne: koncepcje, metody, techniki. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2013.
 14. Trocki M.: Nowoczesne zarządzanie projektami. PWE, Warszawa 2012.
 15. Uchwała Nr 58/2009 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia".
 16. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 17. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 18. Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
 19. Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
 20. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
 21. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 22. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
 23. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
 24. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.
 25. Wyszkowska Z.: Współczesne tendencje w zarządzaniu kadrami w zakładach opieki zdrowotnej. "Współczesne Zarządzanie", nr 2, 2013.
 26. Zamke-Górecka A.: Status prawny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i jego prywatyzacja. Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 27. Zdanowska J.: Zakład opieki zdrowotnej jako organizacja w systemie ochrony zdrowia. Elementy prawne, [w:] Głowacka D.M. (red.): Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Konteksty i determinanty zmian. Polskie Towarzystwo Nauki o Zdrowiu, Poznań 2011.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.38
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu