BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wodarski Krzysztof (Politechnika Śląska), Bijańska Jolanta (Politechnika Śląska)
Title
Scenariusze zmian otoczenia jako element badania możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa górniczego
Scenarios of Environmental Changes, as an Element of Research the Possibility of Mining Enterprises Development
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 545-556, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Górnictwo węgla kamiennego, Rozwój przedsiębiorstwa, Prognozowanie, Zarządzanie strategiczne, Sytuacje kryzysowe
Hard bituminous coal mining, Enterprise development, Forecasting, Strategic management, Crisis situations
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań ukierunkowanych na opracowanie scenariuszy zmian czynników otoczenia, determinujących możliwości rozwojowe przedsiębiorstwa górniczego, a w szczególności kopalń węgla kamiennego, które wchodzą w jego skład. Celem opracowania tych scenariuszy było wskazanie przewidywanych szans i zagrożeń, na które powinny się przygotować kopalnie, aby utrzymać się na rynku i efektywnie funkcjonować w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

The publication presents the result of research, which are focused on the development the scenarios of changes environmental factors, which determine development opportunity of hard coal mining enterprise, and in particular the coal mines, which belong to this enterprise. The objective of development the scenarios was to identify possible opportunities and threats, to which should be prepared the mines, to stay on the market and effectively function in the future. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bijańska J.: Analiza kształtowania się rentowności produkcji w kopalniach węgla kamiennego w latach 1995-2009. Politechnika Śląska, Gliwice 2011.
  2. Bijańska J.: Prognozowanie kształtowania się rentowności produkcji w kopalniach węgla kamiennego w latach 2010-2020. Politechnika Śląska, Gliwice 2011.
  3. Bijańska J.: Rola analizy strategicznej w badaniu możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa górniczego w sytuacji kryzysowej. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 101. Politechnika Śląska, Gliwice 2017.
  4. Drążek Z., Niemczynowicz B.: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2003.
  5. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1994.
  6. Jakubowski J., Sztencel R.: Wstęp do teorii prawdopodobieństwa. Warszawa 2010.
  7. Jonek-Kowalska I.: Przyczyny i symptomy kryzysu w procesie restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw górniczych. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1, 2016.
  8. Kees van der Heijden: Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym. Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
  9. Radzikowska B.: Scenariusze, [w:] Cieślak M. (red.): Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. PWN, Warszawa 2005.
  10. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H.: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.40
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu