BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaczyk Mateusz (Politechnika Śląska)
Title
Metody pomiaru odporności łańcucha dostaw na zewnętrzne czynniki o charakterze negatywnym
Supply Chain Resilience to Negative External Factors Measurement Methods
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 557-569, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Łańcuch dostaw, Metody pomiarowe, Odporność na zmiany
Supply chain, Measuring methods, Resistance to changes
Note
streszcz., summ.
Abstract
W obliczu licznie występujących zdarzeń globalnych oraz regionalnych, zagrażających zarówno poczuciu bezpieczeństwa ludzi, jak i ciągłości funkcjonowania systemów technicznych, problematyka odporności rozpatrywanych struktur na zewnętrzne czynniki o charakterze negatywnym zyskuje coraz większe znaczenie. Odporność jest terminem interdyscyplinarnym, znajdującym swoje miejsce w licznych dziedzinach nauki, a także codziennym życiu człowieka. Sedno niniejszego artykułu stanowi opracowanie i przybliżenie kilku, spośród licznie występujących w literaturze, metod pomiaru i ewaluacji odporności rozpatrywanych struktur (w tym przypadku - łańcuchów dostaw). Artykuł ten poprzedzono wskazaniem definicji odporności, a także bardziej precyzyjnie - odporności łańcucha dostaw. (abstrakt oryginalny)

In the face of numerous events that threaten both people's sense of security, as well as the continuity of technical systems, the issue of considered structures' resilience to negative external factors is becoming increasingly important. Resilience is an interdisciplinary term interpreted in numerous fields of science, as well as the daily life of human. The crux of this article is to develop a few methods of considered structures' (supply chains) resilience measurement and evaluation. This work was preceded by indication of supply chain resilience definitions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Avallone E.A., Baumeister T., Sadeqh A.: Marks' Standard Handbook for Mechanical Engineers. McGraw Hill Professional, 2007.
 2. Barroso H.P., Machado V.H., Machado V.C.: Supply Chain Resilience Using the Mapping Approach, [in:] Pengzhong Li (ed.): Supply Chain Management. InTech, 2011.
 3. Bruneau M., Andrei R.: Seismic resilience of communities-conceptualization and operationalization. Proceedings of International workshop on Performance based seismic-design. Bled - Slovenia 2004.
 4. Bukowski L.A.: A unified model of dependability and resilience for complex systems. Proceedings of the ESREL 2014 Conference, Wrocław 2014.
 5. D'Lima M., Medda F.: A new measure of resilience: An application to the London Underground, Transportation Research Part A: Policy and Practice. Vol. 81, November 2015.
 6. Gaonkar R.S., Viswanadham N.: Analytical Framework for the Management of Risk in Supply Chains. "IEEE Transactions on Automation Science and Engineering", Vol. 4(2), 2007.
 7. Kramarz W.: Modelowanie przepływów materiałowych w sieciowych łańcuchach dostaw. Odporność sieciowego łańcucha dostaw wyrobów hutniczych. Difin, Warszawa 2013.
 8. Lenort R., Wicher P.: Concept of a system for resilience measurement in industrial supply chain. In METAL 2013: 22nd International Conference on Metallurgy and Materials [CD-ROM] TANGER, Ostrava 2013.
 9. Lewis C.T.: An Elementary Latin Dictionary. American Book Company, New York, Cincinnati and Chicago 1890.
 10. Pettit T., Fiksel J., Croxton K.: Ensuring supply chain resilience: development of a conceptual framework. "Journal of Business Logistics", Vol. 31, No. 1, 2010.
 11. Pimm S.L.: The complexity and stability of ecosystems. "Nature", Vol. 307, 1984.
 12. Rose A.: Defining and Measuring Societal Resilience from an Economic, Environmental and Personal Security Perspective. Background paper for United Nations Development Programme Human Development Report, 2014.
 13. Saaty T.L.: Decision making with the analytic hierarchy process. "International Journal of Services Sciences", Vol. 1, No. 1, 2008.
 14. Sheffi Y., Rice J.B. Jr: A supply Chain View of the resilient Entreprise. "MIT Sloan Management Review", Vol. 47(1).
 15. Ponis S.T.: Supply Chain Resilience: Definition Of Concept And Its Formative Elements. "The Journal of Applied Business Research", Vol. 5/28, 2012.
 16. Sutcliffe K.M., Vogus T.J.: Organizing for Resilience, [in:] Cameron K., Dutton J.E., Quinn R.E. (eds.): Positive Organizational Scholarship. Berrett-Koehler, Chapter 7. San Francisco 2003.
 17. Świeboda J., Zając M.: Synthesis of issue pertaining to the resilience of logistics systems. Proceedings of the ESREL 2015 Conference, Zurich 2015.
 18. http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/resilience, 28.12.2016.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.41
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu