BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zamasz Krzysztof (Politechnika Śląska)
Title
Discount Rates for the Evaluation of Energy Projects - Rules and Problems
Stopy dyskonta w ocenie efektywności inwestycji energetycznych - reguły i problemy
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 571-584, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Stopa dyskontowa, Rynek energetyczny, Inwestycje, Model wyceny aktywów kapitałowych
Discount rate, Energy market, Investment, Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wysokość stopy dyskonta w newralgiczny sposób wpływa na efektywność ekonomiczną projektów inwestycyjnych - jej miara związana jest z towarzyszącymi im czynnikami ryzyka. Szacowanie stopy dyskonta dedykowanej konkretnemu przedsięwzięciu od dawna jest przedmiotem wielu prac naukowo-badawczych i opracowań sektorowych. Za odpowiedni analitycznie model szacowania stóp dyskonta uznawany jest model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM). Model ten przedstawia jednak wiele wad i jak dotychczas nie udało się, w sposób bezdyskusyjny i definitywny, opracować metodyki umożliwiającej determinowanie miar dyskontowych. Artykuł przedstawia zarysowany problem na przykładzie energetyki. (abstrakt oryginalny)

The amount of discount rate vitally influences the economic efficiency of investment projects - its range relates to the associated risk factors. Estimating the discount rate dedicated to a specific project has for a long been the subject of numerous research works and sector studies. The capital asset pricing model (CAPM) is considered to be an analytically-proper discount estimation model. Nonetheless, the model is burdened by several flaws, thus no indisputable or definitive methodology allowing the long-term determination of discount range has been created. The hereby article presents the problem with regards to the energy production sector. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Association for Financial Professionals: Current Trends in Estimating and Applying the Cost of Capital - Report of Survey Results. AFP, March 2011.
 2. Damodaran A.: Damodaran Online - Data, 2016, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/.
 3. Davis K.: Why Pre-Tax Discount Rates Should be Avoided. "The Journal of Applied Research in Accounting and Finance", Vol. 5, Iss. 2, 2010.
 4. Hall M.: Pre- and Post-Tax Discount Rates. "The Journal of Applied Research in Accounting and Finance", Vol. 5, Iss. 2, 2010.
 5. Jindra J., Voetmann T.: Discussion of the Pre- and Post-Tax Discount Rates and Cash Flows: A Technical Note. "The Journal of Applied Research in Accounting and Finance", Vol. 5, Iss. 1, 2010.
 6. Khatib H.: The Discount Rate - A Tool for Managing Risk in Energy Investments. International Association for Energy Economies, 2014.
 7. KPMG: Australian Valuation Practices Survey 2015, kpmg.com.au.
 8. NERA Economic Consulting: Electricity Generation Costs and Hurdle Rates. Lot 1: Hurdle Rates update for Generation Technologies. Prepared for the Department of Energy and Climate Change (DECC), July 2015, www.nera.com.
 9. Oxera: Discount Rates for Low-Carbon and Renewable Generation Technologies, prepared for the Committee on Climate Change, April 2011.
 10. Saługa P.W., Zamasz K., Kamiński J.: Valuation of Mineral Project With Flexibility - "MAD" Approach Vs. Consecutive Stochastic. "Mineral Resources Management", Vol. 31, Iss. 2, 2015.
 11. Steinbach J., Staniaszek D.: Discount Rates in Energy System Analysis. Discussion Paper, BPIE, Fraunhofer ISI, 2015.
 12. Zamasz K.: Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa energetycznego w warunkach wprowadzenia rynku mocy. PWN, Warszawa 2015.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.42
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu