BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jonek-Kowalska Izabela (Politechnika Śląska), Turek Marian (Politechnika Śląska)
Title
The Institutional Protection of Industrial Heritage in the Strategic Perspective in Poland on the Example of the Górny Śląsk Region
Instytucjonalna ochrona dziedzictwa przemysłowego w perspektywie strategicznej w Polsce na przykładzie regionu górnośląskiego
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 3, s. 59-60, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Dziedzictwo kulturowe, Wyniki badań, Zarządzanie strategiczne, Interesariusze
Cultural heritage, Research results, Strategic management, Stakeholders
Note
JEL Classification: M10; H76; H83
summ., streszcz.
Country
Region górnośląski
Abstract
Celem głównym artykułu jest określenie koncepcji i podstawowych założeń strategicznych dla Międzynarodowego Centrum Dokumentacji i Badań nad Dziedzictwem Przemysłowym dla Turystyki. By tak przedstawiony cel zrealizować, przedstawiono wyniki pogłębionych wywiadów przeprowadzonych wśród interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych Międzynarodowego Centrum Dokumentacji i Badań nad Dziedzictwem Przemysłowym dla Turystyki dotyczące oczekiwań w zakresie przyszłych kierunków rozwoju Centrum oraz efektów jego działalności. Następnie, na podstawie przeprowadzonych konsultacji oraz diagnozy dotychczasowego działania Centrum, określono podstawowe założenia jego strategii oraz wytyczono główne obszary działalności obejmujące działania: (1) archiwizacyjno-badawcze oraz (2) edukacyjno-promocyjne. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the article is to define the concept and fundamental strategic assumptions for the International Documentation and Research Centre on Industrial Heritage for Tourism. To accomplish this objective, the paper presents the results of in-depth interviews conducted among internal and external stakeholders of the International Documentation and Research Centre on Industrial Heritage for Tourism concerning the expectations for future directions of the Centre's development and the effects of its activity. Then, based on the conducted consultations and the diagnosis of the Centre's activity to date, the fundamental assumptions of the Centre's strategy were specified and the key areas of activity were identified. They included: (1) archiving and research actions, and (2) educational and promotional actions. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ahmad, S., Jones, D., Investigating the Mining Heritage Signifiance for Kinta District, the Industrial Heritage Legacy of Malaysia, "Procedia - Social and Behavioral Sciences" 2013, vol. 105.
 2. Berliński, L., Penc-Pietrzak, I., Inżynieria projektowania strategii przedsiębiorstwa, Difi, Warszawa 2004.
 3. Blagojević, M.R., Tufegdžić, A., The New Technology Era Requirements and Sustainable Approach to Industrial Heritage Renewal, "Energy and Buildings" 2016, vol. 115.
 4. Brol, R., Sztando, A., Teoretyczne i praktyczne aspekty planowania strategicznego w skali regionalnej i lokalnej, [in:] M. Klamut (ed.), Planowanie kompetencji kadr w regionie istotą rozwoju Dolnego Śląska, Wrocław University of Economics, Wrocław 2009.
 5. Cho, M., Shin, S., Conservation or Economization? Industrial Heritage Conservation in Incheon, Korea, "Habitat International" 2014, vol. 41.
 6. Claver, J., Sebastián, M.A., Basis for the Classifiation and Study of Immovable Properties of the Spanish Industrial Heritage, "Procedia Engineering" 2013, vol. 63.
 7. Dallen, J.R., Industrial Heritage Tourism, "Tourism Management" 2016, vol. 55.
 8. Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., Metody projektowania systemów zarządzania, Difi, Warszawa 2004.
 9. Hain, V., Löfflr, R., Zajíček, V., Interdisciplinary Cooperation in the Virtual Presentation of Industrial Heritage Development, "Procedia Engineering" 2016, vol. 161.
 10. Kaplan, R.S., Norton, D.P. Strategiczna karta wyników - jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2001.
 11. Kossoff, D., Hudson-Edwards, K.A., Howard, A.J., Knight, D., Industrial Mining Heritage and the Legacy of Environmental Pollution in the Derbyshire Derwent Catchment: Quantifying Contamination at a Regional Scale and Developing Integrated Strategies for Management of the Wider Historic Environment, "Journal of Archaeological Science: Reports" 2016, vol. 6.
 12. Potoczek, A. Zarządzanie w systemie samorządu terytorialnego, [in:] J. Adamiak, W. Kosiedowski, A. Potoczek, B. Słowińska (eds.), Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, Wydawnictwo Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2001.
 13. Sztando, A., Typowe problemy planowania strategicznego w polskich samorządach, [in:] M. Dylewski (ed.), Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego - rozwój, innowacyjność, infrastruktura. Seria ekonomiczne problemy usług, "Academic Journal", no. 501, University of Szczecin, Szczecin 2008.
 14. Ziółkowski, M., Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, [in:] A. Zalewski (ed.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.3.59
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu