BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziejczak Anna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Znaczenie funduszy UE w rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa w województwie wielkopolskim w latach 2004-2014
Significance of EU Funds in the Development of Multifunctionality of Agriculture in Wielkopolska Voivodeship in the Years 2004-2014
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016, nr 36, s. 131-144, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Analiza przestrzenna, Fundusze unijne, Rolnictwo
Spatial analysis, EU funds, Agriculture
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo wielkopolskie
Greater Poland Voivodeship
Abstract
Artykuł dotyczy wpływu działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2004-2014, ukierunkowanych na rozwój wielofunkcyjności rolnictwa. Jako podstawę analizy przestrzennej przyjęto w skali powiatów udział liczby zrealizowanych wniosków w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych oraz wielkość pozyskanych kwot w przeliczeniu na hektar użytków rolnych, co umożliwiło konstrukcję syntetycznego wskaźnika oraz wydzielenie poziomów oddziaływania funduszy UE na rozwój wielofunkcyjności rolnictwa województwa wielkopolskiego. (abstrakt oryginalny)

The interest in the multifunctionality of farming is connected with the general awareness of and appreciation for the role of agriculture in keeping the natural environment in a suitable condition and preserving the cultural heritage. This follows from the fact that this model deals with the fields and results of a farmer's activity that are not directly verified and remunerated by the market. The chief idea behind multifunctionality is that, although many agricultural functions are expressed in terms of goods, services and markets, agriculture also produces non-market commodities, e.g. it helps to preserve a landscape or biodiversity. Those two kinds of goods are closely connected. The association of favourable external effects of agriculture with the production of market goods is called jointness. In most cases, on multifunctional farms it is impossible to separate market and non-market production. The European Union instruments that helped Polish farming to become more multifunctional in two programming periods, 2004-2006 and 2007-2013, included Support for agriculture in less-favoured areas and Support for agri-environmental ventures. On the basis of the results of support for measures connected with production and natural (green) functions, it can be stated that there are differences in the level of multifunctionality of farms in Wielkopolska voivodeship. This farming model is more popular in its northern part and less common in the south, where highly intensive production organisation predominates. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M. 2005. Wielofunkcyjne rolnictwo w rozwoju obszarów wiejskich. [W:] M. Kłodziński, W. Dzun (red.), Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej AR w Szczecinie, Warszawa, s. 32-56.
 2. Agrochemiczne badania gleb Wielkopolski w latach 2000-2004. 2005. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań.
 3. Dax T., Hellegers P. 2000. Policies for Less Favoured Areas. [W:] F. Brouwer, P. Lowe (red.), CAP Regimes and the European Contryside. Prospects for Integration between Agricultural Regional and Environmental Policies. CAB International, Wallingford, s. 179-197.
 4. Głębocki B. 2014. Rolnicze użytkowanie ziemi. [W:] B. Głębocki (red.), Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa. PSR 2010. GUS, Warszawa, s. 152-177.
 5. Kodeks dobrej praktyki rolniczej. 2004. MRiRW-MŚ, Warszawa.
 6. Kołodziejczak A. 2006. Uwarunkowania przyrodnicze struktury przestrzennej rolnictwa Wielkopolski. [W:] A. Kostrzewski, J. Czerniawska (red.), Przemiany środowiska geograficznego Polski północno-zachodniej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań: 211-218.
 7. Kołodziejczak A., Rudnicki R. 2012. Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej ukierunkowane na poprawę środowiska przyrodniczego a planowanie przestrzenne rolnictwa. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, Gospodarka Przestrzenna, 11(2): 117-133.
 8. Kopeć B. 1987. Intensywność organizacji w rolnictwie polskim w latach 1960-1980. Rocz. Nauk Rolniczych, G 84(1): 7-27.
 9. Plan rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006. 2004. MRiRW, Warszawa.
 10. Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013. 2007. MRiRW, Warszawa.
 11. Racine J.B., Reymond H. 1977. Analiza ilościowa w geografii. PWN, Warszawa.
 12. van Huylenbroeck G., Vandermeulen V., Mettepemningen E., Verspecht A. 2007. Multifunctionality of Agriculture: A Review of Definitions, Evidence and Instruments, Living Reviews in Landscape Research, 3 (http://www.livingreviews.org/lrlr-2007-3; dostęp: 10.10.2016).
 13. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. 2000. Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy.
 14. Wilkin J. 2009, Wielofunkcyjność rolnictwa - konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska, Wieś i Rolnictwo, 4 (145): 9-28.
 15. Zegar J. 2009. Z badań nad rolnictwem zrównoważonym (10). Raport końcowy synteza i rekomendacje. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, 175. IERiGŻ - PIB, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu