BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosiek Ksymena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Strategia Unii Europejskiej wobec kształtowania rachunków ekonomicznych środowiska
The Strategy of The European Union Towards The Development of Environmental Economic Accounts
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 478, s. 357-367, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje. Finanse
Keyword
Statystyka, Rachunek ekonomiczny, Procesy gospodarcze
Statistics, Economic calculation, Economic process
Note
JEL Classification: Q560, M480
streszcz., summ.
Abstract
Rachunki ekonomiczne środowiska są modułem statystycznym umożliwiającym konwersję danych zgromadzanych w systemach statystycznych w użyteczne wskaźniki łączące dane związane ze środowiskiem z danymi gospodarczymi. Rachunki te, opierając się na nomenklaturze rachunków narodowych, umożliwiają lepszą ekstrapolację trendów, co z kolei jest niezbędne do korygowania kierunków i instrumentów polityki gospodarczej. Wszystkie wprowadzane w UE rozwiązania są zgodne z międzynarodowymi wytycznymi.. Niemniej jednak z faktu, że prace na tymi rachunkami prowadzone były równolegle na szczeblu międzynarodowym i unijnym, zrodził się pewien bałagan informacyjny. Artykuł ma więc charakter przeglądowy i porządkujący natłok informacji w tym temacie. Celem artykułu jest analiza strategii Unii Europejskiej w związku z kształtowaniem rachunków gospodarczych środowiska. Przeprowadzona została jednak znacznie szersza analiza dokumentów źródłowych, a nie tylko samych dokumentów programujących rozwój tych rachunków w UE, co umożliwia lepsze zrozumienie przyczyn tworzenia tych rachunków i ich odmienności względem tradycyjnych zasobów statystycznych(abstrakt oryginalny)

Environmental Economic Accounts are a statistical module that makes it possible to convert the data collected in statistical systems into useful indicators linking data related to the environment with economic data. These accounts, based on the combined national accounts, allow for a better extrapolation of trends, which, in turn, is essential for the correction of economic policy directions and instruments. All the solutions introduced in the EU are in line with international guidelines. Nevertheless, the fact that these accounts were developed simultaneously at the international and EU levels, contributed to certain misrepresentations. This article therefore surveys the field with a view to organising the available information on the subject. The aim of the article is to analyse the strategy of the European Union related to the development of Environmental Economic Accounts. It is based on a much broader analysis of source documents, not only the relevant EU programming documents, which allows for a better understanding of the reasons behind creating these accounts and the ways in which they differ from traditional statistical resources(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, 1994 - Directions for the EU on Environmental Indicators and Green National Accounting - The Integration of Environmental and Economic Information Systems, com/94/ 670 final.
 2. Domańska W., 2013, Europejskie rachunki ekonomiczne środowiska, zaprezentowano na konferencji Ekonomia i polityka zrównoważonego rozwoju. Teoria i ujęcie statystyczne, Białowieża, 6 grudnia 2013, http://bialystok.stat.gov.pl/gfx/bialystok/userfiles/_public/seminaria_i_konferencje/w.domanska.pdf.
 3. ESEA 2014, European Strategy for Environmental Accounts, ESSC 2014/21/24/EN.
 4. European system of accounts - ESA 2010, 2012, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/pro-ducts-manuals-and-guidelines/-/KS-02-13-269.
 5. Eurostat, Greenhouse gas emissions by industries and households - Statistics Explained, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Greenhouse_gas_emissions_by_industries_and_households (21.02.2017).
 6. Eurostat, Pyramid Information, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Pyramid_information_1.png (15.02.2017).
 7. Eurostat, System of national accounts - new directions, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/System_of_national_accounts_-_new_directions (16.02.2017).
 8. Handbook of National Accounting - Integrated Environment and Economic Accounting, 2003, Series: F, no. 61, United Nations European Commission International Monetary Fund Organisation for Economic Co-operation and Development World Bank.
 9. Handbook of National Accounting: Integrated Environmental and Economic Accounting, 1993, UN.
 10. London Group on Environmental Accounting, 1994, http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/londongroup (15.02.2017).
 11. Report from the Commission to the European Parliament and the Council Regulation (EU), 2011, no 691/2011 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2011 on European environmental economic accounts, COM/2013/0864.
 12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 538/2014 z 16 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 691/2011 w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska, Dz.U. L 158 z 27.05.2014.
 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 z 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska, Dz.U. L 192 z 22.07.2011.
 14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 z 15 stycznia 2013 r. w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013-2017, Dz.U. Lz 2013 39 z 9.02, s. 29.
 15. SEEA, 2012, The System of Environmental-Economic Accounting 2012 - Central Framework, UN-EC-IMF-OECD-WB.
 16. SERIEE, 1994, Europejski System Gromadzenia Informacji Gospodarczej o Środowisku /The European System for the Collection of Economic Information on the Environment, 1994, Office for Official Publications of the European Comunities, edition 2002.
 17. UNCEEA, 2005, UN Committee of Experts on Environmental-Economic Accounting, http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea (16.02.2017).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.478.33
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu