BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wesołowski Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński), Ambrożuk Dorota (Uniwersytet Szczeciński)
Title
O pilnej potrzebie zmian unormowania tzw. reklamacji w wewnętrznym prawie przewozowym
The Urgent Need for Change in the Regulation of Mandatory Written Claims in Domestic Transport Law
Source
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 3 (35), s. 199-209, bibliogr. 20 poz.
Issue title
Funkcjonowanie rynku usług transportowych
Keyword
Odpowiedzialność przewoźnika, Reklamacje klienckie
Carriers' liability, Client complaints
Note
streszcz., summ.,
Abstract
Przedmiotem artykułu jest wskazanie konieczności zmian unormowania reklamacji w ustawie z 15 listopada 1984 roku - Prawo przewozowe. Po dokonaniu analizy obowiązujących przepisów autorzy postulują utrzymanie reklamacji z nadaniem jej fakultatywnego charakteru. Jednocześnie uważają za zbędne normowanie takich kwestii, jak forma i treść reklamacji czy wymagane załączniki do niej. Zbędne jest także określanie maksymalnego okresu zawieszenia terminu przedawnienia na skutek wniesienia reklamacji oraz tak zwanego postępowania reklamacyjnego. Regulacja winna się ograniczać do stwierdzenia, że skierowana do przewoźnika reklamacja, wskazująca podstawę żądania i jego wysokość lub podstawy jej ustalenia, zawiesza bieg terminu przedawnienia roszczenia do dnia udzielenia pisemnej odpowiedzi na nią i zwrotu dołączonych do niej dokumentów, o ile dołączone zostały w oryginale.(abstrakt autora)

The subject of this paper is to point out the need for change in the regulation of claims in the Act of 15 November 1984 Transport Law. After analyzing the applicable laws the authors postulate to change the nature of claims from compulsory into optional. At the same time they are of the opinion that it is not necessary to regulate in the Transport Law the matters as form and the content of claims or compulsory attachments. It is not necessary to specify the time limit of suspension of the limitation period by claims as well as the so-called complaint procedure. The act's regulation should be limited to the provision stating that a claim defining its base and the amount or the grounds for calculation thereof suspends the period of limitation until such date as the carrier rejects the claim by notification in writing and returns the documents attached thereto if the documents were attached in the original.(author's abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ambrożuk, D., Dąbrowski, D., Wesołowski, K. (2014). Prawo przewozowe. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwers.
  2. Ambrożuk, D., Dąbrowski, D., Wesołowski, K. (2015). Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwers.
  3. Clarke, M.A., International Carriage of Goods by Road: CMR, London: informa.
  4. Górski, W., Wesołowski, K. (2009). Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji. Kodeks cywilny. Prawo przewozowe. CMR. Gdańsk: ODDK.
  5. Jesser-Huβ, H. (2009). Internationaler Straβenverkehr. Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im Internationalen Straβengüterverkehr (CMR). W: B. Czerwenka, R. Herber (red.), Münchner Kommentar zum Handelgesetzbuch. Transportrecht (s. 785-1235). München: C.H. Beck.
  6. Koller, I. (2013). Transportrecht. Kommentar. München: C.H. Beck.
  7. Löwe, R. (1987). The CMR Provisions Concerning Claims and Actions. W: J. Theunis (red.), International Carriage of Goods by Road (CMR) (s. 145-165). London, New York, Hamburg, Hong Kong: Lloyd's of London Press Ltd.
  8. Stec, M. (2005). Umowa przewozu w transporcie towarowym. Kraków: Zakamycze.
  9. Szanciło, T. (2008). Prawo przewozowe. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
  10. Wesołowski, K. (2013). Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR. Warszawa: Wolters Kluwer
Cited by
Show
ISSN
1644-275X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.35-19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu