BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąkowska Edyta (Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu), Kaczmarek Tomasz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Walaszek Marzena (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Lokalne prognozy demograficzne jako podstawa planowania sieci szkolnej - przykład gmin Tarnowo Podgórne i Rokietnica w aglomeracji poznańskiej
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016, nr 36, s. 113-129, bibliogr. 26 poz.
Keyword
Polityka oświatowa, Prognozowanie demograficzne, Urbanizacja, Gmina
Educational policy, Demographic forecasting, Urbanisation, District
Note
streszcz.,
Country
Aglomeracja poznańska, Gmina Tarnowo Podgórne
Poznań agglomeration, Tarnowo Podgórne Commune
Abstract
Gminy aglomeracji poznańskiej, szczególnie te graniczące z Poznaniem, charakteryzuje w ostatnich latach duża dynamika przyrostu ludności, wynikająca przede wszystkim z napływu nowych, młodych mieszkańców. Zmiany liczby i struktury ludności według wieku powodują, że władze publiczne stają przed poważnymi wyzwaniami związanymi z zapewnieniem dostępności szkół dla dzieci i młodzieży. Gminy Tarnowo Podgórne i Rokietnica są przykładami gmin, w których wzrost liczby mieszkańców i odmłodzenie populacji spowodowały w ostatnich latach poważne obciążenie szkół, a tym samym skłoniły władze lokalne do opracowania długofalowej polityki oświatowej w oparciu o prognozy demograficzne. Celem artykułu jest przedstawienie metodyki prognozowania przyszłej liczby uczniów w szkołach oraz wyników prognoz demograficznych dla gmin Tarnowo Podgórne i Rokietnica wykonanych przez autorów na zlecenie tych gmin. (abstrakt oryginalny)
Bibliography
Show
 1. Bajerski A. 2011. Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie usług edukacyjnych w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 2. Bronowska A. 2013. Zmiany demograficzne i ich wpływ na edukację w województwie mazowieckim, Mazowsze. Studia Regionalne, 12, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, Warszawa.
 3. Buchowicz I. 2014, Przemiany demograficzne a dostosowanie polskiego systemu edukacji. Studia Ekonomiczne, nr 167. Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 4. Grabecki M. 1999. Rola prognozowania demograficznego w procesie rozwoju systemu społeczno-ekonomicznego regionu - ujęcie cybernetyczne. Notatki Płockie, 4/180. Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock.
 5. Holzer J.Z. 2003. Demografia. PWE, Warszawa.
 6. Kaczmarek T., Mikuła Ł. 2012. Budownictwo mieszkaniowe w powiecie poznańskim w latach 2000-2011. Kronika Powiatu Poznańskiego, 3. Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Poznań.
 7. Kaczmarek T., Matykowski R., Koralewski T. 1998. Ludność świata. Wielka Encyklopedia Geografii Świata. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
 8. Kaczmarek T., Walaszek M. 2014. Prognoza demograficzna dla celów oświatowych gminy Tarnowo Podgórne na lata 2014-2019. Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań.
 9. Kędelski M., Paradysz J. 2006. Demografia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 10. Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego metropolii Poznań. 2016. Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań.
 11. Kurkiewicz J. (red.) 2010. Procesy demograficzne i metody ich analizy. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 12. Kuźnik F. 2012. Polityka rozwoju i zarządzanie usługami publicznymi w strukturach samorządowych. PAN KPZK, Warszawa.
 13. Moroń D. 2014. Wyzwania lokalnej polityki edukacyjnej w kontekście zmian demograficznych. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 25. Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 14. Paradysz J. 2012. Prognoza demograficzna dla Poznania i powiatu poznańskiego do 2035 roku. [W:] E. Gołata (red.), Migracje mieszkańców dużych miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 15. Polityka oświatowa gminy Tarnowo Podgórne na lata 2014-2019. Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
 16. Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2014-2020. Urząd Gminy Rokietnica.
 17. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica. 2011.
 18. Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej. 2012. Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań.
 19. Szukalski P. 1999. Demograficzne uwarunkowania popytu na usługi edukacyjne w Łodzi. [W:] J.T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Perspektywy demograficzne Łodzi i województwa łódzkiego. Zakład Demografii UŁ, Łódź.
 20. Szukalski P. 2008. Projekcje demograficzne a popyt na usługi opiekuńcze i edukacyjne w Polsce w perspektywie roku 2020, Polityka Społeczna, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 21. Walaszek M. 2013. Dostępność żłobków, szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego w aglomeracji poznańskiej na tle przemian demograficznych. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 44, 1. Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń.
 22. Tablica płodności GUS z 2012 r.
 23. Tablica płodności GUS z 2013 r.
 24. Tablica wymieralności GUS z 2012 r.
 25. Tablica wymieralności GUS z 2013 r.
 26. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 poz. 1265).
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu