BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Romanowicz Wiesław (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Title
Economic Theory of Religion in the Perspective of Progressing Secularisation
Ekonomiczna teoria religii w perspektywie postępującej sekularyzacji
Source
Economic and Regional Studies, 2017, vol. 10, nr 3, s. 53-62, bibliogr. 13 poz.
Studia Ekonomiczne i Regionalne
Keyword
Społeczeństwo, Religia, Sekularyzacja, Ekonomia, Teoria racjonalnego wyboru (TRW)
Society, Religion, Secularization, Economics, Rational choice theory
Note
JEL Classification: Z12
Artykuł w języku angielskim i w języku polskim; obydwie wersje językowe publikowane w układzie równoległym na poszczególnych stronach, summ., streszcz.
Abstract
Przedmiot i cel pracy: Praca przedstawia ekonomiczną teorię religii. Jej celem jest spojrzenie na jedną ze współczesnych koncepcji religii w perspektywie sekularyzacji.
Materiały i metody: W opisie istoty tej teorii posłużono się obok własnych, także innymi opiniami współczesnych socjologów religii.
Wyniki: W pracy podkreślono, że przedstawiona koncepcja ma różnorodną skalę odniesień i w specyficzny sposób interpretuje religię. Jest konkurującą koncepcją wobec tezy sekularyzacyjnej, a jej istotą jest bezpośrednie zastosowanie teorii racjonalnego wyboru i teorii wymiany.
Wnioski: Traktowanie religii tylko w formule podaży znacznie ogranicza pole interpretacyjne i nie wyjaśnia wszystkich mechanizmów przemian religijnych we współczesnym świecie. (abstrakt oryginalny)

Subject and purpose of work: This work presents an economic theory of religion. Its aim is to gain insight into one of the modern concepts of religion in the perspective of secularisation.
Materials and methods: While describing the essence of this theory, apart from personal views, also other opinions of contemporary sociologists of religion were used.
Results: This study highlighted the fact that the presented concept has a diverse range of references and interprets religion in a specific way. It is a concept competing against the secularisation thesis, and its essence is in direct application of the rational choice theory and exchange theory.
Conclusions: Approaching religion only through the formula of supply, significantly reduces the field of interpretation and does not explain all the mechanisms of religious changes in the contemporary world. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bainbridge W. S., Stark R. (2007), Teoria religii. Nomos, Kraków.
 2. Borowik I. (2010), Socjologia religii. www.religioznawstwo.uj.edu.pl (data dostępu: 20.03.2010).
 3. Davie G. (2010), Socjologia religii. Nomos, Kraków.
 4. Dobbelaere K. (2008), Sekularyzacja: trzy poziomy analizy. Nomos, Kraków.
 5. Durkheim É. (1990), Elementarne formy życia religijnego. PWN, Warszawa.
 6. Iannaccone L. (1996), Rational Chioce: Framework for the Scientific Study of Religion, W: L. Young (red.), Rational Chioce Theory and Religion: Summary and Assessment. Wydawnictwo, London, s. 25-44.
 7. McGuire M. B. (2012), Religia w kontekście społecznym. Nomos, Kraków.
 8. Marczewski M. (oprac.) (2013), Podstawowe pojęcia socjologii religii w eksplikacji ks. Janusza Mariańskiego. Polihymnia, Lublin.
 9. Mariański J. (2004), Sekularyzacja, W: M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański (red.), Leksykon socjologii religii. Verbinum, Warszawa, s. 364-369.
 10. Mariański J. (2013), Sekularyzacja, desekularyzacja, nowa duchowość. Nomos, Kraków.
 11. Norris P., Inglehart R. (2006), Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie. Nomos, Kraków.
 12. Stachowska E. (2004), Ekonomia a religia, W: M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański (red.), Leksykon socjologii religii. Verbinum, Warszawa, s. 104-107.
 13. Wójtowicz A. (2004), Współczesna socjologia religii. WSS-G w Tyczynie, Tyczyn.
Cited by
Show
ISSN
2083-3725
Language
eng, pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu