BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kania Józef (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Title
Changes in Agricultural Advisory Services in Poland After Accesion to the EU
Zmiany w doradztwie rolniczym w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, R. 16, nr 3, s. 15-23, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
System doradczy, Rolnictwo, Doradca
Advisory system, Agriculture, Consultant
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Głównym celem artykułu jest analiza i ocena zmian w doradztwie rolniczym w Polsce, po akcesji do Unii Europejskiej. Najważniejszą zmianą, spowodowaną ustawą o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22.10.2004 r. było uzyskanie osobowości prawnej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR) i 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (ODR) oraz możliwość pobierania opłat przez doradców za wybrane usługi doradcze. Ta ustawa była zmieniana w badanym okresie trzykrotnie. Zmiany dotyczyły głównie podporządkowania ODR, najpierw od wojewodów do sejmików województw, potem do zarządów województw, a ostatnio do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz sposobu finansowania ODR. Obecnie w strukturze doradztwa rolniczego w Polsce istnieją dwie główne jednostki organizacyjne, tj. CDR odpowiedzialny za szkolenie doradców i 16 ODR odpowiedzialnych za doradztwo na rzecz gospodarstw rolnych i rozwoju obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this article is to analyze and evaluate the state and development of agricultural advisory services in Poland after accession to the European Union. The most important change, based on the Act from 22 October 2004, was to obtain legal personality by the Agricultural Advisory Center in Brwinów (CDR) and 16 provincial agricultural advisory centers (ODRs), and the possibility of charging fees for selected services. This Act was changed three times during the research period. The changes concerned mainly the subordination of ODRs; from the Governors to the provincial self-governments (2009), then to the Boards of provinces (2012), and most recently to the Minister of Agriculture and Rural Development (2016), and how they are financed. At present, two main public organizational units exist within the agricultural advisory structure; there are the CDR responsible for training of advisers and the 16 ODRs responsible for farm advisory services and rural development. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. AKIS in the EU: The Inventory (2014). Final Reports: Vol. I. Summary findings, Vol. II. Country Information. PRO AKIS - Prospects for Farmers' Support: Advisory Services in the European AKIS", J. Kania, K. Vinohradnik, A. Knierm (Eds), Krakow, Poland. Retrieved from http://www.proakis.eu/synthesis-report [accessed: 05.03.2017].
 2. Blum, A.A. (1995). Comparative research on agricultural extension in Europe. [In:] G.C. Siardos, S.L. Androulidakis (Eds), Extension at the cross-roads - proceedings of the 12th ESEE. Aristotle University and Technological Educational Institute, Thessaloniki, Greece, 53-66.
 3. Chapman, R., Tripp, R. (2003). Changing incentives for agricultural extension - a review of privatized extension in practice. AgREN Network Paper, 132, 1-13, ODI, London, UK.
 4. Hoffmann, V., Kidd, A., Lamers, J. (2000). Prywatyzacja doradztwa rolniczego - doświadczenia z Niemiec i innych krajów. [In:] J. Kania, M. Drygas (Eds), Kierunki zmian w systemach doradztwa rolniczego na świecie. MSDR, Kraków, 112-123.
 5. Kania, J. (2007). Doradztwo rolnicze w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń zagranicznych. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, 440, Rozprawy 318, 201.
 6. Kania, J. (2011). Organization of Agricultural Extension in Poland. Worldwide Extension Study. Retrieved from http://www. worldwide-extension.org/europe/poland [accessed: 04.02.2017].
 7. Kania, J. (2017). The Beginnings and Development of Agricultural Advisory Services in Poland. Acta Sci. Pol., Oeconomia, 16 (2), 76-85.
 8. Kania, J., Drygas, M. (1995). Restructuring of Polish Extension System in a Market Economy. Proceedings of the 12th European Seminar on Extension Education "Extension at the Cross-roads", G.C. Siardos, S.I. Androulidakis (Eds). University of Thessaloniki, Greece, 81-92.
 9. Kania, J., Vinohradnik, K., Tworzyk, A. (2014). AKIS and advisory services in Poland. Report for the AKIS inventory (WP3) of the PRO AKIS project. Retrieved from www.proakis.eu/inventory/country-reports-%±2 -inventoryakis- and-advisory-services-eu-27 [accessed: 15.03.2017].
 10. Koutsouris, A. (1997). Alternatives to the bureaucratization or privatisation of extension services: the case of development agencies. [In:] A. Markey, J. Phelan, S. Wilson (Eds), The challenge for extension education in a changing rural world. Proceedings of the 13th ESEE. DAERD University College, Dublin, Ireland, 193-206.
 11. Kujawiński, W. (2009). Metodyka doradztwa rolniczego (Methodology of agricultural extension). CDR O/Poznań, Poznań.
 12. Nagel, U.J. (1997). Alternative approaches to organizing extension. [In:] B.E. Swanson, R.P. Bentz, A.J. Sofranko (Eds), Improving agricultural extension: A reference manual. FAO, Rome, Italy, 2, 13-20.
 13. Rivera, W.M. (1991). Concepts and frameworks in international agricultural extension - an academic review. Journal of Extension Systems, 7, 2, 74-86.
 14. Swanson, B.E., Farner, B.J., Bahal, R. (1990). The current status of agricultural extension worldwide. [In:] Report of the global consultation on agricultural extension. FAO, Rome, Italy, 43-76.
 15. Wiatrak, A.P. (2006). Wizja i misja doradztwa rolniczego jako wyznaczniki struktury organizacyjnej jednostek doradczych (The vision and mission of agricultural advisory services as determinants of their organizational structure). Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 1 (45), 39-45.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.3.29
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu