BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Płonka Aleksandra (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Title
Farm Owners' Interventions During Economic Crisis
Działania interwencyjne właścicieli gospodarstw rolnych w okresie kryzysu gospodarczego
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, R. 16, nr 3, s. 53-61, rys., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Kryzys gospodarczy, Gospodarstwa rolne, Interwencjonizm w rolnictwie
Economic crisis, Arable farm, Interventionism in agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu podjęto problem oddziaływania dekoniunktury gospodarczej (kryzysu) na organizację gospodarstw rolnych. Przeprowadzono badania w południowej Polsce, z których fragment zaprezentowano w artykule, ukazując działania interwencyjne właścicieli gospodarstw rolnych wobec pogarszającej się koniunktury gospodarczej. Z badań wynika, iż wybór strategii przetrwania kryzysu przejawiającego się w postaci pogarszających się warunków gospodarowania uzależniony był od typu gospodarstwa. Najczęściej podejmowane decyzje dotyczyły jednak zmniejszania zużycia obrotowych środków produkcji oraz ograniczania inwestycji kapitałochłonnych. Spektrum działań interwencyjnych podejmowanych przez respondentów w okresie kryzysu gospodarczego bazowało więc głównie na doraźnej, lecz znaczącej redukcji kosztów produkcji, mającej na celu poprawę (lub też ochronę) krótkoterminowych wyników finansowych gospodarstwa. (abstrakt oryginalny)

This paper covers the issue of the effect of the economic crisis on farms organization. Research was conducted in the south of Poland, of which a certain portion has been presented to demonstrate the interventions undertaken by farm owners in light of the deteriorating economic situation. The research indicates that the choice of strategy for surviving the crisis, which shows in deteriorating management conditions, was determined by the farm type. Nevertheless, the most common decisions were about lowering consumption of current production assets and reducing capital-intensive investments. The spectrum of intervention measures undertaken by respondents in periods of economic crisis was therefore based mainly on temporary yet significant reduction of production costs in order to improve (or safeguard) short-term financial performance of a farm. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz, E. (2013). Badania koniunktury. Fakty. Użyteczność. Oficyna Wyd. SGH, Warszawa.
 2. Czech-Rogosz, J., Pietrucha, J., Żelazny, R. (2009). Od bańki internetowej do kryzysu subprime. Wydaw. C.H. Beck, Warszawa.
 3. Griffin, R.W. (1999). Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa.
 4. Grzelak, A. (2013). Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w warunkach zmiany koniunktury gospodarczej (2007-2009). RN SERiA, 15, 2, RN Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100, 1, 78-88.
 5. Grzelak, A., Seremak-Bulge, J. (2014). Porównanie wybranych metod badania koniunktury w rolnictwie w Polsce. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4, 117-130.
 6. Idzik, M. (2007). Barometry koniunktury w prognozowaniu ostrzegawczym w gospodarce żywnościowej. Wydaw. SGGW, Warszawa.
 7. Kieniewicz, B., Lorenowicz, U. (2003). Przyczyny wahań koniunkturalnych w gospodarce i ich stabilizowanie. Wydaw. AE w Krakowie, Kraków.
 8. Koniunktura w rolnictwie [Economic situation of agriculture], za lata 2007-2017. Wydaw. Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, Warszawa [in Polish].
 9. Kowalczyk, S. (2010). Globalizacja w agrobiznesie: specyfika, wymiary, konsekwencje. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 323, 2, 6-26.
 10. Lewandowski, P., Antosiewicz, M., Baran, J. (2013). Wielka recesja. [In:] P. Lewandowski, I. Magda (Eds), Rynek pracy w okresie wyjścia z kryzysu. Wydaw. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 11. Marciniak, S. (2002). Makro i mikroekonomia - podstawowe problemy. PWN, Warszawa.
 12. Mundlak, Y. (1988). Capital Accumulation, The Choice of Techniques and Agricultural Output. [In:] J.W. Meller, R. Ahmed (Eds), Agricultural Price Policy for Developing Countries. The John Hopkins University Press, Baltimore-London.
 13. Musiał, W. (2009). Wielki Kryzys ekonomiczny w rolnictwie polskim - przypomnienie i przestroga. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3 (13), 155-162.
 14. Płonka, A. (2015). Procesy dostosowawcze gospodarstw drobnotowarowych do zmian koniunktury gospodarczej. Rozprawa doktorska. Wydaw. SGGW, Warszawa.
 15. Płonka, A., Musiał, W. (2012). Reakcje dostosowawcze gospodarstw drobnotowarowych w okresie dekoniunktury gospodarczej na przykładzie woj. małopolskiego. [In:] RN SERiA, 14, 8, 292-296.
 16. Płonka, A., Paluch, Ł. (2015). Główne symptomy recesji w gospodarstwach rolnych w świetle załamania koniunktury gospodarczej w latach 2008-2010. RN SERiA, 17, 6, 217-222.
 17. Płonka, A., Paluch, Ł. (2016). Trends in price changes of basic agricultural products and food in domestic markets. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomia 331 (85) 4, 115-124.
 18. Rocznik statystyczny [Statistical Yearbook] (2013-2016). GUS, Warszawa.
 19. Runowski, H. (2009). Tendencje zmian w organizacji i ekonomice przedsiębiorstw rolnych - aspekty teoretyczne. Roczniki Nauk Rolniczych. Ekonomika Rolnictwa, 3, 197-210.
 20. Wilkin, J. (2009). Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne. [In:] U. Płowiec (Ed.), Polityka gospodarcza a rozwój kraju. PTE, Warszawa, 307-325.
 21. Zieliński, K. (2012). Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu. Wydaw. Universitas, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.3.33
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu