BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Satoła Łukasz (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Title
Risk of Overinvestment in Municipalities
Zagrożenie zjawiskiem przeinwestowania w gminach
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, R. 16, nr 3, s. 63-71, tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Gmina, Gospodarka lokalna, Usługi publiczne
District, Local economy, Public services
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto problematykę działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia inwestycji dla świadczenia usług publicznych przez gminy. Zaprezentowane zostały również opinie respondentów na temat przyczyn i możliwości ograniczenia skali nadmiernych lub nietrafionych inwestycji. Badania ankietowe przeprowadzono w 2015 r., a zakres czasowy analizy obejmuje lata 2009-2014. Wskazano na znaczenie inwestycji w dostarczaniu usług publicznych i kształtowaniu warunków życia mieszkańców oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Na tym tle dokonano identyfikacji zjawiska przeinwestowania jako niekorzystnego trendu w gospodarowaniu środkami publicznymi. Do najczęstszych przyczyn nadmiernego inwestowania zaliczają się megalomania władz gmin i chęć zdobycia sympatii mieszkańców (wyborców). Jako ważny czynnik wymieniano również brak wystarczającej kontroli społecznej w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych. Dowiedziono również, że za zjawisko przeinwestowania odpowiada cel przeznaczenia środków finansowych, a nie względna wielkość wydatków inwestycyjnych. Wśród działań zapobiegających nadmiernemu lub nietrafnemu inwestowaniu najczęściej wymieniano analizę kosztów i korzyści. Pozytywnie na efektywność inwestowania w samorządzie wpływa również stosowanie narzędzi zarządzania strategicznego. (abstrakt oryginalny)

This article describes investment activities of self-government territorial units. Its aim is to present the importance of investments for the provision of public services by municipalities. The opinions of the respondents about the causes of excessive or misguided investments and the ways of reducing their scale were presented. Surveys were conducted in 2015 and the temporal scope of the analysis is 2009-2014. The importance of investments for the provision of public services, shaping the living conditions of inhabitants, and conducting business activity were described. Based on that, overinvestment was identified as a negative trend in public resources management. The most frequent causes of excessive investment are megalomania of the municipality authorities and their desire to gain the support of the inhabitants (voters). Another important aspect is the lack of sufficient social control in the decision-making process regarding investment tasks execution. It was also demonstrated that overinvestment is due to the purpose of spending financial resources, not to the relative amount of investment expenses. Among the actions preventing excessive or misguided investments, the cost and benefit analysis was indicated the most often. Using strategic planning tools is also beneficial for the effectiveness of investing in self-government. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Act of 27 August 2009 on public finance. Journal of Laws No 157, item 1240, as amended.
 2. Bojarski, W. (2004). Ocena efektywności publicznych przedsięwzięć gospodarczych. [In:] P. Soroka (Ed.), Efektywność przedsięwzięć publicznych i rozwój gospodarczy. Warszawska Szkoła Zarządzania, Watszawa 15-41.
 3. Cadot, O., Röller, L.H., Stephan, A. (2006). Contribution to productivity or pork barrel? The two faces of infrastructure investment. Journal of Public Economics, 90 (6), 1133-1153.
 4. Czempas, J. (2013). Skłonność jednostek samorządu terytorialnego do inwestowania. Ujęcie ilościowe na przykładzie miast na prawach powiatu województwa śląskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 5. Czempas, J., Marcinek, K. (2017). Specyfika inwestycji jednostek samorządu terytorialnego a wymóg realistyczności wieloletniej prognozy finansowej. Finanse Komunalne, 1-2 (216-217), 64-74.
 6. Cyburt, A. (2014). The activity of local governments in the absorption of EU funds as a factor in the development of rural communes. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 13 (4), 31-42.
 7. Dahlby, B. (1996). Fiscal externalities and the design of intergovernmental grants. International Tax and Public Finance, 3 (3), 397-412.
 8. Drazen, A. (2000). The Political Business Cycle After 25 Years. NBER Macroeconomic Annual. Electoral Studies, 19, 2-3, 75-117.
 9. Gorzelak, G. (2014). Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju - wstępne analizy. Studia Regionalne i Lokalne, 15 (57), 5-25.
 10. King, D. (2016). Fiscal tiers: The economics of multi-level government. Routledge, London-New York.
 11. Marliere, H. (2016). Projektowanie instalacji komunalnych. Po pierwsze - nie przeinwestować. Przegląd Komunalny, 1, 33-35.
 12. Milewska, A., Jóźwik, M. (2014). Organization and changes of local government finance system in view of implementation of participatory budgeting. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 13 (4), 125-134.
 13. Oates, W. (1972). Fiscal federalism. Harcourt Brace Jovanovich, New York.
 14. Rondinelli, D.A., McCullough, J.S., Johnson, R.W. (1989). Analysing decentralization policies in developing countries: a political-economy framework. Development and Change, 20 (1), 57-87.
 15. Standar, A., Średzińska, J. (2008). Zróżnicowanie kondycji finansowej gmin województwa wielkopolskiego. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4 (10), 135-145.
 16. Stawicki, M., Wojewódzka, A., Rakowska, J., Pander, W. (2009). Fundusze europejskie w gminach. Rozwój lokalny, wykorzystanie środków UE, rekomendacje dla samorządów. Warszawa.
 17. Swianiewicz, P. (2011). Finanse samorządowe: koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Municipium, Warszawa.
 18. Tiebout, Ch.M. (1956). A pure theory of local expenditures. Journal of Political Economy, 64.5, 416-424.
 19. Witkowski, K. (2011). Inwestycje infrastrukturalne w realizacji usług publicznych. Studia Lubuskie, 7, 261-285.
 20. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2009-2014. Ministerstwo Finansów, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.3.34
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu