BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zalega Tomasz (University of Warsaw, Poland)
Title
Smart Shopping in Consumer Behaviour of Polish Seniors (Report from Own Research)
Sprytne zakupy w zachowaniach konsumenckich polskich seniorów w świetle wyników badań własnych
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, R. 16, nr 3, s. 101-110, tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Ludzie starsi, Zachowania konsumenta, Zakup
Elderly people, Consumer behaviour, Purchasing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obserwowane zmiany demograficzne związane głównie z postępującym procesem starzenia się polskiego społeczeństwa wpływają na wzrost znaczenia segmentu konsumentów-seniorów na rynku. Seniorzy coraz częściej ulegają nowym trendom konsumenckim, do których zaliczane są sprytne zakupy (ang. smart shopping). Celem artykułu jest przybliżenie pojęcia smart shopping, w tym scharakteryzowanie czynników wpływających na upowszechnienie się tego typu zachowań zakupowych, szerzej odnosząc się do zachowań konsumenckich osób starszych w Polsce. W pierwszej części tekstu, w sposób bardzo syntetyczny, wyjaśniono pojęcie i kluczowe czynniki determinujące trend konsumencki, jakim są sprytne zakupy. W dalszej części opracowania skoncentrowano się na konceptualizacji badań oraz opisie próby i jej cech charakterystycznych. Z kolei w ostatniej części artykułu, na podstawie przeprowadzonych badań, naświetlono zachowania konsumenckie osób starszych oraz spróbowano uchwycić, w jakim stopniu badani seniorzy ulegają sprytnym zakupom podczas podejmowania decyzji konsumpcyjnych. (abstrakt oryginalny)

The observed demographic changes involving mainly progressive ageing of the Polish population are leading to increased market importance of the senior consumer segment. More and more seniors are following new consumer trends, including smart shopping. The article aims to provide some insight into smart shopping, as well as to outline the factors influencing the dissemination of such shopping behaviours, with a broader reference to consumer behaviours of Polish seniors. The first part very synthetically explains the concept and key determinants of the smart shopping consumer trend. The next section focuses on the research conceptualisation and a description of the sample and its characteristics. Based on the conducted research, the last part sheds light on seniors' consumer behaviour and attempts to define the extent to which seniors do smart shopping when making consumer decisions. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Atkins, K.G., Kim, Y-K. (2012). Smart shopping. Conceptualization and measurement. International Journal of Retail & Distribution Management, 40 (5), 360-375.
 2. Atkins, K.G., Kumar, A., Kim, Y-K. (2016). Smart grocery shopper segment. Journal of International Consumer Marketing, 28 (1), 42-53.
 3. Atkins, K.G., Hyun, S-Y. J. (2016). Smart Shopper Purchasing Experiences: Functions of Product Type, Gender, and Generation. International Journal of Marketing Studies, 8 (2), 1-12.
 4. Cambell, C. (2008). Zakupy, spędzanie czasu wolnego i wojna płci [Shopping, Pleasure and the Sex War]. [In:] P. Sztompka and M. Bogunia-Borowska (Eds), Socjologia codzienności [Sociology of the Everyday]. Znak, Kraków [in Polish].
 5. Czernecka, J., Zalega, T. (2017). Seniorzy i single jako przykłady segmentów charakterystycznych dla współczesnych społeczeństw [Seniors and singles as example segments characteristic of today's societies]. [In:] M. Bartosik-Purgat (Ed.), Zachowania konsumentów w warunkach globalizacji [Consumer behaviour in the globalisation era]. Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa [in Polish].
 6. Garretson, J.A., Burton, S. (2003). Highly coupon and sales prone consumers: benefits beyond price saving. Journal of Advertising Research, 43 (2), 162-172.
 7. Kim Y-K., Lee M., Park S. (2014). Shopping value orientation: Conceptualization and measurement. Journal of Business Research, 67, 2884-2890.
 8. Lipovetksy, G. (2006). Le bonheur paradoxal. Essai sur la socie'te' d'hyperconsummation, e'ditions. Gallimard.
 9. Mano, H., Elliott, M.T. (1997). Smart Shopping: The Origins and Consequences of Price Saving. Advances in Consumer Research, 24, 504-510.
 10. Mittal, B. (2017). Facing the Shelf: Four Consumer Decision-Making Styles. Journal of International Consumer Marketing, 30, 1-16.
 11. Moschis, G.P. (1992). Marketing to older consumers. Quorum Books, Westport-Connecticut-London.
 12. Nesar, S., Sabir, L.B. (2016). Evaluation of Customer Preferences on Showrooming and Webrooming: An Empirical Study. Al-Barkaat Journal of Finance & Management, 8 (1), 50-67.
 13. Polaków wziął webrooming [Poles have been taken by webrooming]. Retrieved from: http://nowymarketing.pl/a/4953, polakow-wzial-webrooming [accessed: 10.02.2016] [in Polish].
 14. Porównywarka cenowa: pierwszy wybór polskiego e-klienta (2016). Retrieved from: http://inwestycje.pl/biznes/Porownywarka- cenowa-pierwszy-wybor-polskiego-e-klienta;282224;0.html] [accessed: 16.05.2016].
 15. Reformat, B. (2013). The Idea of Smart Shopping - The Generation of Smart Consumers. Studia Ekonomiczne, 149, 166-175.
 16. Rostek, A., Zalega, T. (2015). Smart shopping wśród młodych polskich i amerykańskich konsumentów [Smart shopping among young Polish and American consumers]. Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, 20 (1) [in Polish].
 17. Samcik, M. (2016). Tylko co piąty internauta jest smart. Retrieved from: http://wyborcza.biz/biznes/1,147582,19984834,tylkoco- piaty-internauta-jest-smart.html?disableRedirects=true [accessed: 15.05.2016].
 18. Schindler, R.M., Bauer, D.M. (1989). The Uses of Price Information: Implications for Encoding. [In:] G. Frazier et al., AMA Educators' Proceedings, 54. American Marketing Association, Chicago IL.
 19. Schindler, R.M. (1989). Consequences of perceiving oneself as responsible for obtaining a discount. Evidence for smart shopper feelings. Journal of Consumer Psychology, 7 (4), 371-392.
 20. Showrooming z telefonem w dłoni - szanse i zagrożenia dla tradycyjnych sklepów [Showrooming with a mobile in you hand - Opportunities and threats for traditional shops]. Retrieved from: http://www.tnsglobal.pl/informacje/showrooming-ztelefonem- w-dloni-szanse-i-zagrozenia-dla-tradycyjnych-sklepow/ [accessed: 10.02.2016] [in Polish].
 21. Urban, J.E., Dickson, P.A., Karapurakal, R. (1996). Price search in the retail grocery market. Journal of Marketing, 60 (2).
 22. Voropanova, E. (2015). Conceptualizing smart shopping with a smartphone: implications of the use of mobile devices for shopping productivity and value. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 25 (5), 529-550.
 23. Zalega, T. (2013). Smart shopping - nowy trend konsumencki [Smart shopping: A new consumer trend]. Handel Wewnętrzny, 6 (347), 43-55 [in Polish].
 24. Zalega, T. (2016). Segment osób w wieku 65+ w Polsce. Jakość życia, konsumpcja, zachowania konsumpcyjne [Segment of People Aged 65+ in Poland. Quality of Life, Consumption, Consumer Behaviour]. Wydaw. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa [in Polish].
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.3.38
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu