BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobków Robert (Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu Wydział Społeczno-Ekonomiczny)
Title
Przesłanki uwzględnienia podatku dochodowego od zysków inflacyjnych w rachunku kosztów przedsiębiorstwa
Income Tax on Inflationary Profits as an Essential Element of a Company's Full Cost Accounting
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 265-272, bibl.17 poz.
Keyword
Zysk, Inflacja
Profit, Inflation
Note
JEL Classification: M40
streszcz., summ.
Abstract
W artykule poddano analizie zagadnienie wpływu podatku dochodowego od zysków inflacyjnych na rachunek kosztów przedsiębiorstwa. W jej rezultacie wskazano na konieczność uwzględnienia tego wydatku w rachunku kosztów jednostki gospodarczej. Konsekwentnie wskazano, że podatek dochodowy od zysków inflacyjnych powinien stać się również elementem narzędzi analizy finansowej przedsiębiorstw, w tym progu rentowności, co może mieć istotny wpływ na ocenę rzeczywistego poziomu efektywności prowadzonej działalności wytwórczej w warunkach inflacji. Opracowanie ma charakter w znacznej mierze teoretyczny, jednak wyniki analizy mogą zostać bezpośrednio wykorzystane w przedsiębiorstwie w następstwie wystąpienia zjawisk inflacyjnych w gospodarce.(abstrakt oryginalny)

The work is theoretical in nature. It examines the effect of income tax on inflationary profits on full cost accounting of a company. The results of the analysis indicate the need to take this cash expenditure into account when calculating the full cost of manufacturing operations of a company. As a consequence of this fact, the present study indicates that the income tax on inflationary profit should also be taken into account in the analysis of the break-even point, which may have a significant impact on the assessment of the actual level of profitability of manufacturing operations under inflationary conditions. Although the work is theoretical in nature, its results can be directly implemented in a company immediately after the onset of inflation in the economy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alchian, A., Kessel, R. (1959). Redistribution of Wealth through Inflation. Science, 130 (3375), 535-539.
 2. Bulow, J., Shoven, J. (1975). Inflation Accounting and Nonfinancial Corporate Profits: Physical Assets. Brookings Papers on Economic Activity, 3, 557-598.
 3. Hazlitt, H. (1977). Inflation Versus Profits. The Freeman, 7 (11), 643-648.
 4. Holland, A. (1984). Real Interest Rates. What Accounts for Their Recent Rise. Research Papers of Federal Bureau of Economic Research, December, 18-24.
 5. Illes, M. (2010). The Effects of Inflation on Business Profits and Business Assets. European Integration Studies, 1, 35-45.
 6. Jagiełło, S. (1984). Pomiar efektywności gospodarowania w warunkach inflacji. Rachunkowość, 7, 194-196.
 7. Kiziukiewicz, T. (2004). Rachunkowość zarządcza. Wrocław: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo.
 8. Micherda, B. (2005). Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Warszawa: PWN.
 9. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 2 Zapasy. Dz.Urz. UE, 29.11.2008 PL, L320/24-5.
 10. NBP (2016). Pobrane z: www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/zysk-inflacyjny (1.01.2016).
 11. Nowak, E. (2005). Rachunek kosztów przedsiębiorstwa. Wrocław: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo.
 12. Peche, T. (1973). Podstawy współczesnej ewidencji gospodarczej. Warszawa: PWN.
 13. Philips, E. (1990). Inflation Adjustment to Income in Entry and Exit Price Systems. Abacus, 26 (2), 185-191.
 14. Sobków, R. (2008). Zysk inflacyjny a wartość poznawcza wyników analizy finansowej przedsiębiorstw. Poznań: Wyd. IURIS.
 15. Sobków, R. (2014). Podatek dochodowy od zysków inflacyjnych - teoria i praktyka ostatnich 30 lat. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 818, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 68, 163-169.
 16. Sojak, S. (1996). Uwzględnianie inflacji w raporcie biegłego rewidenta. Rachunkowość, 5, 217-222.
 17. Szejna, S. (1991). Rachunkowość w warunkach inflacji. [W:] A. Jarugowa (red.), Współczesne problemy rachunkowości (s. 303-351). Warszawa: PWE.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-24
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu