BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sołtysiak Mirosław (Politechnika Rzeszowska Wydział Zarządzania Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości), Suraj Magdalena (Politechnika Rzeszowska Wydział Zarządzania Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości)
Title
Młode pokolenie kobiet na rynku usług bankowych
Young Female Generation on Banking Services Market
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 273-284, rys., bibl.6 poz.
Keyword
Banki, Usługi bankowe, Kobieta
Banks, Banking services, Woman
Note
JEL Classification: D12 , G21 , G21
streszcz., summ.
Abstract
Młode wykształcone Polki zaliczane są do "pokolenia ery elektronicznej". Korzystanie z usług bankowych jest dla nich standardem, który w bezpośredni sposób wpływa na jakość ich życia. Dokonując wyboru banku, dużą wagę przykładają do zapewnienia sobie wygody oraz minimalizacji kosztów. Szczególną uwagę zwracają na możliwość korzystania z nowoczesnych kanałów dystrybucji usług bankowych oraz wielkość sieci bankomatów posiadanych przez obsługujący je bank. Wybierając bank, większe znaczenie przywiązują do opinii osób z ich najbliższego otoczenia niż do reklamy banku lub rekomendacji pracownika banku. Na obecnym etapie życia korzystają przede wszystkim z podstawowych produktów bankowych, to jest rachunku bankowego oraz możliwości realizacji płatności bezgotówkowych.(abstrakt oryginalny)

Young educated female Poles are referred to as a part of so called generation of electronic era. They consider using electronic services as absolutely standard and directly affecting their quality of living. While selecting a bank, comfort, convenience and cost minimization are their top priority. Particular attention is often paid to the opportunity of using modern distribution channels for banking services, as well as the number and range of ATMs operated by their potential bank. Young women prefer their relatives or friends' recommendation to a bank advertisement or a bank clerk's suggestion. Last but not least, taking into consideration their current stage of life, they tend to choose basic banking services such as bank account or non-cash payments.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Lelińska, K., Zakrzewska, G. (1993). Rynek usług bankowych: społeczne postawy, zachowania, opinie. Warszawa: Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz.
  2. NBP (2016). Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2015 r. Warszawa.
  3. Raport bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe III kwartał 2016. Pobrane z: https:// zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/styczen_2017/konferencja_prasowa/Netbank_ Q3_2016_500.pdf (22.02.2017).
  4. Sołtysiak, M. (2015a). Determinanty wyboru banku przez młodych ludzi. Zeszyty Naukowe PWSZ Płock, Nauki Ekonomiczne, XXII, 197-203.
  5. Sołtysiak, M. (2015b). Preferencje młodych klientów banków w zakresie bankowości internetowej. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, 3, 2 (23), 207-218.
  6. Sołtysiak, M., Suraj, M. (2014). Internet Banking Awareness and Preferences among Young People in Poland. Humanities and Social Sciences - Quarterly, XIX, Research Journal, 21 (3), 213-222.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-25
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu