BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sołtysiak Mirosław (Politechnika Rzeszowska Wydział Zarządzania Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości)
Title
Postrzeganie zjawiska wykluczenia finansowego przez młode pokolenie Polaków
Perception 0f Phenomenon of Financial Exclusion by Young Generation of Poles
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 285-297, rys., bibl.10 poz.
Keyword
Wykluczenie finansowe, Pokolenia
Financial exclusion, Generation
Note
JEL Classification: G20 , G29
streszcz., summ.
Abstract
Problematyka wykluczenia finansowego stanowi przedmiot badań naukowych od kilku dekad. Każda jednostka może w jakimś okresie swojego życia stać się osobą wykluczoną ze względu na szereg różnych uwarunkowań (poziom wiedzy, dochody, posiadany status majątkowy, narodowość, postawy życiowe itp.), czyli taką, która pomimo wykazywanej chęci nie może brać udziału w normalnych działaniach, jakie mają możliwość podejmować inni członkowie danej społeczności. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących znajomości przez młodych Polaków zagadnień związanych z wykluczeniem finansowym. W pierwszej części zaprezentowano stan znajomości tego zagadnienia w grupie badawczej. Następnie wskazano przyczyny oraz osoby potencjalnie zagrożone możliwością wykluczenia. W dalszej części zaprezentowano wyniki przeprowadzonej przez respondentów oceny poziomu tego zjawiska oraz wskazano, kto ich zdaniem jest odpowiedzialny za przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia finansowego.(abstrakt oryginalny)

The issue of financial exclusion has been the topic of scientific research for decades now. Each and every individual may become excluded with respect to an array of criteria, such as for instance educational background, income level, financial status, nationality or even a way of living. This means they are not allowed to perform certain social activities, even though they are both able and willing to undertake them. This unfavourable condition is usually caused by other people's reluctance. The article addresses the issues of the perception of financial exclusion among young Poles by providing a survey 's outcome. Firstly, the awareness of financial exclusion problem among young people is presented. Secondly, the causes of the phenomenon are elaborated on, as well as types of individuals potentially endangered of such exclusion. Finally, the outcome of research is provided in terms of the evaluation of the phenomenon's range and identification of people in charge of counteracting it.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Sołtysiak, M. (2017). Postrzeganie zjawiska wykluczenia finansowego przez młode pokolenie Polaków. Ekonomiczne Problemy Usług, 2 (127), 285-297. DOI: 10.18276/epu.2017.127-26.
  2. Buko, J. (2011). Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu jako element wspierania spójności spolecznej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 18, 268-278,
  3. Czapiński, J., Panek, T. (red.) (2007). Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, Vizja Press & IT.
  4. Financial Services Authority (2000). In or Out? A Literature and Research Review. Consumer Research, 3.
  5. Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion (2008). Brussels: European Commision.
  6. Iwanicz-Drozdowska, M. (red.) (2011). Edukacja i świadomość finansowa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
  7. Kazimierczak, T., Rymsza, M. (2005). Aktywna polityka społeczna. Stan obecny i szanse upowszechnienia koncepcji. Analizy i Opinie ISP, 48, 2-7.
  8. Leyshon, A., Thrift, N. (1995). Geographies of Financial Exclusion: Financial Abandomment in Britain and United States. Transactions of the Institute of British Geographers, "New Series", 20.
  9. Richardson, L., Le Grand, J. (2002). Outsider and Insider Expertive: The Response of Residents of Deprived Neighborhoods to an Academic Definition of Social Exclusion. CASE Papers 57, London School of Economics, Centre for Analysis of Social Exclusion.
  10. Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo. Warszawa: PWN.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-26
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu