BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zyznawska Joanna (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum), Smoląg Danuta (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, doktorant), Brzostek Monika (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum), Kulesa-Mrowiecka Małgorzata (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)
Title
Wpływ aktywności ruchowej w wodzie na poprawę jakości życia i funkcjonowanie psychomotoryczne osób niepełnosprawnych intelektualnie
Influence of Physical Activity in the Water to Improve the Quality of Life and Motor Skills, of People with Intellectual Disabilities
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, t. 13, nr 3, s. 275-282, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Osoby niepełnosprawne, Rehabilitacja niepełnosprawnych, Kultura fizyczna
Disabled people, Rehabilitation of disabled persons, Physical culture
Note
summ.
Abstract
W pracy wykorzystano nową metodę - koncepcję Halliwick. Koncepcja ta jest metodą rehabilitacji w wodzie przy jednoczesnym nauczaniu pływania. Przeznaczona jest dla osób w każdym wieku, zarówno niepełnosprawnych, jak i zdrowych. Metoda ta ceniona jest szczególnie przez fizjoterapeutów jako jedna z form "rehabilitacji" dzieci i dorosłych z uszkodzeniami pochodzenia neurologicznego (z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo-rdzeniową, u osób po wylewach lub urazach rdzenia kręgowego), ponadto u chorych z zaburzeniami słuchu i wzroku oraz z zaburzeniami emocjonalnymi (autyzm, nadpobudliwość psychoruchowa).(fragment tekstu)

Introducation. In this research authors tried to examine the influence of aquatic environment and the concept of Halliwick on improvements of motor skills, physical fitness and social abilities of people with intellectual disabilities. Aim of the study was to determine the effect of the therapy to improve motor function, physical fitness and level of psychosocial adaptation of people with intellectual disabilities. Material and methods. The study was carried out between years 2008 and 2012 in the province of Małopolska, Poland. During that time 63 people from the study group regularly attended swimming classes. Progress of rehabilitation was controlled through out all the process. Results. A significant improvement of motor skills and social function was observed in the all group. Conclusions. Aquatic therapy conducted by Halliwick concept and simultaneous systematic training of independence showed positive effect of physical fitness and level of social adaptation of people with intellectual disabilities. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bronfenbrenner U., The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. Cambridge, MA: Harvard University Press, Cambridge, 1979.
 2. Zawiślak A., Jakość życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, Difin S.A., Warszawa 2011.
 3. Clarke A., Clarke A., Upośledzenie umysłowe, PWN, Warszawa 1971.
 4. Weber-Nowakowska K., Żyżniewska-Banaszak E., Gębska M.: Nowe metody fizjoterapii. Koncepcja Halliwick jako forma usprawniania w środowisku wodnym, "Roczniki PAM" 2011; 57(2): 43-45.
 5. Luckasson R., Borthwick-Duffy S., Buntix W.H.E., Coulter D.L., Craig E.M., Reeve A. et al: Mental retardation: Definition, classification, and systems of supports (10th ed.), American Association on Mental Retardation, Washington DC 2002.
 6. Kowalik S., Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa, GWP, Gdańsk 2009.
 7. Gawroński W., Podstawowe cele i zadania medycyny sportowej w sporcie osób niepełnosprawnych, "Medicina Sportiva" 2007; 11: 2.
 8. Straburzyńska-Lupa A., Straburzyński G., Fizjoterapia z elementami klinicznymi, PZWL, Warszawa 2008.
 9. Czarkowska-Pączek B., Przybylski J., Zarys fizjologii wysiłku fizycznego, Urban & Partner, Wrocław 2006.
 10. Kościelak R., Funkcjonowanie psychospołeczne osób niepełnosprawnych umysłowo, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995.
 11. Kirenko J., Parchomiuk M., Edukacja i rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym, Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola, Lublin 2006.
 12. Palak Z., Bujnowska A., Pawlak A., Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.
 13. Zatoń M., Jastrzębska A., Testy fizjologiczne w ocenie wydolności fizycznej, PWN, Warszawa 2010.
 14. Kościelak R., Psychologiczne podstawy rewalidacji upośledzonych umysłowo, PWN, Warszawa 1989.
 15. Gałkowski T., Dzieci specjalnej troski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979.
 16. Otrębski W., Osoby z upośledzeniem umysłowym w sytuacji pracy, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001.
 17. Otrębski W., Szansa na społeczną akceptację, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1997.
 18. Kościelska M., Upośledzenie umysłowe a rozwój społeczny, PWN, Warszawa 1984.
 19. Kościelska M., Oblicza upośledzenia umysłowego, PWN, Warszawa 1995.
 20. Obuchowska I., Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, PWN, Warszawa 1990.
 21. Mikrut A., Aktywność społeczna a cechy temperamentalne uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, w: J. Wyczesany, J. Pilecki (red.), Aktualne trendy w nauczaniu i wychowaniu dzieci upośledzonych umysłowo, Wyd. WSP, Kraków 1991.
 22. Hurlock B.E., Rozwój dziecka, PWN, Warszawa 1985.
 23. Marchewka A., Schmidt O., Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, "Fizjoterapia" 2000; 8: 1.
 24. Marchewka A., Włodarska I., Poziom sprawności fizycznej młodzieży niepełnosprawnej umysłowo uczącej się w ośrodkach specjalnych w Krakowie i Londynie, "Fizjoterapia" 2004; 12: 2.
 25. Maszczak T., Poziom rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci upośledzonych umysłowo. Z warsztatów badawczych AWF, AWF, Warszawa 1991.
 26. Skowroński W., Eurofit Specjalny. Zeszyty Naukowo-Metodyczne AWF w Warszawie, Warszawa 1999.
 27. Ślężyński J. i wsp., Sprawność fizyczna i uzdolnienia ruchowe młodzieży umysłowo upośledzonej, Roczniki Naukowe AWF, AWF, Katowice 1983: 10.
 28. Żukowska Z., Wartości edukacyjne i funkcje socjalizacyjne uczestnictwa młodzieży w kulturze fizycznej, w: J. Półturzycki, A. Wesołowska (red.), Uczestnicy procesu dydaktycznego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1994.
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.15.028.4786
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu