BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śmiglak-Krajewska Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny Katedra Finansów i Rachunkowości Zakład Rachunkowości, Rynków Finansowych i Towarowych w Gospodarce Żywnościowej), Węgrzyńska Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny Katedra Finansów i Rachunkowości Zakład Rachunkowości, Rynków Finansowych i Towarowych w Gospodarce Żywnościowej)
Title
Bioróżnorodność w sprawozdaniu finansowym na przykładzie uprawy łubinu żółtego
Biodiversity in the Financial Statements for the Cultivation of Yellow Lupine
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 309-319, tab., bibl.20 poz.
Keyword
Rachunkowość rolna, Rośliny przemysłowe
Agricultural accountancy, Industrial plants
Note
JEL Classification: M40 , M41 , M42
streszcz., summ.
Abstract
Zainteresowanie wpływem działalności rolniczej na środowisko rodzi potrzebę poszerzenia zakresu ujawnień na temat bioróżnorodności w sprawozdaniu finansowym. Dodatkowo odmienność działalności rolniczej utrudnia odzwierciedlenie zdarzeń gospodarczych przedsięwzięć rolniczych w księgach rachunkowych, a zwłaszcza określenie wartości bioróżnorodności. W pierwszej części opracowania przedstawiono potrzebę wyodrębnienia informacji na temat bioróżnorodności wynikających z obowiązujących regulacji prawnych. W drugiej części opisano metodę badawczą zastosowaną w realizacji celu artykułu. Natomiast w ostatniej opisano wyniki badań.(abstrakt oryginalny)

The preoccupation with the impact of agricultural activities on the environment gives rise to the need to broaden the scope of disclosures on the biodiversity in the financial statements. Moreover, the diversity of agricultural activities makes it difficult to reflect economic events taking place under agricultural enterprises in the accounting books, especially to determine the biodiversity and its value. The first part of the paper sets out the need to extract information on the biodiversity on the basis of the applicable legal regulations. The second part describes the research method applied to accomplish the paper objective. Then, the last one provides the research results. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adams, R., Coulson, A., Mueller, K. (2000). Accounting and Financial Reporting for Environmental Cost and Liabilites. United Nations Conference on Trade and Development (UNICAD) Workshop Manual, Revision edition.
 2. Czerwińska-Kayzer, D. (2015). Korzyści biologiczne w rachunku opłacalności produkcji rolniczej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 398, 112-120.
 3. DeLong, D. (1996). Defining Biodiversity. Wildlife Society Bulletin, 24 (4), 738-749.
 4. Dyrektywa 2003/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.06.2003 zmieniająca dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG i 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych oraz zakładów ubezpieczeń. Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0051&from=en (10.01.2017).
 5. Dyrektywa 2006/46/WE zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 86/635/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń́. Pobrane z: http://eur-lex. europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0046&from=EN (10.01.2017).
 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22.10.2014 zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.
 7. Famielec, J., Stępień, M. (2005). Informacja ekologiczna w ujęciu finansowy. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
 8. http://www.bioroznorodnosc.org.pl/index.php?m=rolnictwo (10.01.2017).
 9. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (1999). Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej dla działalności produkcji rolnej (zgodnie ze standardami Unii Europejskiej). Pobrane z: https://www.ierigz.waw.pl (10.01.2017).
 10. Kiziukiewicz, T. (2003). Zarządcze aspekty rachunkowości. Warszawa: PWE.
 11. Kobyłko, G. (2000). Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 12. Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro 5.06.1992. Dz.U. 2002, nr 184, poz. 1532.
 13. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (2016). Dyrektywa UE w sprawie ujawniania danych niefinansowych i informacji na temat różnorodności. Jak zapewnić wysoką jakość i spójność sprawozdawczości. Stanowisko FEE. Pobrane z: https://www.kibr.org.pl/static/items/publishing/FEE-Dyrektywa- -UE-w-sprawie-ujawniania-danych-niefinansowych-i-informacji-na-temat-roznorodnosci-Jak- -zapewnic-wysoka-jakosc-i-spojnosc-sprawozdawczosci.pdf (10.01.2017).
 14. Sadowski, W., Walczak T. (1984). System informacji statystycznej w warunkach reformy gospodarczej. Warszawa: PWE.
 15. Szukała, J. (2012). Nowe trendy w agrotechnice roślin strączkowych i sposoby zwiększania opłacalności uprawy. Warszawa: Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 16. Szukała, J. (2016). Kalkulacja opłacalności uprawy łubinu i grochu - materiały szkoleniowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 17. Tracy, J.A. (2004). Jak czytać sprawozdania finansowe - dla zarządzających przedsiębiorców, bankowców, prawników i inwestorów. Gliwice: One press.
 18. Węgrzyńska, M. (2013). Zielona Rachunkowość. Poznań: Wyd. WSB w Poznaniu.
 19. www.zporr.dolnyslask.pl (10.01.2017).
 20. Zalewa, J. (2001). Ekonomiczno-finansowe i prawne instrumenty ochrony środowiska naturalnego w Polsce. Lublin: Wyd. UMCS.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-28
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu