BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Major Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Title
Karty kontrolne sum skumulowanych z możliwością akceptacji procesu. Przegląd podstawowych narzędzi
Acceptance Cumulative Sum Control Charts : Overview of Basic Tools
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, nr 5 (965), s. 87-105, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Statystyka, Karta kontrolna sum skumulowanych, Proces produkcji
Statistics, Cumulative sum control card, Production process
Note
JEL Classification: C12, C19, C44, L15
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przegląd oraz analiza podstawowych kart kontrolnych sum skumulowanych, umożliwiających akceptację lub dyskwalifikację badanego procesu produkcyjnego. W literaturze przedmiotu można spotkać dwa rodzaje kart kontrolnych umożliwiających akceptację procesu - karty kontrolne Shewharta oraz karty kontrolne sum skumulowanych. Obydwie mogą być wykorzystywane przez menedżerów jakości lub menedżerów finansowych w trakcie monitorowania lub audytu procesu. W artykule omówiono wybrane procedury kontrolne oraz przedstawiono przykłady zastosowania opisanych rozwiązań. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this article was to review and analyse basic cumulative sum control charts, which can be used to accept or disqualify an analysed production process. In the literature, there are two kinds of acceptance control charts: Shewhart Control Charts and Cumulative Sum Control Charts (CUSUM Charts). Both can be used by quality managers or financial managers in monitoring or auditing processes. The article presents only selected process control procedures. The conclusion of the article provides examples of the applications of the solutions described. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Iwasiewicz A. [1985], Statystyczna kontrola jakości w toku produkcji, systemy i procedury, PWN, Warszawa.
 2. Iwasiewicz A. [1999], Zarządzanie jakością - podstawowe problemy i metody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 3. Iwasiewicz A. [2001], Karty kontrolne Shewharta z możliwością akceptacji procesu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 320.
 4. Iwasiewicz A. [2005-2006], Monitorowanie procesów binarnych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. XLVI-XLVII.
 5. Iwasiewicz A. [2008-2009], Monitorowanie procesów binarnych za pomocą kart kontrolnych sum skumulowanych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. XLIX-L.
 6. Iwasiewicz A. [2011], Analiza wielowymiarowych procesów binarnych jako metoda wspomagania decyzji menedżerskich w zarządzaniu jakością [w:] Przedsiębiorcze aspekty rozwoju organizacji i biznesu, red. A. Chodyński, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 7. Iwasiewicz A., Paszek Z., Steczkowski J. [1988], Sekwencyjne metody kontroli jakości, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 8. Major M. [1997], Sterowanie procesem za pomocą kart kontrolnych sum skumulowanych, Materiały konferencyjne z I Krajowej Konferencji Naukowej Materiałoznawstwo-Odlewnictwo-Jakość, vol. 3: Jakość, Kraków.
 9. Major M. [2015a], Acceptance Control Charts, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 7(943), https://doi.org/10.5678/ZNUEK.2015.0943.0702.
 10. Major M. [2015b], Karty kontrolne sum skumulowanych z możliwością akceptacji procesu dla zmiennych diagnostycznych o rozkładzie Poissona [w:] Wielowymiarowość systemów zarządzania, red. M. Giemza, T. Sikora, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków.
 11. Montgomery D.C. [2009], Introduction to Statistical Quality Control, Sixth ed., John Wiley & Sons, Inc., Jefferson City, USA.
 12. Neyman J., Pearson E.S. [1933], On the Problem of the Most Efficient Tests of Statistical Hypotheses. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A: "Mathematical, Physical and Engineering Sciences", vol. 231, The Royal Society Publishing, http://www.stats.org.uk/statistical-inference/NeymanPearson1933.pdf (data dostępu: 23.12.2016).
 13. Page E.S. [1954], Continuous Inspection Scheme, "Biometrika", vol. 41(1/2).
 14. PN-ISO 7966: 2001. Karty akceptacji procesu, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 15. PN-P-84004:2003. Tekstylia - Dzianiny i wyroby dziane - Wartości wskaźnika zmiany wymiarów po praniu, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 16. Wald A. [1945], Sequential Tests of Statistical Hypotheses, "Annals of Mathematical Statistics", vol. 16(2).
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0965.0506
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu